Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i PrawoLeadershipSzkolenia w fabrykach

nowosć

Kadry i płace w praktyce

Jak realizować skuteczną i optymalną politykę kadrowo - płacową w firmie?

24-25.07.2017
Sopot, Hotel Haffner****, ul. Haffnera 59

Korzyści:

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest aktualizacja i uporządkowanie wiedzy z zakresu kadr i płac. Szczególnie szkolenie polecamy osobom odpowiedzialnym za prowadzenie akt osobowych, rozliczanie urlopów, czasu pracy jak również naliczanie listy płac. Podczas dwudniowych warsztatów przekazane zostaną liczne wskazówki w zakresie najnowszego orzecznictwa i stanowisk urzędów, rozwiązywania bieżących problemów. Zostaną również omówione oraz przećwiczone na przykładach zasad korygowania naliczonego wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wskażemy jak podejmować optymalne decyzje by nie narażać się na kary Państwowej Inspekcji Pracy czy ZUS.


Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jakie są prawne możliwości rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem objętym ochroną przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę?
 • Jakie są zasady sporządzania harmonogramów czasu pracy z uwzględnieniem tzw. „ ruchomej doby pracowniczej”?
 • Jakie są prawidłowe zasady ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego?
 • Jakie są uprawnienia ojca opiekującego się dzieckiem?
 • Jakie są uprawnienia inspektora pracy w czasie dokonywania czynności kontrolnych?
 • Jak naliczać wynagrodzenie zleceniobiorcom zatrudnionym jednocześnie na kilku umowach zlecenie?
 • Kiedy 20%, a kiedy 50% koszty uzyskania przychodu – i jak stosować ich limit?
 • W jakich przypadkach nie stosujemy ryczałtu przy umowach do 200 zł?

Program:

Dzień I, 24 sierpnia 2017 r., (czwartek)

8.30 – 09.00 Rejestracja, poranna kawa i herbata

9.00 – 10.45 ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ, SPORZĄDZANIE PISM PRACOWNICZYCH, PROWADZENIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZE

 • Zasady różnicowania umów o pracę i umów cywilnoprawnych
 • Zasady zawierania umów o pracę oraz sporządzania takich umów
 • Zasady składania oświadczeń woli pracownikom o rozwiązywaniu z nimi stosunku pracy
 • Szczególne zasady wręczania tzw. „dyscyplinarek” czyli rozwiązywanie umów o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia
 • Sporządzanie pism o rozwiązywaniu umów o pracę – dopuszczalne przyczyny rozwiązywania umów o pracę z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów na czas określony
 • Prawne możliwości rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem objętym ochroną przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę

Ekspert: ANNA ADAMCZYK
Ekspert prawa pracy, cywilnego i gospodarczego. Zajmuje się doradztwem dla spółek prywatnych i tych dopuszczonych do obrotu na Warszawskiej GPW. Ceniona za wszechstronne, merytoryczne i biznesowe podejście do funkcjonowania spółek oraz trafne propozycje rozwiązań z zakresu prawa i organizacji przedsiębiorstw.

11.00 – 12.30 ZASADY PONOSZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY

 • Uprawnienia inspektora pracy w czasie dokonywania czynności kontrolnych
 • Środki prawne stosowane przez inspektora pracy w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości

Ekspert: PIOTR FOJTIK
Ekspert prawa spółek i inwestycji, prawa gospodarczego, prawa pracy, zawierania umów. Członek Izby Adwokackiej w Krakowie, Członek Trinity Capital Business Network.

13.30 – 16.30 CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC – PLANOWANIE I ROZLICZANIE

 • Czas pracy a inne czynności (przygotowanie stanowiska, przebranie się, przekazanie i odebranie zmiany, itp.)
 • Harmonogram czasu pracy (informowanie pracownika, czasokres oraz możliwości zmiany w trakcie okresu rozliczeniowego)
 • Najważniejsze zasady planowania czasu pracy (doba pracownicza, wymiar czasu pracy, przerwy w pracy, zasada co czwartej niedzieli wolnej, planowanie w systemach wielobrygadowych)
 • Odpoczynek dobowy i tygodniowy (m.in. dopuszczalność podejmowania pracy bez zachowania 11-godzinnego odpoczynku, wykonywanie pojedynczych zadań po zakończeniu pracy na zmianie, równoważenie odpoczynku - kontrowersje co do poprawnej metody, problematyczna definicja tygodnia)
 • Zlecanie i rozliczanie pracy nadliczbowej (w tym: czy pracownik może odmówić wykonania polecenia, limity pracy nadliczbowej, kiedy należy naliczyć dodatek 50% a kiedy 100%)
 • Kompensata nadgodzin czasem wolnym na wniosek i bez wniosku pracownika
 • Planowanie i rozliczanie pracy w soboty, niedziele, święta oraz dni harmonogramowo wolne (w tym: czy dni wolne powinny wypadać obok siebie, czy można wypłacać wynagrodzenie za pracę w dodatkowym dniu wolnym, różnice pomiędzy kompensatą pracy niedzielnej a sobotniej)
 • Podróż służbowa a czas pracy (w tym: czy przejazd jest czasem pracy, ile maksymalnie może trwać podróż, czy kierowanie pojazdem zalicza się do czasu pracy, długotrwały powrót z podróży a odpoczynek dobowy, podróże międzykontynentalne a zachowanie norm w zakresie 11-godzinne odpoczynku)
 • Czas pracy a szkolenia, dyżury i wyjścia prywatne
 • Zatrudnianie pracownika niepełnoetatowego (m.in. wymiar czasu pracy, praca ponadwymiarowa a praca nadliczbowa, czy można udzielać czasu wolnego za godziny ponadwymiarowe, urlopy w przypadku dzielenia etatu) 

Ekspert: JAKUB ZIARNO
Ekspert w zakresie prawa parcy. Prawnik z ponad 16 letnim doświadczeniem w obszarze prawa pracy i pond 13 letnim doświadczeniem trenerskim. Pracował m.in. jako inspektor w Państwowej Inspekcji Pracy, kończąc aplikację inspektorską.

16.30 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia

Dzień II, 25 sierpnia 2017 r., (piątek)

9.00 – 09.30 Rejestracja, poranna kawa i herbata
09.30 Rozpoczęcie szkolenia

ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW I ZLECENIOBIORCÓW W PODSTAWIE NALICZANIA SKŁADEK I WYSOKOŚCI PODATKU DOCHODOWEGO

PRZYCHODY ZWOLNIONE OD PODATKU I SKŁADEK
– ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE:

 • Limity zwolnień i podmioty uprawnione
 • Zwolnienia dla pracowników i zleceniobiorców – różnice

LISTA PŁAC DLA ZLECENIOBIORCÓW – OPODATKOWANIE I OSKŁADKOWANIA UMÓW

 • Podstawa naliczania składek społecznych i składki zdrowotnej
 • Opodatkowanie umów cywilnoprawnych a umowy ryczałtowe

NALICZANIE LIST PŁAC – PRZYKŁADY RÓŻNYCH KALKULACJI

 • Naliczanie płac przy umowie  zlecenie
 • Naliczanie płac przy umowie o dzieło

KILKA TYTUŁÓW DO WYPŁATY WYNAGRODZENIA DLA JEDNEGO ZLECENIOBIORCY

 • Jak naliczyć wypłatę pracownikowi i zleceniobiorcy jednocześnie?
 • Jak naliczać wynagrodzenie zleceniobiorcom zatrudnionym jednocześnie na kilku umowach zlecenie?

ZLECENIOBIORCA JAKO WŁASNY PRACOWNIK – CO TO OZNACZA W PRAKTYCE?

 • Jak rozliczać zwolnienie lekarskie zleceniobiorcy?
 • Kiedy wypłacamy zasiłek?
 • W jakiej wysokości zleceniobiorcy przysługują świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa?

WĄTPLIWOŚCI PODATKOWE

 • Kiedy 20%, a kiedy 50% koszty uzyskania przychodu – i jak stosować ich limit?
 • W jakich przypadkach nie stosujemy ryczałtu przy umowach do 200 zł?

JAK UNIKNĄĆ POMYŁEK PRZY OBLICZANIU KOSZTÓW PRACODAWCY PRZY UMOWACH ZLECENIE:

 • Składka wypadkowa
 • Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych
 • Świadczeń Pracowniczych

ZWROT NADPŁACONYCH SKŁADEK EMERYTALNO
- RENTOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z PRZEKROCZENIA ROCZNEJ PODSTAWY OGRANICZENIA SKŁADEK, CZYLI NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANA KOREKTA WCZEŚNIEJSZYCH NALICZEŃ LISTY PŁAC:

 • Wyliczenia składki zdrowotnej – dlaczego mamy z tym problem?
 • Zaliczka na podatek dochodowy – gdzie się mylimy?
 • Wysokość do wypłaty dla pracownika – jak poprawnie wyliczyć zwrot?

KORYGOWANIE ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, GDY:

 • Wynagrodzenie chorobowe uznane zostaje za zasiłek
 • Wypadek pracownika na liście płac rozliczamy z opóźnieniem
 • Nadpłacono wartość świadczenia z powodu zawyżonej podstawy chorobowej

ROZLICZENIE NADPŁAT WYNAGRODZENIA SPOWODOWANYCH DOSTARCZENIEM ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO PO TERMINIE WYPŁATY LISTY PŁAC, W PRZYPADKU, GDY TO JEST:

 • Nieobecność krótkotrwała
 • Długotrwałe zwolnienie lekarskie
 • Choroba byłego pracownika

PRZYKŁADOWE ROZLICZENIA WARTOŚCI SKORYGOWANYCH DANYCH Z LISTY PŁAC NA DOKUMENTACJI ROZLICZENIOWEJ DO ZUS I US

Ekspert: ELŻBIETA MŁYNARSKA – WEŁPA
Menedżer, konsultant i trener posiadający ponad 15-letnie doświadczenie w HR. Doświadczenie menedżerskie zdobywała tworząc i zarządzając działami personalnymi w międzynarodowych korporacjach i firmach outsourcingowych

15.30 Zakończenie szkolenia

Metody:

SZKOLENIE KIERUJEMY DO:

 • Kierowników Kadr
 • Specjalistów Kadr
 • Managerów HR
 • Specjalistów HR
 • Dyrektorów Administracyjnych zajmujących się kadrami
 • Osób zajmujących się sprawami kadrowo - płacowymi
 • Kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla

Eksperci:

Jakub Ziarno

 • Prawnik z 13-letnim doświadczeniem w obszarze prawa pracyi 11-letnim doświadczeniem trenerskim.
 • Pracował m.in. jako inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, kończąc aplikację inspektorską w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu .
 • Od wielu lat zajmuje się działalnością doradczą i szkoleniową dla służb kadrowych i pracodawców. Autor kilkuset opracowań z zakresu prawa pracy.Był reaktorem naczelnym kilku czasopism i portali dla specjalistów kadrowych. Uzupełnieniem jego umiejętności jest ok. 5-letnie doświadczenie managerskie. Prowadząc szkolenia, zwraca uwagę na ich przystępną formę oraz warsztatowy charakter.

ELŻBIETA MŁYNARSKA - WEŁPA

 • Menedżer, konsultant i trener posiadający ponad 15-letnie doświadczenie w HR.
 • Doświadczenie menedżerskie zdobywała tworząc i zarządzając działami personalnymi w międzynarodowych korporacjach i firmach outsourcingowych.
 • Odpowiadała zarówno za obszary administracji personalnej, wynagrodzenia i benefity w wewnętrznych działach HR, jak również za obsługę i relacje z klientami firm outsourcingowych oferujących usługi administracji kadrowo-płacowej. Wieloletni praktyk HR, łączący doświadczenie menedżerskie zdobyte w „dwóch światach HR: wewnętrznym i zewnętrznym”, ekspert w zakresie znajomości prawa pracy i naliczania wynagrodzeń, specjalizuje się w projektach doradczych z obszaru HR oraz szkoleniach z zakresu prawa pracy i list płac oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego .
 • Absolwentka Wydziału Zarządzania UW oraz studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Zarządzania Personelem na Wydziale Psychologii UW oraz MBA dla HR w Akademii Koźmińskiego, a także licznych kursów i szkoleń z zakresu HR i prawa pracy.

Cena:

zgłoszenie do 02.07.2017 - 1 470 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 03.07.2017 - 1 770 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

 CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  *Cena nie zawiera noclegów, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Noclegi w Hotelu Haffner****, ul. Haffner 59

dopłata za osobę do jednego noclegu ze śniadaniem, w pokoju:
2-osobowym      295  PLN netto +  23% VAT
1-osobowym      540  PLN netto + 23% VAT
(wskaż w formularzu terminy noclegów)

Ilość miejsc w promocji ograniczona.
*Uwaga w ofercie „2 za 1” rabaty się nie sumują, obowiązuje cena 1770 PLN netto, promocja obowiązuje do wyczerpania miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone