Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Compliance/Finanse

Certyfikowany AML Oficer - poziom 1

Zdobądź wiedzę i poznaj najlepsze praktyki polskich i międzynarodowych firm w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

22-23.05.2019
Warszawa, MsMermaid - Conference Center, ul. Wioślarska 8

Korzyści:

Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w otwartym szkoleniu „Certyfikowany AML Oficer".
Instytucje coraz częściej narażone są na ryzyko związane z wykorzystaniem ich działalności w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Natomiast liczne regulacje UE i przepisy krajowe wprowadzają zaostrzone wymogi i zadania dla podmiotów obowiązanych.

W dniu 1 marca 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowa ustawa rozszerza katalog instytucji zobowiązanych do realizacji obowiązków, w tym m.in.: wdrożenia nowych procedur wewnętrznych, przygotowania oceny instytucji oraz zmiany podejścia w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób ze środowiska AML i compliance przygotowaliśmy unikatowy program edukacyjny – „Certyfikowany AML Oficer”, który został stworzony przez praktyków, posiadających doświadczenie zdobyte na rynkach krajowych i międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ryzyka, compliance. Zakres szkolenia został zatwierdzony przez radę programową Stowarzyszenia Compliance Polska. 

W trakcie szkolenia omówimy zagadnienia dotyczące przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zaprezentujemy najnowsze metody prania pieniędzy na podstawie przykładów. Ponadto przedstawimy międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i ich wpływu na zadania krajowych instytucji obowiązanych.

W drugim dniu szkolenia omówimy zadania i obowiązki instytucji obowiązanych wynikające z przepisów nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ponadto przedstawimy zasady praktycznego przeciwdziałania praniu pieniędzy, m.in.: monitorowanie klienta i jego transakcji, typologie transakcji podejrzanych oraz aktualne trendy w krajowej praktyce prania pieniędzy.

Mając na uwadze konieczność dostosowania się instytucji obowiązanych do nowych przepisów zachęcamy Państwa do udział w praktycznym szkoleniu, które pozwoli Państwu na sprawne poruszanie się w gąszczu regulacji, definicji i wymagań oraz regulatorów. 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę potwierdzoną certyfikatem, która pozwoli zrealizować Twoje plany zawodowe. O randze certyfikatu świadczy potwierdzenie zdanego egzaminu przed komisją egzaminacyjną w której skład wchodzą eksperci ze Stowarzyszenia Compliance Polska.

Gorąco polecam i zapraszam,

Paweł Kuskowski
Przewodniczący Stowarzyszenia Compliance Polska

GŁÓWNE ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA:

 • Jakie są główne założenia światowego i krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
 • Międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finasowania terroryzmu
 • Krajowe i międzynarodowe regulacje z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
 • Zmiany w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która implementuje IV Dyrektywę AML
 • Jakie są najnowsze naruszenia obowiązków przez instytucje finansowe – historyczne i najbardziej istotne kary regulatorów
 • Sankcje międzynarodowe oraz kary, które nakładane są w związku z nieprzestrzeganiem regulacji odnośnie przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
 • Schematy prania pieniędzy
 • Przesłanki, które mogą wskazywać na proceder prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
 • Gdzie i jak należy przekazać informację o transakcjach
 • Kiedy należy dokonać wstrzymania transakcji lub blokady rachunku

Program:

DZIEŃ 1 - ZAGADNIENIA MIĘDZYNARODOWE

Program szkolenia został przygotowany w oparciu o regulacje i standardy międzynarodowe w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowana terroryzmu

1. NA CZYM POLEGA PRANIE PIENIĘDZY, FINANSOWANIE TERRORYZMU I SANKCJE – KONTEKST MIĘDZYNARODOWY

 • definicja i etapy prania pieniędzy
 • co to jest pranie pieniędzy
 • jak pieniądze są prane, przykłady z praktyki międzynarodowej
 • finansowanie terroryzmu
 • sankcje międzynarodowe - jak to działa, listy sanacyjne

Celem modułu jest poznanie:

 • międzynarodowych regulacjami wraz głównymi definicjami dotyczącymi prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
 • wpływu i negatywnych skutków prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na, system gospodarczy, społeczeństwo, instytucje finansowe

2. ZADANIA REGULATORÓW I ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH W PROCESIE AML

Międzynarodowi regulatory i organizacje działające w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

 • Bank Światowy
 • Financial Action Task Force
 • MoneyVal
 • Komitet Bazylejski
 • Komisja Europejska
 • Grupa Egmont
 • Grupa Wolfsberg
 • GIIF, KNF, NBP,
 • ZBP, PIU, izby….
 • Stowarzyszenie Compliance Polska
 • Zadania krajowych regulatorów – GIIF, KNF, NBP
 • Prace regulatorów i ich znaczenie dla praktyki AML:
  • ocena ryzyka prania pieniędzy UE a krajowa ocena ryzyka
  • czynniki wpływające na ryzyko
  • typologie

Regulacje:

 • Rekomendacje FATF
 • IV Dyrektywa AML
 • US Patriot Act, Banking Secrecy Act, Kingpin Act
 • FATCA / CRS
 • Wytyczne EBA, Banku Światowego
 • Inne

Cele modułu - zapoznanie uczestników i dogłębna analiza międzynarodowych przepisów i dobrych praktyk oraz odniesienie ich do wymagań krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

3. NOWE METODY PRANIA PIENIĘDZY - PRZYKŁADY Z MIĘDZYNARODOWEJ PRAKTYKI

 • kryptowaluty – jakie niosą ryzyka ?
 • waluty wirtualne
 • karty przedpłacone
 • płatności mobilne
 • Bitcoin - waluta wolnych ludzi czy pomysłowa piramida finansowa?

Cele modułu jest omówienie najnowszych światowych trendów w zakresie prania pieniędzy oraz wskazanie sposobu przeciwdziałania procederowi

4. PROCES ZAPOBIEGANIA PRANIU PIENIĘDZY W INSTYTUCJI FINANSOWEJ

 • Jak poznać i zrozumieć klienta i jego potrzeby – zadania pracowników front-office
 • Skuteczne metody identyfikacji i weryfikacja klienta
 • kto jest klientem na potrzeby AML?
 • identyfikacja beneficjenta rzeczywistego – jak radzić sobie ze złożonymi strukturami własnościowymi?

Cele modułu - poznanie najnowszych sposobów realizacji programu Know Your Customer.

5. OCENA KLIENTA NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ MIĘDZYRODOWYCH INSTYTUCJI

 • ocena początkowa klienta
 • bieżąca ocena klient
 • monitorowanie i testowanie
 • zapobieganie ryzyku sankcji

Cele modułu - jest pokazanie aspektu międzynarodowego i najnowsze wymagania w zakresie oceny klienta.

6. KLASYFIKACJA KLIENTA I CZYNNIKI PODWYŻSZONEGO RYZYKA

 • czynniki podwyższonego ryzyka
 • Zasady oceny klienta
 • Uproszczone środki należytej staranności
 • Standardowe środki należytej staranności
 • Wzmocnione środki należytej staranności

Cele modułu - zdobycie umiejętności jak identyfikować i oceniać ryzyko związane z klientem oraz kiedy i jakie środki zapobiegawcze stosować

DZIEŃ 2, ZAGADNIENIA KRAJOWE

Program szkolenia obejmuje omówienie podstawowych zadań i obowiązków instytucji zobowiązanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

MODUŁ 1. KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • pranie pieniędzy – zagrożenie dla systemu finansowego i instytucji obowiązanej
 • krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • katalog instytucji obowiązanych i ich zadania
 • centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych
 • procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości

Celem modułu jest poznanie:

 • zagrożeń wynikających z przestępstwa prania pieniędzy
 • zasad funkcjonowania krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • nowych pojęć i definicji zawartych w projekcie ustawy

MODUŁ 2. ZARZĄDZANIE NA BAZIE OCENY RYZYKA

 • podejście oparte na ocenie ryzyka
 • zasady oceny ryzyka klienta
 • czynniki wpływające na ryzyko instytucji obowiązanej, klienta
 • outsourcing stosowania środków bezpieczeństwa finansowego

Celem modułu jest poznanie:

 • praktycznych aspektów zarządzania ryzykiem
 • czynników wpływających na ryzyko instytucji obowiązanej i klienta
 • zasad wyznaczenia oceny ryzyka klienta

MODUŁ 3. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

 • środki bezpieczeństwa finansowego
 • identyfikacja i weryfikacja klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta, beneficjenta rzeczywistego
 • kto to jest PEP’s ? – nowe podejście
 • program „Poznaj Swojego Klienta”

Celem modułu jest poznanie:

 • katalogu środków bezpieczeństwa finansowego oraz zmian w zakresie ich stosowania
 • zakresu wymaganych informacji o kliencie i źródeł ich pozyskania
 • praktycznych zasad identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i PEP’a w oparciu o studium przypadku

MODUŁ 4. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O TRANSAKCJACH DO GIIF

 • zakres i tryb przekazywania informacji o transakcjach
 • rejestr transakcji - co dalej?
 • zawiadomienie o transakcjach podejrzanych
 • blokada rachunku lub wstrzymania transakcji

Celem modułu jest poznanie i zrozumienie:

 • zasad przekazywania informacji o transakcjach do GIIF, w tym transakcjach podejrzanych
 • różnic pomiędzy mechanizmem blokady rachunku, a wstrzymaniem transakcji
 • zagadnień związanych z prowadzeniem rejestru transakcji

MODUŁ 5. ANALIZA TRANSAKCJI

 • analiza transakcji – jak poprawnie wypełniać obowiązek ustawowy?
 • przesłanki wskazujące na transakcje budzące podejrzenie prania pieniędzy
 • karuzele podatkowe - przestępstwa dotyczące wyłudzeń VAT
 • analiza transakcji podejrzanych - studium przypadku

Celem modułu jest zrozumienie i opanowanie umiejętności:

 • rozpoznawania transakcji, które mogą mieć związek z przestępstwem prania pieniędzy
 • przygotowania zawiadomienia do GIIF o transakcjach podejrzanych w oparciu o studium przypadku

MODUŁ 6. ŚRODKI OGRANICZAJĄCE PRZECIWKO OSOBOM, GRUPOM I PODMIOTOM

 • procedura zamrożenia wartości majątkowych
 • listy sankcyjne

Celem modułu jest zrozumienie i opanowanie umiejętności związanych z procedurą zamrożenia wartości majątkowych

MODUŁ 7. KARY ADMINISTRACYJNE I SANKCJE PRAWNE  

 • kto podlega karze?
 • jaka może być wysokość kary?

Celem modułu jest poznanie sankcji karnych i administracyjnych określonych w obowiązujących przepisach oraz projekcie ustawy

MODUŁ 8. NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROCESIE AML/CFT

 • zidentyfikowane nieprawidłowości w procesie przeciwdziałania praniu
 • informacja o kontrolach instytucji obowiązanych przeprowadzonych przez GIIF i KNF w roku 2016

Celem modułu jest przedstawienie najważniejszych ustaleń krajowych regulatorów z przeprowadzonych kontroli w instytucjach obowiązanych

Metody:

ZAJĘCIA ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE W FORMIE:

 • wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych
 • case study
 • ćwiczeń w grupach
 • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień

Szkolenie skierowane do:

 • Pracowników Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
 • Szefów Departamentów Compliance
 • Pracowników Departamentów Compliance
 • Pracowników Działów Ryzyka Operacyjnego
 • Osób, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML
 • Osób, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance

SZKOLENIE  WEWNĘTRZNE

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej.  Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników  z Państwa firmy. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Opinie uczestników projektów z zakresu Compliance i AML:

„Tematyka bardzo interesująca i bardzo na czasie, szeroka gama poruszanych tematów i różnorodność prezentacji, dobra organizacja” opinia anonimowa
„Bardzo dobra możliwość poznania opinii i wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych instytucji”, Patrycja Bryl-Weiss, Dom Maklerski BZWBK S.A.
„Fantastyczna atmosfera. Doskonała lokalizacja na konferencję Świetna okazja na wymianę doświadczeń. Poruszane tematy otwierają oczy na nowe technologie, ich zalety i potencjalne problemy”, Lech Wilczyński, Opengrid
„Duża ilość bardzo ciekawych informacji z różnych zakresów związanych z Compliance” opinia anonimowa
„Bardzo pozytywne. Bardzo profesjonalna organizacja, świetni prowadzący i goście prezentujący” opinia anonimowa

Eksperci:

Paweł Kuskowski


  • Szef praktyki Ryzyka Regulacyjnego i Compliance w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland.
  • Specjalista ds. compliance i przeciwdziałania praniu pieniędzy, posiadający wieloletnią praktykę w prowadzeniu globalnych projektów dla krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych oraz szerokie doświadczenie we współpracy z organami nadzoru.
  • Podczas swojej kariery zawodowej pracował m.in. w banku RBS (The Royal Bank of Scotland), gdzie kierował międzynarodowymi zespołami ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, wdrażając globalne procesy i rozwiązania w tym zakresie, oraz w polskim oddziale szwajcarskiego banku UBS jako szef działu compliance i ryzyka operacyjnego. Pracował również w wiodącej irlandzkiej kancelarii prawnej – Matheson Ormsby Prentice, w której zajmował się doradztwem w zakresie compliance. W AIG Investment w Irlandii odpowiedzialny był za wdrażanie dyrektywy MiFID oraz MAD/MAR.
  • Doradzał wielu instytucjom finansowym w zakresie wdrażania procedur dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, budowania struktur compliance oraz dostosowywania działalności organizacji do wymogów regulatorów. Dzięki wieloletniemu zaangażowaniu we współpracę pomiędzy różnego rodzaju podmiotami oraz krajowymi i międzynarodowymi regulatorami doskonale zna rynek i kierunki jego rozwoju.
  • Posiada szeroką wiedzę w zakresie kryptowaluty (Bitcoina), w szczególności w aspekcie Compliance i AML. Współpracuje z najbardziej innowacyjnymi firmami w tym zakresie.
  • Jest twórcą prestiżowych programów szkoleniowych i certyfikujących w zakresie compliance i AML. Od czterech lat pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska, zrzeszającego przedstawicieli 100 firm i instytucji, współpracującego z KNF, GIIF, IDM oraz GPW. Jest też członkiem rady doradczej przy International Compliance Association.
  • Absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również Bankowość i Finanse na Uniwersytecie w Udine we Włoszech.

 

Tomasz Wojtaszczyk


  • Praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych (m.in.: BZWBK S.A, AIG Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A., mBank Hipoteczny S.A.).
  • Certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance;ukończył liczne szkolenia organizowane przez: GIIF, KNF, GIODO, UOKiK oraz ZBP, Szkołę Policji w Szczytnie, Warszawski Instytut Bankowości,
  • Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu;ukończył Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu przestępczości gospodarczej (pranie pieniędzy, oszustwa), FATCA/CRS, bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych.
  • Aktywnie uczestniczy w pracach zespołów roboczych działających przy ZBP, m.in.: Forum ds. PPP, FATCA, bezpieczeństwo informacji oraz w grupie roboczej ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy działającej przy Stowarzyszeniu Compliance Polska.
  • Posiada praktyczne doświadczenie w realizacji projektów biznesowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, m.in.: odpowiadał za implementację znowelizowanej w roku 2009 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz brał udział w wielu projektach IT (uzyskałcertyfikat PRINCE 2 Foundation).
  • Posiada doświadczenie trenerskie - ukończył certyfikowane szkolenie „Train the trainer”.


    

 

Cena:

zgłoszenie do 08.05.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 09.05.2019 - 2 270 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA REGULARNA: Szkolenie + egzamin

 • Zgłoszenie do 08.05.2019  1970 PLN + 23% VAT   
 • Zgłoszenie od 09.05.2019  2270 PLN + 23% VAT   

CENA SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA COMPLIANCE:
Szkolenie + egzamin

 • Zgłoszenie do 08.05.2019  1670 PLN + 23% VAT   
 • Zgłoszenie od 09.05.2019  1970 PLN + 23% VAT  

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  * cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Miejsce szkolenia:

MsMermaid - Conference Center at the Tides, ul. Wioślarska 8

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone