Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Zakupy

nowosć

Strategie generowania oszczędności w zakupach

Optymalizacja kosztowa - łańcuch dostaw - kategoryzacja zakupów - zarządzanie dostawcami

16-17.09.2019
Warszawa, MsMermaid - Conference Center, ul. Wioślarska 8

Korzyści:

Szanowni Państwo,

W jaki sposób ustrukturyzować pracę działu zakupów? Jak podzielić kupowane produkty i usługi? Jak optymalizować wielkość partii kupowanych lub produkowanych? Jak usprawnić wymianę informacji z dostawcami i wewnątrz firmy oraz zautomatyzować proces oceny dostawców?

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego zaprezentujemy Państwu narzędzia i metodologie pracy proaktywnego działu zakupów. Pokażemy w jaki sposób przejść z funkcji reaktywnej opartej głównie na realizacji zapotrzebowania partnerów wewnętrznych i klientów, do funkcji pro-aktywnej, podejmującej inicjatywy strategiczne tj. zarządzanie bazą dostawców (konsolidacja, dywersyfikacja, TSM etc.), zwiększanie atrakcyjności firmy w oczach dostawców, standaryzacja produktów i procesów, strategiczne zarządzanie kosztami w łańcuchu dostaw, zarządzanie zewnętrznymi zasobami firmy np. zasobami R&D.

Na szkolenie zapraszamy:

 • Dyrektorów, Kierowników, Menedżerów Zakupów
 • Menedżerów ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw
 • Kierowników Zaopatrzenia
 • Kierowników Organizacji i Logistyki
 • Kupców, Specjalistów ds. Zakupów
 • Kierowników Operacji Logistycznych

Zapraszam do rezerwacji miejsc,

Agnieszka Tworzyńska
Kierownik Projektu
a.tworzynska@langas.pl

Program:

PROGRAM – 16 września 2019 r.

9.30-10.00 Rejestracja uczestników
10.00 Rozpoczęcie szkolenia

ROLA I RANGA DZIAŁU ZAKUPÓW I LOGISTYKI W FIRMIE

 • Rola Działu Zakupów i Logistyki w nowoczesnym przedsiębiorstwie - podstawowe informacje o zasadach funkcjonowania.
 • W jaki sposób Zakupy i Logistyka kontrybuuje do wyników finansowych firmy EBIT i ROA – cele strategiczne optymalizacji kosztowej
 • Relacje pomiędzy procesami zakupów a innymi procesami przedsiębiorstwa (KPI zakupowe).
 • Gdzie szukać oszczędności – model Silnika Optymalizacji Kosztowej (SOK).
 • Strategiczne zarządzanie zewnętrznymi zasobami w procesach realizacji oszczędności.
 • Wykorzystanie zasobów dostawców (wiedzy i doświadczenia w swoich branżach) do pracy nad optymalizacją kosztową naszej firmy.
 • Zasady organizacji warsztatów optymalizacyjnych z wykorzystaniem dostawców (model IGW)

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ W ŁAŃCUCHU DOSTAW

 • Omówienie modeli logistycznych (Lean oraz Agile) jakie są różnice, kiedy stosować i jak łączyć te dwa różne podejścia.
 • Zapas bezpieczeństwa - kształtowanie i optymalizacja (analiza ABC i XYZ oraz analiza ryzyka).
 • Definiowanie ryzyka oraz model analizy ryzyka w łańcuchu dostaw.
 • Model VMI (Vendor Managed Inventory) oraz CS - stock konsygnacyjny – zasady tworzenia na wybranym przykładzie
 • Analiza kosztów produkcyjnych oraz kosztów magazynowania
 • Ustalanie dostaw JIT oraz KANBAN we współpracy z dostawcą
 • Zastosowanie Cross Dockingu
 • Porównanie wad i zalet transportu własnego i wynajmowanego
 • Optymalizacja zapasu w łańcuchu dostaw.

16.00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia

PROGRAM – 17 września 2019 r.

8.30-9.00 Rejestracja
9.00 Rozpoczęcie szkolenia

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI I KATEGORYZACJA ZAKUPÓW

 • Kategoryzacja zakupów jako podstawa organizacji pracy kupców.
 • Zasady tworzenia modelu TCO
 • Analiza modelu Should Cost Model oraz TCO na wybranych przykładach
 • Wykorzystanie modelu TCO w procesie negocjacji i wyboru dostawcy
 • Wykorzystanie narzędzi finansowych oraz zasady bezpiecznych i elastycznych kontraktów terminowych
 • W jaki sposób połączyć zadania operacyjne Logistyki i Zakupów do wyników finansowych firmy EBIT i ROA – cele strategiczne optymalizacji kosztowej
 • One Pager – od czego zacząć pracę?

ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI , WYBÓR, OCENA WSPÓŁPRACY I ROZWÓJ

 • Kryteria wyboru i oceny dostawcy - omówienie i praktyka stosowania.
 • Modelowanie preferencji w ocenie dostawców
 • Zastosowanie macierzy Kraljic oraz „modelu wiatraka” w ocenie strategicznej dostawców.
 • Zarządzanie ryzykiem braku odstaw (dostawcy strategiczni i wąskie gardła)
 • Zarządzanie w sytuacji dużej ilości dostawców (tzw. produkty grupy C)
 • OTIF - przykład zastosowania , obliczania i automatyzacja wskaźnika.
 • Określanie ryzyka współpracy z dostawcą – metodologia zaczerpnięta z VDA
 • Oceny możliwości, ocena kompetencji oraz stabilności finansowej i zagrożenia upadłością.
 • Narzędzia oceny bieżącej współpracy z dostawcą. Modelowanie wskaźników OTIF, OLIP oraz wskaźników jakościowych
 • Model oceny wsparcia technicznego, serwisu posprzedażowego, innowacyjności dostawców.
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w procesie oceny dostawców.

16.00 Zakończenie dnia szkolenia

Metody:

Cele szczegółowe szkolenia
Moduł I – Rola i ranga działu zakupów i logistyki w firmie.

Dlaczego firmy tworzą działy zakupów? W jaki sposób dział zakupów i logistyki dodaje wartość firmie? Czy jest to tylko zapewnienie ciągłości dostaw, zapewnienie konkurencyjnych cen kupowanych surowców? Uczestnicy zapoznają się z praktycznymi zagadnieniami z zakresu łańcucha dostaw i jego analizy. Poznają zasady analizy procesów i relacje między Działem Zakupów a pozostałymi działami w firmie, budują przykładową (opartą na swoich danych) mapę relacji oraz mapę procesu zaopatrzenia lub zakupu. W dalszej części ustalimy jakie są cele działu zakupów, jak rozliczać się ze swojej pracy (mierników jest naprawdę bardzo dużo – wybierzemy te najwłaściwsze dla biznesu każdego z uczestników). Omówione zostaną zasadnicze obszary działań prowadzące do optymalizacji kosztowej. Uczestnicy zapoznają się z modelem Silnika Optymalizacji Kosztowej, na podstawie którego ustala się plany działań redukcji kosztów oraz rozlicza pracę działu zakupów i logistyki. Nauczymy się również w jaki sposób wykorzystywać zasoby dostawców do pracy dla nas i jak kontrolować postępy prac. Wszystkie zagadnienia wsparte są narzędziami skonfigurowanymi w excelu.

Moduł II – Zarządzanie logistyką w łańcuchu dostaw.

Omówienie na praktycznych przykładach mechanizmów zarządzania zapasami w dwóch oddzielnych systemach: pull i push (popyt zależny i niezależny) - zastosowanie odpowiednich narzędzi to klucz do sukcesu. W czasie praktycznych ćwiczeń uczestnicy pracują z systemami opartymi na mechanizmach Lean i Agile, połączenie planu produkcji z zapotrzebowaniem materiałowym - sterowanie zapasem na podstawie planów produkcji i dostępnych zapasów. Na podstawie przygotowanych danych przeprowadzą analizy ABC oraz XYZ wg kryteriów istotnych dla procesu zaopatrzenia.  Omawiane są strategie współpracy dla wybranych towarów / dostawców - JiT, VMI. W warunkach popytu niezależnego zostaną omówione podstawy prognozowania i wpływu poziomu zapasów na koszty przedsiębiorstwa. Jak optymalizować wielkość partii kupowanych lub produkowanych - omówienie narzędzi pozwalających uzyskać niski koszt gromadzenia (dostaw) i utrzymania zapasu (MOQ oraz MPQ).  Odrębnym  omawianym zagadnieniem jest określenie i optymalizacja zapasu bezpieczeństwa, uwzględniającego zarówno zmienność popytu jak i jakość dostaw. Podsumowaniem modułu będzie ćwiczenie w którym uczestnicy będą samodzielnie sterować poziomem zapasu wybranego indeksu, celem ćwiczenia będzie zarówno uzyskanie wysokiego poziomu obsługi jak również możliwie niskiego całkowitego kosztu zarządzania zapasami.

Moduł III – Zarządzanie kosztami i kategoryzacja zakupów

W jaki sposób ustrukturyzować pracę działu zakupów, jak podzielić kupowane produkty i usługi? Omówimy zasady tworzenia kategorii zakupowych oraz podziału pracy, w taki sposób, żeby w pierwszej kolejności zajmować się rzeczami ważnymi dla biznesu. W dalszej części zostaną omówione zasadnicze działania związane ze szczegółową analizą struktury kosztowej.  Ustalimy zasady tworzenie modeli kosztowych (Should Cost Model) oraz modeli TCO (Całkowity Koszt Posiadania). Nauczymy się wykorzystywać dane analityczne w tym model TCO i CBD w procesie negocjacji i wyboru dostawcy. Przeanalizujemy proces wyboru dostawcy i najbardziej newralgiczne dla działu zakupów punkty procesu. W dalszej części omówione zostaną narzędzia służące do zarządzania kosztami surowców bazowych i minimalizacji ryzyka wzrostów cen – czyli jak zminimalizować ryzyko wahań cen surowców.

Moduł IV – Zarządzanie dostawcami , wybór, ocena współpracy i rozwój.

Wybór i ocena dostawców to kluczowe elementy w procesie zaopatrzenia. W module uczestnicy budują analizę dostawców wg różnych kryteriów. Rozpoczynamy pracę od oceny aktualnej bazy dostawców oraz ustalenia planu rozwoju dostawców oraz zarządzania ryzykiem braku dostaw. Na konkretnym przykładzie stworzymy narzędzie oceny dostawcy (w oparciu z system VDA) wykorzystywane w procesie wyboru dostawcy. Narzędzie oceny ryzyka współpracy – zanim nawiążemy współprace. W dalszej części zbudujemy profesjonalne narzędzie oceny bieżącej współpracy z dostawcami oraz omówimy w jaki sposób oceniać współpracę z dostawami. Uczestnicy stworzą system oceny dostawców. Omówione zostaną możliwości nowoczesnych systemów informatycznych. Jak usprawnić wymianę informacji z dostawcami i wewnątrz firmy, automatyzacja procesu oceny dostawców. 

Eksperci:

Jacek Jarmuszczak

 


   • Ekspert w dziedzinie „szczupłych” systemów logistycznych, e-systemów zarządzania logistyką w tym przetargów elektronicznych i e-Aukcji.
   • Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie wdrażania i usprawniania „szczupłych” modeli zarządzania kosztami (VMI, CS, KANBAN, TCO) oraz narzędzi elektronicznych wspierających logistykę firmy (ERP, EDI, Ocena Dostawcy, Zarządzanie Kontraktami, Obieg Zapotrzebowań Wewnętrznych, …). Łączna wartość zakupów, które negocjował w trakcie swojego dotychczasowego doświadczenia przekracza trzy i pół miliarda Euro i wciąż rośnie.
   • Karierę zawodową rozpoczynał w polskich firmach branży FMCG, dla których prowadził projekty optymalizacji kosztów. Później dla dobrze znanej marki i lidera w swoim sektorze firmy Philips jako Global Strategic Buyer oraz Regional Project Manager dla obszaru Azji, tworzył strategię optymalizacji kosztów, budował bazę dostawców, prowadził kluczowe projekty oszczędnościowe m.in. wdrażał lean supply chain w zakładach Europejskich i Azjatyckich. Później jako kierownik działu zakupów elektronicznych w Carlsberg Group,  zarządzał zespołem który przeprowadzał ok 600 przetargów rocznie dla wszystkich zakładów Grupy Carlsberg na całym świecie.
   • Obecnie jako Global Category Manager w Grupie Danfoss, tworzy strategię zakupową i prowadzi negocjacje z kluczowymi dostawcami.

 

Cena:

zgłoszenie do 03.09.2019 - 1 870 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 04.09.2019 - 2 170 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu dla jednej osoby
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  *cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

  Miejsce szkolenia:

MsMermaid - Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone