Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i Prawo2 osoby w cenie 1

BIURO ZARZĄDU OD A DO Z

Kompendium kompleksowej obsługi organów spółki

25-26.01.2017
Warszawa, ADN Centrum Konf., Atrium Tower Al. Jana Pawła II 25,9p.

Korzyści:

Szanowni Państwo

Obsługa organów spółki wymaga jednolitych, przejrzystych i transparentnych zasad postępowania, zarówno pod względem komunikacji, jak i zgodności z kodeksowymi, umownymi i statusowymi wymogami. Biuro Zarządu od A do Z
to projekt szkoleniowy skierowany do osób, które chcą ugruntować lub zaimplementować wysokie standardy w zakresie obsługi organów spółki. Znajomość regulacji prawnych i Rady Nadzorczej stanowi gwarancję sprawnego procesu zarządzania spółką, jak i zabezpiecza jej interesy.

10 BLOKÓW TEMATYCZNYCH NAJBARDZIEJ KLUCZOWYCH W OPTYMALIZOWANIU I ZABEZPIECZANIU PRACY SPÓŁKI:

 • Regulowanie organizacji i funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej
 • Reprezentacja i kompetencje zarządu oraz rady nadzorczej
 • Modyfikowanie statutów/umów spółek
 • Doskonalenie i wdrażanie regulaminów w spółce
 • Prowadzenie procesu obsługi posiedzeń oraz tworzenia uchwał
 • Nowelizacje KSH oraz innych przepisów kluczowych dla działania spółki
 • Współpraca z akcjonariuszami/wspólnikami spółki
 • Aktualizowanie dokumentacji w KRS
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Skuteczne praktyki tworzenia i stosowania pełnomocnictw

Zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu, podczas którego dowiedzą się Państwo:

 • Jak zorganizować sprawną pracę biura obsługi organów spółki?
 • Jak zastosować w praktyce obsługi organów spółki przepisy prawne
 • w prawie?
 • Jak regulować kwestie uprawnień zarządu i rady nadzorczej?
 • Jak przeciwdziałać ryzyku naruszenia uprawnień w spółce?
 • Do czego uprawnieni są akcjonariusze/właściciele spółki i w jaki sposób organizować współpracę z nimi?
 • Jak wypełniać obowiązki prowadzenia dokumentacji korporacyjnej?
 • Jak tworzyć i aktualizować regulaminy w spółce?
 • Jak przeprowadzać proces zwoływania posiedzeń zarządu/rady nadzorczej?
 • Jak zarządzać dokumentacją związaną z posiedzeniami?
 • Jak projektować uchwały i nadzorować proces ich wdrażania?
 • Jak protokołować przebieg posiedzeń?
 • Jak zabezpieczyć tajemnicę przedsiębiorstwa?
 • Jak zadbać o poprawną aktualizację dokumentacji rejestrowej spółki?
 • Jakiego rodzaju pełnomocnictwa stosować?

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny z zespołem Langas Group pod numerem telefonu (22) 696 80 20 lub za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@langas.pl

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
a.chmielewska@langas.pl

Program:

PROGRAM – 25 stycznia 2017

8.30 – 09.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.00 Rozpoczęcie szkolenia

Ekspert: Romana Pietruk - ekspert w zakresie prawa gospodarczego, konstruowania i zabezpieczania  bezpieczeństwa umów handlowych


OBSŁUGA STATUTÓW/UMÓW SPÓŁEK, REGULAMINY, WPROWADZANIE UDOSKONALEŃ

JAK ORGANIZOWAĆ PRACĘ BIURA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ SPÓŁKI?

 • Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej  jako „ciało wczesnego ostrzegania i reagowania”
 • Kluczowe zadania BZ i RN – dbanie o  interesy  spółki to nie wszystko
 • Kto ma władzę ten odpowiada - czyli świadome pełnienie funkcji w organach spółki
 • Biuro Organów Spółki, a Biuro Prawne w praktyce; „kto i za co odpowiada”?, prawidłowy przepływ informacji pomiędzy Biurem Organów Spółki a Biurem Prawnym, ochrona informacji, odpowiedzialność
 • Prawidłowy przepływ informacji między zarządem, radą nadzorczą, a organami właścicielskimi, prawo do informacji oraz kiedy Zarząd ma prawo a kiedy obowiązek odmowy udzielenia informacji?
 • Jak kształtować relacje pomiędzy organami spółki , tak aby ich działania były jak najbardziej efektywne przy jednoczesnym braku przenikania kompetencji?
 • CASE STUDY: Regulamin organizacyjny Biura Zarządu

W JAKI SPOSÓB ZMIENIAĆ ZAPISY STATUTOWE/UMOWNE SPÓŁKI, ABY USPRAWNIAĆ PRACĘ ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ?

 • Forma i treść obligatoryjna umowy /statutu spółki a swoboda
 • w wewnętrznych regulacjach
 • Jakie zapisy usprawniają pracę spółki?
 • W jaki sposób przygotować projekt zmiany w umowie/statucie spółki?
 • Wdrożenie zmiany
 • CASE STUDY: Nieprawidłowości w umowach/statutach spółek – w jaki sposób niwelować błędy?

JAK USPRAWNIAĆ WEWNĘTRZNĄ ORGANIZACJĘ SPÓŁKI POPRZEZ STOSOWANIE FUNKCJONALNYCH ZAPISÓW W REGULAMINACH ORGANÓW SPÓŁKI?

 • Prawidłowa treść regulaminów?
 • Określanie kompetencji i upoważnień w regulaminie
 • Jak wyglądają kwestie formalne przygotowania i wdrożenia regulaminów?
 • Jak wprowadzać zmiany do regulaminów? Jakiego rodzaju treści
 • w regulaminach zawierać?
 • Jakie błędy pojawiają się najczęściej w regulaminach spółek? Jakie skutki wywołują?
 • Zapisy ułatwiający praktykę funkcjonowania
 • CASE STUDY: Zapisy kodeksowe, a rozwiązania pozakodeksowe

ORGANIZACJA I KOORDYNACJA PRZEBIEGU POSIEDZEŃ W SPÓŁCE

JAK PRAWIDŁOWO ZWOŁYWAĆ POSIEDZIENIA ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ?

 • Sposoby zwoływania posiedzeń
 • Skutki wadliwości w zwołaniu posiedzeń
 • Szczególne tryby zwoływania obrad
 • Elektroniczne obrady, a tryb powiadomienia
 • CASE STUDY: zawiadomienie o posiedzeniu
 • CASE STUDY: odwołanie posiedzenia, zmiana terminu

JAK ORGANIZOWAĆ I KOORDYNOWAĆ PRZEBIEG POSIEDZEŃ ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ?

 • Jak przygotować posiedzenie pod względem formalnym i dokumentacyjnym?
 • Rola przewodniczącego i sekretarza w trakcie przebiegu posiedzeń
 • Określanie spraw w porządku obrad; porządek obrad i jego znaczenie; wprowadzanie zmian w porządku obrad
 • Sposoby i przebieg głosowania
 • Jakie czynności podczas przebiegu posiedzeń są sprzeczne
 • z prawem, albo generują nieprawidłowości, które mogą doprowadzić do nieważności uchwał?
 • CASE STUDY: Czy można podjąć uchwałę nie przewidzianą w porządku obrad?
 • CASE STUDY: Błędy na tle formalnym

JAK ZORGANIZOWAĆ PRAWIDŁOWY PROCES PODEJMOWANIA UCHWAŁ?

 • Ustawowe i umowne/statutowe zasady podejmowania uchwał
 • Jakie sprawy wymagają uchwał zarządu, a jakie rady nadzorczej?
 • Przygotowanie projektu uchwały
 • Tryb i forma podejmowania uchwał – czy uchwały zarządu i rady nadzorczej wymagają formy aktu notarialnego?
 • Uchybienia w procesie podejmowania uchwał i ich skutki
 • CASE STUDY: Kiedy  uchwała zarządu i rady nadzorczej może zostać słusznie zaskarżona?

15.30 Zakończenie I dnia szkolenia 


PROGRAM – 26 stycznia 2017

8.30 – 09.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.00 Rozpoczęcie szkolenia

Ekspert: Piotr Fojtik - ekspert prawa spółek i inwestycji, Kancelaria Prawna Fojtik i Łukasz Miętkowski


KLUCZOWE PRZEPISY KSH, AKCJONARIUSZE, OCHRONA INTERESÓW SPÓŁKI, OBSŁUGA DOKUMENTACJI KRS, PEŁNOMOCNICTWA, OBSŁUGA ORGANÓW SPÓŁKI


JAK SKUTECZNIE STOSOWAĆ ZMIANY W KSH ORAZ INNYCH KLUCZOWYCH REGULACJACH?

 • Nowelizacja w prawie, a ich wpływ na działania organów spółki – jak interpretować zmiany?
 • Jakie nieprawidłowości mogą wystąpić w stosowaniu przepisów KSH, KC oraz innych przepisów? Co wywołuje sporne kwestie?
 • Bezwzględność przepisów, a swoboda wewnętrznych regulacji

JAK ORGANIZOWAĆ WSPÓŁPRACĘ Z AKCJONARIUSZAMI/WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI?

 • Jakie uprawnienia mają właściciele/akcjonariusze i w jaki sposób z nich korzystają? Co zrobić w przypadku naruszenia uprawnień?
 • W jaki sposób działania akcjonariuszy/właścicieli wpływają na zmiany w organizacji i funkcjonowaniu spółki?
 • Decyzje podejmowane w trakcie Zgromadzeń Wspólników/Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, a ich skutki dla firmy
 • Prowadzenie księgi akcyjnej/księgi udziałów

JAK PROTOKOŁOWAĆ POSIEDZENIA ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ?

 • Forma i treść obligatoryjna protokołu
 • Co protokołować ponad treść obligatoryjną?
 • Czy i jak protokołować „negatywną” uchwałę?
 • Znaczenie protokołu
 • Uzgadnianie projektu protokołu
 • Przyjęcie wersji ostatecznej
 • Podpisywanie protokołów

JAK ZGODNIE Z PRAWEM WYPEŁNIAĆ OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PROWADZENIA DOKUMENTACJI KORPORACYJNEJ?

 • Wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji korporacyjnej
 • Odpowiedzialność za nieprowadzenie/wadliwe prowadzenie zbiorów dokumentów korporacyjnych
 • Udostępnianie dokumentów spółki – swoboda udostępniania oraz ograniczenia

W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZAĆ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA I CHRONIĆ INFORMACJE W SPÓŁCE?

 • Zastosowanie przepisów prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i czyny nieuczciwej konkurencji w praktyce spółek
 • Zakaz ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Kiedy można mówić o ujawnieniu tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Jakie działania należy podjąć w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa?
 • Umowy o zakazie konkurencji z pracownikami – zapisy i skutki
 • Umowy o zachowaniu poufności
 • Negocjacje z zastrzeżeniem poufności w Kodeksie Cywilnym
 • Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (odszkodowawcza, w aspekcie prawa pracy, odpowiedzialność karna)

JAK WYGLĄDA PRAWIDŁOWY PROCES OBSŁUGI  DOKUMENTACJI REJESTROWEJ  PRZEZ BIURO ZARZĄDU?

 • Kluczowe dane zawarte w KRS
 • Wprowadzanie zmian i rejestrowanie ich w sądzie
 • Jak czytać akta rejestrowe?
 • Elektroniczny katalog dokumentów spółek; akty założycielskie, umowy statuty
 • Składanie wniosków przez Internet; podpis elektroniczny

JAK SKUTECZNIE STOSOWAĆ PEŁNOMOCNICTWA W SPÓŁCE KAPITAŁOWEJ?

 • Kto może być pełnomocnikiem?
 • Na co należy zwrócić uwagę udzielając pełnomocnictwa?
 • W jakiej formie należy udzielać pełnomocnictw?
 • Podstawowe błędy popełniane przy wystawianiu pełnomocnictw
 • Udzielanie dalszych pełnomocnictw przez pełnomocników
 • Członek zarządu pełnomocnikiem spółki kapitałowej
 • Czy pełnomocnictwo jest ważne pomimo odwołania z funkcji osoby udzielającej pełnomocnictwa?
 • Odwołanie pełnomocnictwa

JAK DOSKONALIĆ DZIAŁANIE SPÓŁKI PRZEZ ODPOWIEDNIE WSPARCIE W REGULOWANIU UPRAWNIEŃ ORGANÓW SPÓŁKI?

 • Zasady wyłaniania i powoływania członków zarządów; Kto (nie) może być członkiem zarządu / rady nadzorczej
 • Kompetencje zarządu/rady nadzorczej – wytyczne przepisowe, a wewnętrzne regulacje w spółce
 • Uprawnienia rady nadzorczej, a skutki oddziaływania na zarząd
 • Zasady reprezentacji spraw spółki; modyfikacje wewnętrzne
 • Ryzyko naruszenia uprawnień – kiedy członek zarządu/członek rady nadzorczej narusza uprawnienia? – co stanowi o tym KSH,
 • a w jaki sposób regulują statut/umowa spółki?
 • W jakich okolicznościach rada nadzorcza może zawiesić w czynnościach członka zarządu?
 • Co się dzieje w sytuacji dokonania czynności prawnych bez zgody odpowiednich organów?
 • Kiedy zarząd lub rada nadzorcza działają nieprawidłowo?
 • Odwołanie członka zarządu, rezygnacja, rozwiązanie umowy z członkiem
 • CASE STUDY: odpowiedzialność za dokonywanie czynności prawnych w imieniu spółki
 • CASE STUDY: umowy z członkami zarządu
 • CASE STUDY: Jak uchronić spółkę od luki w składzie organów spółki?
 • CASE STUDY: Jak w praktyce rozwiązać problem delegowania: członek rady nadzorczej jednocześnie zasiada i działa w zarządzie spółki?

16.00 Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie prowadzone w formie wykładów i dyskusji grupowych, analizy wybranych aktów prawnych oraz kazusów i orzecznictwa. Aktualna analiza zapisów prawa w oparciu o praktykę rynkową i tzw. case study ma zobrazować dynamikę zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, która wpływa na prawno-organizacyjnej rozwiązania wewnątrz firm, a zatem pokazać metody reagowania oraz sposoby rozwiązywania różnorodnych sytuacji.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Dyrektorów i Kierowników Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Specjalistów ds. Obsługi Władz Spółki
 • Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Radców prawnych
 • Pracowników i specjalistów Biura Zarządu

SZKOLENIE  WEWNĘTRZNE

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej.  Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników  z Państwa firmy.  Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu:
szkolenia@langas.pl

Eksperci:

mec. Romana Pietruk


  • Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej. 
  • Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
  • Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

 

mec. Piotr Fojtik


  • Członek Izby Adwokackiej w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UJ, Noble Manhattan Coaching,
  • Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na studiach podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Krakowie), Wykładowca i ekspert w licznych instytucjach szkoleniowych (szkolenia i konsultacje m.in. dla Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz wielu spółek giełdowych), Członek Trinity Capital Business Network, Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Cena:

zgłoszenie do 11.01.2017 - 1370 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 12.01.2017 - 1870 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  * Cena nie zawiera noclegów
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone