Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

MenedżerskieBiuro Zarządu i PrawoSzkolenia w fabrykach

nowosć

Letnia Szkoła Grup Kapitałowych

Jak doskonalić funkcjonowanie i współpracę w holdingu?

24-25.07.2017
Sopot, Hotel Haffner****, ul. Haffnera 59

Korzyści:

Szanowni Państwo

Spółki działające w ramach grup kapitałowych mają ogromne możliwości, jeśli jej najważniejsze atuty zostaną wykorzystane, a kwestie prawne i   zarządcze zintegrowane, tak,  by działały na korzyść spółek w grupie. Szkolenie, które Państwu proponujemy zawiera kluczowe kwestie współdziałania a w grupie, przepływu dokumentacji,  informacji zarządczej, wzajemnych relacji i komunikacji w grupie, odpowiedzialności cywilnej i  karnej w grupie kapitałowej, oraz działań operacyjnych. To kompendium najefektywniejszych praktyk działania spółek w holdingu.

Kluczowe zagadnienia:

 • Poznaj rozwiązania rynkowe dotyczące „problematycznych” kwestii funkcjonowania w grupie nieujętych w przepisach prawnych.
 • Dowiedz się, jakie są prawa i obowiązki spółek zależnych i spółki matki.
 • Dowiedz się, w jaki sposób minimalizować ryzyko nadużyć w spółkach pozostających w relacjach holdingowych.
 • Sprawdź, jakie są efektywne praktyki rynkowe w zakresie organizacji nadzoru  w  grupie.
 • Sprawdź, jak spółka powinna dbać  o interesy wspólników / akcjonariuszy spółek działających w grupie.
 • Poznaj praktyki rynkowe w zakresie raportowania w grupie, przyjmowania strategii działania i wymiany informacji.
 • Dowiedz się, w jaki sposób organizować obieg, nadzorować i zarządzać kluczową dokumentacją w spółkach zależnych i dominujących.
 • Poznaj zmiany w obliczu nowelizacji i wejścia w życie prawa restrukturyzacyjnego.
 • Poznaj  obowiązki informacyjne spółek kapitałowych w grupie.

Poznaj i wdrażaj praktyki spójnego i przejrzystego działania grupy kapitałowej

 • Sprawniejsze wykorzystanie przepisów regulujących rynek gospodarczy dla doskonalenia funkcjonowania grupy kapitałowej
 • Rzetelność i bezpieczeństwo współpracy pomiędzy spółkami w grupie
 • Ochrona interesów spółek zależnych i wspólnej strategii
 • Wysokie standardy kontroli i monitorowania procesów w spółkach
 • Uporządkowany i przejrzysty system przepływu informacji w holdingu
 • Dobre standardy w zakresie tworzenia zapisów w umowach holdingowych

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny z zespołem Langas Group pod numerem telefonu (22) 696 80 20 lub za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@langas.pl

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
a.chmielewska@langas.pl

Program:

DZIEŃ I – 24 sierpnia 2017r.

09.00 – 9.30  rejestracja i powitalna kawa
09.30 rozpoczęcie szkolenia

PRAWNA ORGANIZACJA SPÓŁEK W GRUPIE KAPITAŁOWEJ
W jaki sposób wykorzystywać regulacje prawne i najnowsze wytyczne w prowadzeniu spraw spółek pozostających we wzajemnych relacjach?

 • Regulacje prawne holdingów w Polsce
 • KSH, prawo grup spółek,  istotne przepisy i akty wpływające na kształt współpracy w grupie kapitałowej
 • Brak uniwersalnej regulacji dotyczącej grup kapitałowych
 • KSH- stosunek dominacji-analiza przypadków ,w których powstaje ta relacja (szersze pojęcie holdingu)
 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, inne akty prawne
 • Pozycja spółki dominującej, a spółki zależnej
 • Jakie przepisy wspierają działania spółki zależnej względem spółki „matki”?
 • Jakie są możliwości współdziałania spółek należących do grupy?
 • CASE STUDY: Przykłady powstania stosunku dominacji i zależności
 • Zawieranie umów z członkami organów w holdingu
 • Nabywanie udziałów i akcji spółek należących do grupy

JAK POGODZIĆ INTERES SPÓŁKI Z INTERESEM GRUPY KAPITAŁOWEJ?
Doświadczenia z praktyki

 • Dlaczego to takie ważne - ryzyka prawne
 • Jak rozwiązać problem z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego i funkcjonujących rozwiązań?
 • Case study: jak zmienić statut / umowę spółki, by zbliżyć się do realizacji celu?
 • Umowa holdingowa w praktyce
 • Na co uważać w codziennej działalności

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W GRUPIE KAPITAŁOWEJ
Jaka odpowiedzialność spoczywa na władzy operacyjnej spółek w ramach grupy?

 • Odpowiedzialność organów spółki wobec właścicieli i udziałowców, a odpowiedzialność organizacyjna
 • Odpowiedzialność karno-prawna, karno-skarbowa
 • Odpowiedzialność menedżerów spółek zależnych, a menedżerów spółek dominujących
 • CASE STUDY: Realizowanie zadań/poleceń z „góry” w ramach grupy – dobre i złe praktyki, ryzyko gospodarcze

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I NAPRAWCZE UŁATWIAJĄCE FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK W GRUPIE
Prawo restrukturyzacyjne jako narzędzie podnoszące efektywność grupy kapitałowej

 • Zmiany w zakresie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości
 • Nowa definicja niewypłacalności i rola grup kapitałowych względem spółek
 • Ograniczenie możliwości składnia wniosków „windykacyjnych”
 • Zmiany w zakresie postępowania zabezpieczającego
 • Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
 • Pozycja syndyka po nowelizacji – wpływ wierzycieli na wykonywanie funkcji syndyka
 • Zwiększenie uprawnień rady wierzycieli
 • Zmiany w zakresie likwidacji masy upadłości
 • Poprawa sytuacji przedsiębiorców – likwidacja uprzywilejowania Skarbu Państwa przy podziale funduszy masy

FUZJE I PRZEJECIA JAKO FORMA  OPTYMALIZACJI I POPRAWY FUNKCJONOWANIA GRUPY KAPITAŁOWEJ
Transformacje w spółkach jako forma poprawy funkcjonowania i optymalizacji dla holdingu

 • Łączenie, przekształcenie i podział spółek sposobem na synergię w ramach grupy kapitałowej – jak skutecznie przeprowadzić transformacje, żeby nie okazała sie fiaskiem formalnym?
 • Etapy polaczenia i przekształcenia spółek w ramach grupy – niezbędne dokumenty i działania poszczególnych władz spółek uczestniczących w transformacji
 • Skutki prawne polaczenia, przekształcenia i podziału spółek
 • Sukces transakcji w ramach grupy kapitałowej, czyli aby dobrze przygotowane procesy fuzji i przejęć zmierzały w przewidywanym okresie do poprawy sytuacji finansowej powstałych podmiotów gospodarczych 

16.00 Zakończenie szkolenia

DZIEŃ II – 25 sierpnia 2017r.

09.00 – 9.30  rejestracja i powitalna kawa
09.30 rozpoczęcie szkolenia

DOKUMENTACJA KORPORACYJNA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ
W jaki sposób organizować obieg, nadzorować i zarządzać kluczową dokumentacją w spółkach zależnych i dominujących?

 • Czy wprowadzić  „ujednolicenie” umów / statutów i regulaminów spółek w grupie kapitałowej?
 • Przepisy obowiązujące, a zapisy specyficzne dla danej spółki w ramach grupy -  wprowadzanie poprawek, zmian – tryby i procedury postępowania
 • Specyfika obiegu dokumentacji w grupie kapitałowej - czyli co można ujawnić?
 • Jakie dokumenty trzeba przekazać spółce nadzorującej, a jakich nie wolno? W jakim stopniu można to regulować ujednoliconymi procedurami?
 • Wydawanie poleceń w grupie kapitałowej
 • Jak zorganizować  zapisy w statucie spółki” matki” i „córki”, aby sprzyjały realizacji strategii grupy kapitałowej?
 • Wprowadzanie zmian w zakresie funkcjonowania zarządu, rady nadzorczej,  ZW/WZA
 • Wyłączenia, albo wprowadzanie ograniczeń wobec wspólników/akcjonariuszy
 • Prawidłowa treść wprowadzanych zmian oraz przebieg operacyjny zmian
 • CASE STUDY: Pułapki wybranych rozwiązań dokumentacyjnych 
 • CASE STUDY:  Przebieg posiedzenia Zgromadzeń Wspólników/Walnych Zgromadzenie Akcjonariuszy
 • CASE STUDY: Wydawanie poleceń w grupie kapitałowej

RAPORTOWANIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ
W jaki sposób tworzyć i przekazywać raporty w relacjach spółka „matka” – spółka „córka”?

 • Jakie są zasady raportowania w grupie?
 • Organizacyjne i korporacyjne uwarunkowania raportów
 • Jakie raporty mogą krążyć między spółkami?
 • Jaki zakres treści raportów może się pojawić w obiegu pomiędzy spółkami?
 • Jakich raportów może wymagać  zarząd/właściciele/inwestorzy/akcjonariusze spółek zależnych i nadzorowanych?
 • CASE STUDY: raportowanie – zbyt mało, lub zbyt dużo informacji, danych w raportach – praktyka przedsiębiorstw, a skuteczne rozwiązania

EFEKTYWNE PRAKTYKI RYNKOWE W ZAKRESIE ORGANIZACJI NADZORU  W  GRUPIE – ROZWIĄZANIA NIEUJĘTE W KODEKSIE
Kontrola   i  nadzór w grupie  kapitałowej między spółkami

 • Na  podstawie których regulacji spółka matka sprawuje kontrolę, a spółki zależne są zobowiązane do umożliwienia nadzoru – regulacje wewnątrz-organizacyjne i ustalenia w grupie
 • Kiedy spółki córki powinny poddać się kontroli i nadzorowi?
 • Kiedy spółka matka nie musi pytać o zgodę?
 • Jakie są sposoby wywierania wpływu na spółki grupy kapitałowej  ze strony spółki nadzorującej?
 • Jak zorganizować  zapisy w statucie spółki matki i córki, aby sprzyjały realizacji strategii grupy kapitałowej?
 • Niepisane „prawa” funkcjonujące na rynku wbrew prawu
 • Upraszczanie i delegowanie nadzoru właścicielskiego
 • Szczególna sytuacja spółek publicznych
 • Korzyści „właścicieli” spółek a korzyści grupy
 • Możliwości współdziałania spółek należących do grupy

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE I WYMIANA INFORMACJI  W GRUPIE KAPITAŁOWEJ
Jak zorganizować system wymiany informacji?

 • Obowiązki informacyjne na linii spółka dominująca- spółka zależna
 • Szczególne obowiązki informacyjne dot. spółek publicznych
 • Na czym polegają uprawnienia informacyjne?
 • Tajemnica przedsiębiorstwa a dostęp do informacji
 • Na czym polega nierówny dostęp do informacji?
 • Procedury postępowania w przypadku żądania informacji i wyjaśnień
 • Jakość i zawartość informacji przekazywanych przez spółkę
 • CASE STUDY: Praktyczne aspekty informacyjne w relacji spółka dominująca – spółka zależna

16.00 Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie prowadzone w formie wykładów, dyskusji oraz analizy kazusów, przepisów prawa, najnowszego orzecznictwa, rozwiązań stosowanych we współpracy pomiędzy spółkami dominującymi i zależnymi.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Członków Zarządów i Członków Rad Nadzorczych
 • Kierowników Działów Zarządzania i Nadzoru Korporacyjnego
 • Dyrektorów Departamentów Nadzoru Właścicielskiego
 • Kierowników, Menedżerów Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Kierowników działów Organizacyjno-Prawnych
 • Specjalistów w biurach obsługi organów spółki

SZKOLENIE  WEWNĘTRZNE

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej.  Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników  z Państwa firmy. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu: szkolenia@langas.pl

Cena:

zgłoszenie do 01.07.2017 - 1 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 02.07.2017 - 2 470 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  *cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Noclegi w Hotelu Haffner****, ul. Haffner 59

dopłata za osobę do jednego noclegu ze śniadaniem, w pokoju:
2-osobowym      295  PLN netto +  23% VAT
1-osobowym      540  PLN netto + 23% VAT
(wskaż w formularzu terminy noclegów)

Ilość miejsc w promocji ograniczona.
*Uwaga w ofercie „2 za 1” rabaty się nie sumują, obowiązuje cena 2470 PLN netto, promocja obowiązuje do wyczerpania miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone