Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Compliance/Finanse

nowosć

Finanse publiczne - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Jak w praktyce ustalać, pobierać, egzekwować i księgować opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

16.05.2014
Warszawa, Pure Sky Club, ul. Złota 59

Korzyści:

PODCZAS WARSZTATÓW DOWIESZ SIĘ:

 • Jakie są zasady finansowania gminnej i miejskiej gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
 • Jakie są zasady finansowania w zakresie nowo utworzonego na składowisku odpadów funduszu rekultywacyjnego i zabezpieczenia roszczeń?
 • Jakie są zasady w zakresie organizowania, ustalania, poboru, egzekucji oraz ewidencji księgowej należności budżetowych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym?
 • Jakie są zasady dokonywania przypisu należności?
 • Jakie są zasady właściwego księgowania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
 • Jakie są zasady właściwego księgowania decyzji w przypadkach niezłożenia deklaracji?
 • Jak właściwie naliczać kwoty należności głównej?
 • Jak właściwie naliczać kwoty należnych odsetek?
 • Jak księgować zapłaty, pobrania, potrącenia, nadpłaty, zaniechania poboru, przeniesienia własności, umarzenia w całości albo w części, właściwego odraczania lub rozkładana na raty, przedawnienia oraz właściwego dokonywania odpisów aktualizujących należności, wraz ich właściwym ujęciem w nowej sprawozdawczości obowiązującej w roku 2014.

Program:

 • „Dyrektywa ramowa o odpadach” oraz „dyrektywa składowiskowa” a obowiązki gmin i miast w zakresie osiągnięcia poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i jej zmiany oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, w tym fundusz rekultywacyjny, zabezpieczenie roszczeń, opłata „marszałkowska” i ich skutki finansowe – zasady kalkulacji i niezbędne elementy kalkulacyjne konieczne do uwzględnienia w wysokości (stawce) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - typowe problemy w zakresie uchwał dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetle aktualnego orzecznictwa oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2013 roku (Sygn. akt K 17/12) i jego znaczenie dla prowadzenia finansów publicznych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2014 i w latach następnych.

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa i jej zastosowanie w sprawach dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – ustalenie okresu rozliczeniowego, odpowiedzialność podatkowa podmiotu składającego deklarację, wyjaśnienie dlaczego w przypadku budynków wielorodzinnych są problemy ze złożeniem deklaracji, procedura postępowania w przypadku niezłożenia deklaracji, problem nadpłat wynikających z przyjętych okresów rozrachunkowych, problem zaokrągleń odmiennie interpretowanych przez RIO i przez MF, rozliczania wpłat, problem kwartalnych cyklów rozliczeniowych, itp..

 • Ustawa z dnia 10 września 1999 roku Kodeks karny skarbowy i jej zastosowanie lub nie - w przypadkach niezłożenia deklaracji – potencjalne sankcje związane z niezłożeniem deklaracji.

 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku postępowaniu egzekucyjnym w administracji i jej zastosowanie do egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – środki egzekucyjne i problemy z ich zastosowaniem w praktyce.

 • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i jej zastosowanie w sprawach dotyczących wyceny należności budżetowych z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – organizowanie obsługi księgowej (urząd czy organ podatkowy) oraz zasady definiowania należności budżetowych jako przychodów działalności podstawowej, działalności pozostałej, działalności finansowej, działalności nadzwyczajnej oraz jako przychodów przyszłych okresów w polityce rachunkowości gminy i miasta.

 • Zasady ewidencji księgowej należności głównej w przypadku złożenia i niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – deklaracja i decyzja jako dokument księgowy.

 • Zasady ewidencji księgowej przypisów miesięcznych, przypisów kwartalnych, przypisów półrocznych i rocznych – zakres zastosowania kont zespołu „7” , konta 840 oraz kont zespołu „2” i schematy księgowań.

 • Zasady ewidencji księgowej zapłaty, pobrania, potrącenia, nadpłaty, zaniechania poboru, przeniesienia własności, umorzenia, odraczania lub rozkładana na raty w całości albo w części, przedawnienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Zasady ewidencji księgowej należnych odsetek – przypadki kiedy nie nalicza się odsetek, wyjaśnienie dlaczego nie można księgować odsetek przypisanych a niewpłaconych na koncie 290.

 • Zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Ocena opłacalności dochodzenia należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – sens ekonomiczny dochodzenia należności a postanowienia ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie należności budżetowych.

 • Nowe zasady sprawozdawczości budżetowej obowiązujące od 1 stycznia 2014 – charakterystyka nowego rozporządzenia z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej, terminy i forma przekazywania sprawozdań (elektroniczna czy papierowa), zastosowanie numeru REGON oraz podpisy osób odpowiedzialnych za sporządzenie sprawozdania z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Rezygnacja z zasady wskazywania konkretnych kont, z których pozyskuje się dane sprawozdawcze, przejście na opis merytoryczny danych wykazywanych w poszczególnych sprawozdaniach, pozyskiwanie danych sprawozdawczych z innych kont niż do tej pory było to uznawane za właściwe, wzajemne uzgadnianie sprawozdań – nowe instrukcje do sprawozdań typu „RB”.

 • Zasady sporządzania sprawozdania RB-27S – dochody budżetowe wykonane i otrzymane, nowe pojęcie zaległości netto a saldo należności, odmienność zasad wykazywania zadań własnych od zadań zleconych, odpisy aktualizujące należności a ulgi i umorzenia należności, rachunki a decyzje administracyjne (zastosowanie art. 60 uofp).

 • Nowe zasady sporządzania kwartalnych i rocznych sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych obowiązujące za czwarty kwartał 2013 roku i w roku 2014: RB-N, RB-Z, RB-ZN, Rb-UZ, Rb-UN.

 • Omówienie nowej instrukcji sprawozdania RB-N i RB-UN – zasady wykazywania sald rozrachunków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w układzie przedmiotowym i podmiotowym, wyjaśnienie zasad wykazywania lub nie sald na rachunkach bankowych jednostek budżetowych w sprawozdaniu RB-N z uwzględnieniem specyfiki opłaty.

 • Problemy jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzanego przez urzędy gmin i miast w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – omówienie wzorów sprawozdań oraz powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu (odpisy aktualizujące należności, wyjaśnienie dlaczego nie można księgować odsetek przypisanych a niezapłaconych na koncie 290, rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów, fundusz jednostki i wynik finansowy w bilansie jednostki budżetowej), powiązanie kont księgowych i paragrafów klasyfikacji budżetowej z poszczególnymi pozycjami rachunku zysków i strat, powiązanie kont księgowych poszczególnymi pozycjami zestawienia zmian funduszu jednostki budżetowej oraz omówienie obowiązku dot. eliminowania wzajemnych rozliczeń i ich udokumentowanie w ramach łącznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego.

 • Ustalanie kompletności i prawidłowości sprawozdań, zasady przekazywania sprawozdań oraz analiza zgodności danych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pomiędzy poszczególnymi rodzajami sprawozdań typu „RB” a sprawozdawczością finansową.

 • Odpowiedzi na pytania.

Metody:

WARSZTATY KIERUJEMY DO:

 • Skarbników
 • Głównych księgowych i księgowych
 • Pracowników zajmujących się ustalaniem, poborem i egzekucją opłaty śmieciowej” w gminach i miastach.

SZKOLENIE WEWNĘTRZNE

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej. Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu:

Agnieszka Tworzyńska
Kierownik Projektu
tel.: 22 696 80 22
e-mail: a.tworzynska@langas.pl

Eksperci:

Tomasz Wojtania

 • Ekspert, praktyk, doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Jako konsultant i wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów i Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjentów środków unijnych.
 • Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 • W latach 2001-2006 przeprowadził ok. 100 dni szkoleń rocznie, w latach 2007-2013 przeprowadził ok. 200 dni szkoleń rocznie. Autor kilkudziesięciu publikacji i setek materiałów szkoleniowych z tematyki dotyczącej finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Pisze dla Rzeczpospolitej i internetowego Biuletynu Finansów Publicznych.

Cena:

zgłoszenie do 30.04.2014 - 770 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 01.05.2014 - 990 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone