Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i PrawoZakupy

Prawo dla Działów Zakupów

Kontrakty zakupowe, badanie kondycji dostawcy, gwarancje, cena, odszkodowania, zabezpieczanie transakcji, renegocjacje umów z dostawcą

21-22.10.2019
Warszawa, MsMermaid - Conference Center, ul. Wioślarska 8

Korzyści:

Szanowni Państwo

Jedną z kluczowych kompetencji działów zakupów jest znajomość przepisów prawnych, nowelizacji i praktyk rynkowych które dają przewagę w procesie wyboru dostawcy, negocjacji i zarządzania procesem współpracy z dostawcami.   Proces zakupowy  niesie poważne ryzyko, zarówno finansowe, jak i prawne. W polskich warunkach rynkowych zdecydowana większość kontraktów nie spełnia warunków należytej ochrony wykonania i rozliczenia. Dobrze przygotowana umowa gwarantuje bezpieczeństwo, a świadomość działań i zabezpieczeń, jakie można powziąć odpowiednio wcześniej, połączone z wiedzą o podstępnych zapisach, jakie można napotkać, gwarantuje większy sukces transakcji. Dodatkowo szczegółowa znajomość przepisów odnośnie gwarancji, terminów płatności, obniżania cen, renegocjacji warunków współpracy itp. daje dużą swobodę i profesjonalizm w działaniu.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym zostaną przedstawione najskuteczniejsze rozwiązania prawne w procesie zakupowym,  ustalania warunków umów, klauzul, rozliczania i odstępowania od umów, gwarancji i skutecznego oddziaływania na dostawcę podczas prowadzenia rozmów negocjacyjnych.


Podczas szkolenia dowiesz się:

 • W jaki sposób przygotować niezbędną dokumentację kontraktową?
 • Kto podpisuje umowę i jak rozwiązać kwestię reprezentacji?
 • Jak negocjować warunki umowy?
 • Jak renegocjować realizowaną umowę?
 • Jakie umowy stosować i w jaki sposób je przygotować?
 • Jak zawierać bezpieczne e-umowy?
 • Jakiego rodzaju zabezpieczenia można wprowadzać w umowach?
 • Jak formułować i interpretować klauzule dotyczące zabezpieczania interesów firmy w zakresie wykonania i rozliczania umowy?
 • Jakie są skutki prawne konkretnych zapisów zabezpieczających?
 • W jaki sposób rozwiązywać umowy i dochodzić swoich praw?
 • Jakich zapisów w umowach wystrzegać się?
 • Dlaczego i jak „uzdrawiać” umowy?
 • Jak dochodzić swoich praw w trudnej sytuacji kontraktowej?

Zapraszam do rezerwacji miejsc,

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu

a.chmielewska@langas.pl

Program:

DZIEŃ I

9.30 – 10.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata

KLUCZOWE ASPEKTY PRAWNE W ZAKUPACH, KONSTRUOWANIE UMOWY, DOKUMENTACJA KONTRAKTOWA, RENEGOCJACJE WARUNKÓW UMÓW

Ekspert: mec. Romana Pietruk

PODSTAWY PRAWNE ZAKUPÓW
Odpowiedzialność kontraktowa, reprezentacja w umowie, badanie sytuacji kontrahenta

 • Dokumenty, które warto pozyskać od dostawcy i ich wiarygodność
 • Reprezentacja, a zakres odpowiedzialności dostawcy za zawartą umowę
 • Prawidłowa reprezentacja stron w umowie handlowej
 • Odpowiedzialność indywidualna osób podpisujących kontrakty (członkowie zarządu firmy, pełnomocnicy, prokurenci)
 • W jaki sposób powinno być sformułowane pełnomocnictwo?
 • Jakie prawa przysługują stronom negocjacji, a jakie są ich obowiązki?
 • Jak zabezpieczać własne interesy od strony prawnej na etapie negocjacji z dostawcą?
 • Konsekwencje niezachowania lojalności na etapie negocjacji warunków umowy
 • Udostępnianie informacji przyszłemu dostawcy
 • Umowa przedwstępna i list intencyjny

KONSTRUOWANIE UMOWY ZAKUPOWEJ, DOKUMENTACJA KONTRAKTOWA, INTERPREZTACJA ZAPISÓW PROPONOWANYCH PRZEZ KONTRAHENTA
Jakie warunki powinna spełniać umowa handlowa?

 • Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnej, a zawieranie umów
 • Skutki braku lub ograniczenia zdolności prawnej
 • Czynności prawne w kontraktowaniu
 • Zapytanie ofertowe. Jakie są stałe elementy umów?
 • Komparycja umowy – prawidłowy opis
 • Co pojawia się w dobrych umowach?
 • Słowniczek i preambuła umów. Język umów, formy zawierania umów
 • Określanie obowiązków i uprawnień stron
 • Jakie błędy najczęściej zawierają umowy? Kto podpisuje umowy?
 • Kiedy umowa jest ważna i kiedy wchodzi w życie?
 • Załączniki w umowach
 • Case study: Skutki zawarcia umowy. Jakie rozwiązania stosować?

TERMINY ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH W ZAKUPACH
Zmiany w przepisach i kluczowy wpływ na zakupy

 • Jak rozumieć sformułowanie „transakcja handlowa”?
 • Jakie terminy wprowadza ustawa?
 • Gdy strony nie przewidziały terminu zapłaty w umowie…
 • Kiedy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych?
 • Zbadanie towaru lub usługi
 • Rekompensata za koszty odzyskiwania należności
 • Harmonogram spełnienia świadczenia pieniężnego w częściach
 • Wysokość odsetek

WPROWADZANIE ZMIAN DO UMÓW WYKONYWANYCH, RENEGOCJOWANIE WARUNKÓW
Jak przeprowadzić skutecznie zmianę w umowie?

 • W jaki sposób przebiega tzw. uzdrawianie umowy?
 • Jak jest to regulowane prawnie?
 • Kiedy przeprowadza się uzdrawianie umów?
 • Jak przeprowadzić uzdrawianie umowy od strony formalnej? Wprowadzanie zmian do aktualnie wykonywanej umowy – aneksowanie, klauzule
 • Jak renegocjować warunki kontraktu?

FORMA DOKUMENTOWA I ELEKTRONICZNA CZYNNOŚCI PRAWNYCH
Nowelizacja

 • Czym jest dokument? Czy forma elektroniczna to dokument?
 • Oświadczenie woli w postaci dokumentu
 • Zastrzeganie formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej
 • Umowa pomiędzy przedsiębiorcami bez zachowania formy pisemnej
 • Uzupełnienie lub zmiana umowy
 • Kiedy czynność prawna jest nieważna

16.00 Zakończenie pierwszego dnia zajęć    


DZIEŃ II

8.30 – 9.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata

CENY, ODSZKODOWANIA, GWARANCJE, ODBIÓR WYKONANEJ UMOWY

Ekspert: mec. Monika Drab – Grotowska

CENA W KONTRAKTACH ZAKUPOWYCH
Prawne aspekty zarządzania ceną w kontraktach zakupowych

 • Wartość przedmiotu umowy, cena
 • Wpływ warunków handlowych na cenę
 • Elementy nie będące kosztami produkcji, a wpływające na poziom cen: termin realizacji umowy, opcja terminowa umowy, termin płatności, forma płatności, gwarancje dobrego wykonania, kary, odszkodowania, czas gwarancji

SPOSOBY ZABEZPIECZANIA KONTRAKTÓW ZAKUPOWYCH
Jak tworzyć zapisy zabezpieczające wykonanie umowy?

 • Zabezpieczenie płatności: zaliczka, zadatek, przedpłata
 • Zabezpieczenie wykonania umowy – zasady ogólne
 • Sposoby zabezpieczania: odsetki, kary umowne, zaliczka, zadatek
 • Szczególne możliwości „rozliczenia” umowy: potrącenie, cesja wierzytelności
 • Gwarancja i rękojmia w umowach handlowych

WYKONANIE UMOWY PRZEZ DOSTAWCĘ
Odpowiedzialność dostawcy, nowelizacja przepisów w zakresie gwarancji, wady towaru, kary i odszkodowania

 • Tryb odbioru wykonania umowy
 • Jakie są konsekwencje zachowania dostawcy i kupca  podczas odbioru wykonania umowy
 • Ograniczenia dowodowe w zakresie stwierdzenia wykonania umowy - dozwolone przez prawo
 • Kary i odszkodowania w umowach.
 • Czy naliczanie kar i odszkodowań może być oparte o inne podstawy (przepisy) niż postanowienia umowy?
 • Możliwości zwiększenia i zmniejszenia odpowiedzialności dostawcy
 • Nowa definicja pojęcia „wady fizycznej”
 • Modyfikacja uprawnienia kupującego do żądania obniżenia ceny
 • W jakich sytuacjach i w jaki sposób kupujący będzie mógł  dokonać jednostronnego obniżenia ceny?
 • Zmiana przepisów o gwarancji przy sprzedaży

KLAUZULE BEZPIECZEŃSTWA W KONTRAKTACH HANDLOWYCH
Jakie rodzaje zabezpieczania umów stosować i kiedy?

 • Klauzule zabezpieczające wykonanie umowy – ryzyko w zastosowaniu, preferowana treść
 • Klauzule bezpieczeństwa – ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności, wyłączność, kontrola zakładu kontrahenta
 • Klauzule poufności

16.00 Zakończenie drugiego dnia zajęć

Metody:

Szkolenie ma formę wykładowo-warsztatową. Ćwiczenia, analizy przykładów biznesowych, narzędzi zakupowych mają wspierać uczestników w budowaniu nowych kompetencji zawodowych.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:  

 • Dyrektorów, Kierowników, Menedżerów Zakupów
 • Menedżerów ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw
 • Kierowników Zaopatrzenia
 • Kierowników Organizacji i Logistyki
 • Kierowników działów logistyki
 • Kierowników produkcji chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie procesu zakupów

Eksperci:

mec. Romana Pietruk


  • Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej. 
  • Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
  • Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

 

mec. Monika Drab - Grotowska


  • Radca prawny, prowadzi własną kancelarię prawną. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej firm, specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym; Wiedza merytoryczna poparta doświadczeniem sprawia, że jest wykładowcą, prelegentem na wielu konferencjach i szkoleniach;
  • Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli
   Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji; Zasiadała w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, takich jak: „Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o. o.", „Pilmet S.A.", „Huta Szkła Ujście S.A.", a także zarządzając spółką inwestycyjną.
  • Jest współautorką książki: „Papiery wartościowe i prawa pochodne - aspekty prawne i rachunkowe".

Cena:

zgłoszenie do 30.09.2019 - 1 870 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 01.10.2019 - 2 170 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena szkolenia zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiad, poczęstunek podczas przerw
  * cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Miejsce szkolenia:

MsMermaid - Conference Center at the Tides, ul. Wioślarska 8

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone