Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Leadership

nowosć

ZMIANY W PRAWIE PRACY I NOWE ZASADY WYNAGRADZANIA W SPÓŁKACH JST I SKARBU PAŃSTWA

Kompendium dobrych praktyk w zakresie stosowania najnowszych przepisów prawa pracy

11.03.2017
Warszawa, ADN Centrum Konf., Atrium Tower Al. Jana Pawła II 25,9p.

Korzyści:

Szanowni Państwo!

Regularna aktualizacja prawidłowego stosowania prawa pracy jest niezwykle istotna dla każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa. Znajomością prawa pracy powinni wykazywać się nie tylko pracownicy zajmujący się kadrami i płacami czy księgowością ale również menedżerowie oraz pracodawcy. Lekceważenie spraw pracowniczych może się skończyć odpowiedzialnością za naruszanie praw zatrudnionych, kontrolami i karami ze strony urzędów. Specjalnie dla Państwa zaprosiliśmy Panią Mecenas Monikę Drab - Grotowską, aby podzieliła się swoją wiedzą w zakresie najczęstszych problemów związanych z aplikowaniem prawa pracy oraz najnowszymi zmianami.Podczas jednodniowych warsztatów przedstawimy uczestnikom najważniejsze nowelizacje, zwłaszcza w zakresie zmian w umowach o pracę od 1.01.2017 r., najistotniejszych zmian w zakresie ustawy dotyczącej minimalnego wynagrodzenia za płacę i jego wpływu na inne świadczenia., płacy minimalnej niezależnej od stażu pracy – kto na tym zyska, nowe obowiązki w zakresie umów zlecenia.

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo

 • Jakie są nowe obowiązki w zakresie umów zlecenia?
 • Jakch pracodawców dotyczy obowiązek tworzenia regulaminów pracy
 • oraz regulaminów wynagradzania?
 • Jakich pracodawców dotyczy obowiązek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?
 • Jakie są najistotniejsze zmiany w treści świadectwa pracy?
 • O jakich klauzulach należy pamiętać przygotowując umowę o pracę
 • oraz umowę cywilnoprawną?
 • Jak należy kształtować w Spółce relacje pomiędzy pracownikami oraz pomiędzy pracownikami i ich przełożonymi, aby wyeliminować albo zminimalizować możliwość wystąpienia zachowań związanych z dyskryminacją, molestowaniem i mobbingiem?
 • Jak skutecznie dyscyplinować pracowników: Rola i wykorzystanie oceny okresowej pracowników (case study), Upomnienie czy nagana?
 • Jak poprawnie i efektywnie dla Spółki rozwiązać umowę o pracę?
 • Jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę? Gdy pracownik w tym samym dniu dostarcza zwolnienie lekarskie… Gdy pracownik nie chce poświadczyć odbioru wypowiedzenia… Gdy pracownik ucieka i nie odbiera wypowiedzenia… I inne sytuacje. (case study)

Zapraszam  do rezerwacji miejsc,

Agnieszka Tworzyńska
Kierownik Projektu, tel.: 22 696 80 22
e-mail: a.tworzynska@langas.pl

Program:

WSZYSTKO O UMOWACH O PRACĘ PO ZMIANACH KODEKSU PRACY OD 1 STYCZNIA 2017 R. OMÓWIENIE NOWELIZACJI NA PRZYKŁADACH

 • Obowiązek tworzenia Regulaminu pracy i Regulaminu wynagradzania – jakich pracodawców dotyczy?
 • Kiedy pracodawca jest zobowiązany do wydania pracownikowi świadectwa pracy?
 • Zmiana treści świadectwa pracy – jakie są najistotniejsze zmiany?
 • Wymóg formy pisemnej pod rygorem nieważności dla umowy o współodpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone
 • Zmiany terminów wnoszenia pozwów przez pracowników do Sądów Pracy

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W INNYCH PRZEPISACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY

 • Jakich pracodawców obejmie obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?
 • Najistotniejsze zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz wpływ tych zmian na wysokość innych świadczeń
 • Wysokość stawki godzinowej w 2017 r.
 • Płaca minimalna niezależna od stażu pracy – kto na tym zyska?
 • Nowe obowiązki w zakresie umów zlecenia

JAK POPRAWNIE I ATRAKCYJNIE DLA FIRMY ORAZ Z POSZANOWANIEM PRAW PRACOWNIKÓW PRZYGOTOWAĆ WSZYSTKIE WAŻNE DOKUMENTY w tym regulamin pracy, regulamin wynagrodzeń, regulamin premiowania, regulamin udzielania pełnomocnictw, umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji w czasie i po ustaniu stosunku pracy, umowy powierzenia komputera/samochodu/telefonu, instrukcje dotyczącą zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa i wiele innych.

ZASADY EFEKTYWNEGO DLA SPÓŁKI I ZGODNEGO Z PRZEPISAMI PRAWA PRACY ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW

 • Prawidłowy  przebieg  rozmowy  kwalifikacyjnej  - jakie pytania można zadawać, a jakich należy unikać? (case study)
 • Jakich dokumentów i w jaki sposób żądać od kandydata do pracy w trakcie?
 • Proponujemy list intencyjny czy umowę przedwstępną? (case study)
 • Dopasowujemy rodzaj umowy o pracę. Wskazujemy poprawnie „miejsce pracy”. Zmieniamy adres firmy – poznaj możliwe konsekwencje (case study)
 • Rozpatrujemy możliwość zawarcia umowy cywilnej – w tym m.inn.: umowa zlecenia a umowa o dzieło - różnice i podobieństwa, zasady zawierania i rozwiązywania, możliwość zastosowania w konkretnych przypadkach
 • Wskazanie konkretnych klauzul umownych w umowach o prace oraz w umowach cywilnoprawnych (case study)

PRAWA PRACOWNIKA I OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH PRACOWNIKA

 • Czy można prowadzić monitoring komputerów? 
 • Czy można kontrolować pocztę elektroniczną pracownika (służbową, prywatną)?
 • Zachowania, które noszą znamiona mobbingu. Kto za nie odpowiada? Do jakiej wysokości? Co zrobić żeby zmniejszyć ryzyko procesu? I inn. zagadnienia (case study)
 • Jak należy kształtować w Spółce relacje pomiędzy pracownikami oraz pomiędzy pracownikami i ich przełożonymi, aby wyeliminować albo zminimalizować możliwość wystąpienia zachowań związanych z dyskryminacją, molestowaniem i mobbingiem?

OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

 • Dyspozycja i podporządkowanie – Gdy pracownik nie wykonuje/źle wykonuje polecenia służbowe… Gdy pracownik nie odbiera telefonu służbowego podczas urlopu… Gdy pracownik nie chce/nie może pracować w godzinach nadliczbowych… Czy można zlecić pracownikowi zadania spoza zakresu obowiązków… i inn. zagadnienia (case studylojalność pracownika i obowiązek zakazu działalności konkurencyjnej – Gdy pracownik wykonuje czynności na rzecz konkurencji…(case study)
 • Lojalność pracownika i obowiązek zakazu działalności konkurencyjnej – Gdy pracownik wykonuje czynności na rzecz konkurencji…(case study)
 • Należyta staranność pracownika – Gdy pracownik nie osiąga założonych wyników…(case study)       

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

 • Jak poprawnie powierzyć pracownikowi mienie? (case study)
 • Jak rozliczyć pracownika z powierzonego mienie i należności pieniężnych, gdy pracownik odchodzi z firmy i nie chce zwrócić?
 • (case study)
 • Kiedy pracownik będzie odpowiadał za szkodę i w jakiej wysokości? (case study)
 • Jak skutecznie dyscyplinować pracowników: Rola i wykorzystanie oceny okreowej pracowników (case study), Upomnienie czy nagana? (case study)

ROZSTANIE Z PRACOWNIKIEM

 • Jak poprawnie i efektywnie dla Spółki rozwiązać umowę o pracę?
 • Formułujemy przyczynę wypowiedzenia – Gdy utraciliśmy zaufanie do pracownika… Gdy pracownik często choruje… Jak poprawnie zlikwidować stanowisko pracy i z tej przyczyny rozwiązać umowę o pracę? Pracownik nie spełnia naszych oczekiwań… (case study)
 • Proponujemy rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.
 • Jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę? Gdy pracownik w tym samym dniu dostarcza zwolnienie lekarskie… Gdy pracownik nie chce poświadczyć odbioru wypowiedzenia… Gdy pracownik ucieka i nie odbiera wypowiedzenia… I inne sytuacje. (case study)
 • Wysyłamy rozwiązanie umowy o pracę pocztą – Gdy pracownik nie odbiera korespondencji… (case study)
 • Kiedy powinniśmy wypłacić odprawę i w jakich sytuacjach nie musimy tego czynić? (case study)

PO ROZWIĄZANIU UMOWY O PRACĘ…

 • Dowiadujemy się, że nasz były pracownik pracuje w firmie  konkurencyjnej …
 • (case study)
 • Dowiadujemy się, że nasz były pracownik zabrał naszą bazę klientów…
 •  (case study)
 • Były pracownik nie chce zwrócić części kwoty, którą Spółka zainwestowała w jego szkolenie/kurs/szkołę… (case study)
 • Były pracownik nadal korzysta z naszego samochodu służbowego/laptopa…
 • (case study)

CZAS PRACY (CASE STUDY)

 • Układamy poprawny harmonogram czasu pracy w różnych systemach czasu pracy
 • Lista pracy a ewidencja czasu pracy
 • Chcemy zlecić pracę w godzinach nadliczbowych – przesłanki, sposób zlecenia zadania, skutki. Gdy pracownik pracował w godzinach nadliczbowych ale bez wyraźnego polecenia…
 • Gdy wystąpiła konieczność pracy w nadgodzinach pracownika w zadaniowym czasie pracy…
 • Gdy wystąpiła konieczność pracy w nadgodzinach pracownika w  sobotę/niedzielę/ święto/ dniu dla Niego wolnym…
 • Szkolenia w czasie pracy. Gdy szkolenie odbywa się w czasie pracy… Gdy szkolenie odbywa się poza czasem pracy …
 • Podróże służbowe. m.in: Gdy pracownicy podróżują, żeby uczestniczyć w szkoleniu… Gdy podróżują w nocy… Gdy podróżują samolotem..

PRACODAWCA I/LUB JEGO PEŁNOMOCNIK PRZED SĄDEM PRACY (CASE STUDY)

 • Zabezpieczamy materiał dowodowy
 • Odpieramy zarzuty o wadliwym rozwiązaniu  umowy o pracę za wypowiedzeniem.
 • Odpieramy zarzuty o wadliwym wypowiedzeniu zmieniającym
 • Odpieramy zarzuty o stosowaniu dyskryminacji/ mobbingu/ naruszeniu dóbr osobistych
 • Odpieramy zarzuty o nie rozliczeniu pracy w godzinach nadliczbowych
 • Roszczenia pracodawcy z tytułu umowy o zakazie konkurencji
 • Roszczenia pracodawcy związane z poniesieniem szkody
 • Roszczenia pracodawcy o zwrot nienależnie pobranych świadczeń
 • Terminy, koszty, przebieg postępowania

Metody:

Szkolenie prowadzone w formie wykładów i dyskusji grupowych, analizy najnowszych zmian w prawie pracy, interpretacji przepisów, kazusów, orzecznictwa.

WARSZTATY KIERUJEMY DO:

 • Kierowników Kadr
 • Specjalistów Kadr
 • Managerów HR
 • Specjalistów HR
 • Dyrektorów Administracyjnych zajmujących się kadrami
 • Osób zajmujących się sprawami kadrowymi
 • Kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla

SZKOLENIE WEWNĘTRZNE

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej. Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu:

Agnieszka Tworzyńska
Kierownik Projektu
tel.: 22 696 80 22
e-mail: a.tworzynska@langas.pl

Eksperci:

mec. Monika Drab - Grotowska


  • Radca prawny, prowadzi własną kancelarię prawną. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej firm, specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym; Wiedza merytoryczna poparta doświadczeniem sprawia, że jest wykładowcą, prelegentem na wielu konferencjach i szkoleniach;
  • Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli
   Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji; Zasiadała w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, takich jak: „Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o. o.", „Pilmet S.A.", „Huta Szkła Ujście S.A.", a także zarządzając spółką inwestycyjną.
  • Jest współautorką książki: „Papiery wartościowe i prawa pochodne - aspekty prawne i rachunkowe".

Cena:

zgłoszenie do 15.03.2017 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 16.03.2017 - 1170 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla 1 osoby
 • materiały szkoleniowe, zaświadczeni ukończenia szkolenia
 • poczęstunek podczas przerw
  *cena nie zawiera noclegu
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone