Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i Prawo2 osoby w cenie 1

Członek Zarządu i Rady Nadzorczej

Kompetencje, uprawnienia, obowiązki - z uwzględnieniem zmian od 2018r.

30-31.08.2018
Sopot, Hotel Haffner ****

Korzyści:

Szanowni Państwo!

W ciągu ostatnich  miesięcy wśród członków zarządu i rady nadzorczej wzrosła liczba naruszanych przepisów. Większość z nich skutkuje dla firmy wzrostem kosztów i utrudnionym działaniem. Znajomość narzędzi zapewnienia bezpieczeństwo firmie oraz zapobiega odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej. 

Biorąc pod uwagę obecne warunki rynkowe oraz aktualną sytuację spółek kapitałowych, stworzyliśmy program umożliwiający i ułatwiający dbanie polskim spółkom o własne bezpieczeństwo oraz interesy Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 

Zapisz się na szkolenie dla członków zarządu, a otrzymasz:

 • Praktyczne wskazówki w zakresie najnowszych zmian dotyczących odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych,
 • Unikatową wiedzę w zakresie skutecznych praktyk spółek kapitałowych dotyczących funkcji członka rady nadzorczej oraz zarządu,
 • Wskazania jak unikać najczęściej spotykanych błędów w procesie podejmowania i redagowania uchwał oraz jak przestrzec się przed pułapkami formalnych decyzji podjętych na posiedzeniach,
 • Instrukcję jak ustanowić ważne i skuteczne zabezpieczenie wykonywania umów.

Pamiętaj, że inwestując swój czas i pieniądze w szkolenia członków zarządu organizowane przez Langas Group, możesz zawsze spodziewać się zwrotu z inwestycji! Stawiamy na Twoje maksymalne zadowolenie!

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących 
szkolenia dla członków zarządu oraz innych szkoleń proszę o kontakt telefoniczny z zespołem Langas Group pod numerem telefonu (22) 696 80 20 lub za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@langas.pl

Zapraszam do rezerwacji miejsc.

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
tel.: 22 696 80 20
a.chmielewska@langas.pl

Program:

Dzień I – 30 sierpnia 2018

9.00 – 10.00 Rejestracja, powitalna kawa i herbata
10.00 Rozpoczęcie zajęć

POSIEDZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ, UCHWAŁY, GŁOSOWANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH

Ekspert: mec. Anna Adamczyk

Posiedzenia  zarządu  i rady nadzorczej

 • Zwoływanie i organizacja posiedzeń zarządu i rady nadzorczej
 • Sposoby odbywania posiedzeń zarządu i rady nadzorczej
 • Droga elektroniczna zwołania posiedzeń  rady nadzorczej
 • Uczestnicy posiedzeń, goście podczas posiedzeń
 • Przebieg posiedzeń
 • Jak tworzyć regulamin organów, aby uskuteczniał pracę?
 • Case study:  „pułapki formalne decyzji podjętych na posiedzeniach  – jak ich uniknąć?”

Uchwały  rady nadzorczej i zarządu

 • Zasady podejmowania uchwał w spółce z o.o. i akcyjnej
 • Uchwały wyrażające zgodę i „opiniujące”
 • Jakie sprawy  wymagają  uchwał rady nadzorczej?
 • Jakie grożą sankcje w przypadku uchybień w procesie podejmowania uchwał?
 • Najczęściej spotykane błędy w procesie podejmowania uchwał, redagowanie uchwał
 • Zasady sporządzania protokołów

Głosowanie zarządu i rady nadzorczej

 • Głosowanie: większość bezwzględna, zwykła, głos rozstrzygający
 • Tajne i jawne głosowanie
 • Zastąpienie formy pisemnej przez komunikację elektroniczną przy podejmowaniu decyzji
 • Dopuszczenie głosowania korespondencyjnego i telefonicznego
 • Case study: „uchwały ważne i nieważne z powodów formalnych – skutki prawne dla spółki”

Zaskarżanie  uchwał zarządu i rady nadzorczej

 • Postanowienia KSH odnośnie uchwał rady nadzorczej
 • Postanowienia umowy (statutu) i regulaminów odnośnie uchwał rady nadzorczej
 • Odwołania od uchwał rady nadzorczej odmawiających zgody na dokonanie czynności
 • Zaskarżanie do sądu uchwał rady nadzorczej
 • Wniesienie powództwa (legitymacja czynna i bierna)

Odpowiedzialność  cywilna i karna członków zarządu i rady nadzorczej

 • Najnowsze zmiany prawne w zakresie odpowiedzialności
 • Odpowiedzialność w przypadku złożenia rezygnacji
 • Odpowiedzialność cywilna za działanie na szkodę spółki
 • Odpowiedzialność pracownicza
 • Odpowiedzialność według ustawy o KRS za niezgłoszenie danych do KRS
 • Odpowiedzialność  za zaległości podatkowe i składki wobec ZUS

Odpowiedzialność majątkowa członka zarządu za zobowiązania cywilno-prawne i publiczno-prawne

 • Sytuacja członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Sytuacja członka zarządu w spółce akcyjnej
 • Środki prawne służące zabezpieczeniu interesu spółki i uniknięciu odpowiedzialności majątkowej

Odpowiedzialność zarządu i rady nadzorczej za sprawozdawczość podmiotu

 • Termin sporządzenia, zbadania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
 • Obowiązki rejestracji i publikacji sprawozdania
 • Sankcje karne za nieujawnienie sprawozdań

REPREZENTACJA SPÓŁKI, OBOWIĄZKI, PRAWA I ZATRUDNIANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Prowadzenie spraw spółki kapitałowej i jej reprezentacja

 • Podstawowe i szczególne zasady reprezentacji z o.o.  i spółki akcyjnej
 • Prokura i pełnomocnictwo w praktyce spółki kapitałowej
 • Członek zarządu pełnomocnikiem spółki kapitałowej
 • Członek rady nadzorczej pełnomocnikiem spółki kapitałowej

Rola rady nadzorczej w procesie wyboru formy zatrudnienia dla członków zarządu, ustalania wynagrodzenia oraz innych warunków świadczenia pracy

 • Podstawy prawne pełnienia funkcji członka zarządu: powołanie, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, kontrakty menadżerskie. Kadencja zarządu, granice czasowe pełnienia funkcji i ważności mandatów
 • Skutki rezygnacji i odwołania członka zarządu
 • Rozwiązanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych i kontraktów menadżerskich, zakaz konkurencji członków zarządu
 • Case study: „Umowa o pracę czy kontrakt menedżerski dla członka zarządu”

16.00 Zakończenie I dnia szkolenia

Dzień II – 31 sierpnia 2018

9.00 – 9.30 Rejestracja, powitalna kawa i herbata
9.30 Rozpoczęcie zajęć

ZAWIERANIE UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI

Ekspert: mec. Romana Pietruk

Rola zarządu i nadzór rady nadzorczej nad działalnością spółki w zakresie zawieranych przez spółkę umów z podmiotami trzecimi

 • Przesłanki ważności umów handlowych: forma umowy, właściwa reprezentacja stron umowy, ważność odpisów z rejestru, udzielanie pełnomocnictw (rodzaje, wymogi formalne, zagrożenia, opłata), wymóg zgody rady nadzorczej na zawarcie umowy, skutki podpisania umowy przez spółkę nieprawidłowo reprezentowaną.
 • Jak dokonać wyboru sposobu zabezpieczenia umowy, jak ustanowić ważne i skuteczne zabezpieczenie?
 • Specyfika poszczególnych umów cywilnoprawnych; określenie obowiązków i uprawnień stron umów cywilnoprawnych; przykłady poprawnych klauzul umownych w umowach handlowych
 • Podstawowe zasady dotyczące wykonania umów
 • Przykłady prawidłowych oraz niekorzystnych klauzul umownych w umowach handlowych

Pozycja członków zarządu i rady nadzorczej

 • Podział kompetencji pomiędzy organami spółki kapitałowej
 • Obowiązki członka zarządu (znaczenie i rola podziału obowiązków pomiędzy członkami zarządu, działanie indywidualne i kolegialne, pozycja i rola Prezesa Zarządu)
 • Obowiązki członka rady nadzorczej, obowiązki członka rady nadzorczej delegowanego do zarządu
 • Pozycja członka zarządu wobec rady nadzorczej
 • Rozliczenie członków rady nadzorczej z pełnienia funkcji
 • Tryb udzielenia absolutorium członkom
 • Prawo do uzyskania absolutorium
 • Skutki odmowy udzielenia absolutorium 

PRAKTYKI SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH I ANALIZA PRZYPADKÓW TRUDNYCH KWESTII DOTYCZĄCYCH FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU

Ekspert: dr Radosław L. Kwaśnicki

Model nadzoru i kluczowe kwestie statutu i umowy w zakresie funkcjonowania zarządu i rady

 • Prowadzenie spraw a reprezentacja spółki kapitałowej (case studies)
 • Modele nadzoru: kontroler czy doradca strategiczny. Jedno nie wyklucza drugiego
 • Case study: jak wiele zależy od przemyślanego statutu (umowy) spółki
 • Rada nadzorcza w spółce z o.o., akcyjnej niepublicznej i akcyjnej publicznej – na co należy zwracać szczególną uwagę?

Praktyczne rozwiązania spółek w zakresie nadzoru w spółkach

 • Case studies: kompetencje i obowiązki ustawowe rady nadzorczej
 • Bieżący nadzór nad spółką ¬w praktyce
 • Ustawowe „zgody” (także poza KSH) i skutki ich braku / wyrażenia ex post
 • Powoływanie, odwoływanie oraz czasowe delegowanie do zarządu
 • Umowy i spory z członkami zarządu (z zasygnalizowaniem zasad nowoczesnych modeli wynagradzania menedżerów)
 • Kolegialny / indywidualny charakter kontroli przez członków rady nadzorczej

Doświadczania w zakresie wykonywania funkcji  - kompetencje i obowiązki statutowe (umowne) członków zarządu i rady nadzorczej (case studies)

 • „Mocna” vs. „słaba” rada nadzorcza
 • Zgoda a opinia – co jest lepsze?
 • Statutowe (umowne) „zgody” (także poza KSH) i skutki ich braku
 • Kontakty rady nadzorczej z akcjonariuszami, pracownikami, związkami (ze szczególnym uwzględnieniem spółki publicznej)

KOMUNIKACJA ZARZĄDU W CZASIE KRYZYSU

Ekspert: Arkadiusz Żurek

Rola lidera w kryzysie

 • 7 działań lidera gwarantujących skuteczność
 • Priorytety w pracy menedżera z podwładnymi na poszczególnych etapach
 • Przeżywanie kryzysu jako zjawiska trudnego lub jako szansy rozwojowej

Dynamika i logika kryzysu –„niebezpieczna sposobność”

 • Dlaczego to takie trudne?
 • Dlaczego wszyscy są zdemotywowani? – zjawisko oporu
 • Dlaczego to tak długo trwa? – zjawisko spadku efektywności
 • Dlaczego nie zawsze się udaje? – obszary w organizacji: ludzie, procesy, struktury

Przygotowanie pracowników na kryzys

 • Jak szybko zidentyfikować kryzys zanim pojawią się pierwsze oznaki?
 • Planowanie kryzysu i angażowanie pracowników na tym etapie
 • Przygotowanie menedżera i pracowników
 • Piramida poziomów logicznych R. Dilts’ a – kierunek i obszary działania

Komunikacja w kryzysie

 • Strategie komunikacji kryzysowej – jak przygotować skuteczne przekazy promujące kryzys?
 • Co powinno się komunikować, w jaki sposób i kiedy to robić? - komunikacja instytucjonalna/komunikacja zespołowa/komunikacja indywidualna

Radzenie sobie z oporem

 • „Mapa zaangażowania” – praca z postawami i przekonaniami podwładnych
 • Budowanie współuczestnictwa i zaangażowania pracowników

Jak przeprowadzać trudne rozmowy z pracownikami?

16.00 Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie członków zarządu prowadzone w formie wykładowo-dyskusyjnej z wykorzystaniem case studies. Eksperci będą szczegółowo pogłębiać  tematy związane z najbardziej wrażliwymi aspektami zabezpieczeń i regulacji prawnych.

Szkolenie dla członków zarządu skierowane jest do:

 • Przewodniczących Rad Nadzorczych
 • Członków Rad Nadzorczych
 • Członków Zarządu
 • Prezesów Zarządu
 • Sekretarzy Rad Nadzorczych
 • Dyrektorów departamentów obsługi władz spółek
 • Dyrektorów departamentów nadzoru właścicielskiego
 • Szefów Biura Zarządu

SZKOLENIE  WEWNĘTRZNE

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej. Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników  z Państwa firmy. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zaprazamy do kontaktu: szkolenia@langas.pl

Opinie uczestników naszych szkoleń:

"Świetnie przygotowani wykładowcy oraz doskonała organizacja szkolenia" - Monika Hrabia, GPW Dystrybucja Sp. z o.o.
"Wysoki poziom szkolenia, poruszono wiele istotnych kwestii, które w rzeczywistości mają miejsce a nie są czysto-kazusy" - Magdalena Słowik, Lotos Parafiny Sp. z o.o.      
"Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie zarówno pod kątem  doboru ekspertów jak i opracowania materiałów szkoleniowych. Bardzo dobra organizacja" - Marta Marek, WAMAG SA
"Szkolenie było bardzo dobre. Pierwsze szkolenie które dało mi bardzo wiele wiedzy fachowej. Świetni wykładowcy" - Krystyna Felicka-Zych, PTC SA

Eksperci:

dr Radosław L. Kwaśnicki


  • Radca prawny, Partner w Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy. Specjalizuje się w prawie spółek (w tym w prawie holdingowym), prawie rynku kapitałowego oraz postępowaniach sądowych (w szczególności w zakresie sporów korporacyjnych). Arbiter krajowy i międzynarodowy (m.in. w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan, Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej - ICC w Paryżu).
  • Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński), absolwent programów AMP (IESE Business School) oraz Value Creation Through Effective Boards (Harvard Business School - Executive Education / IESE Business School). Rekomendowany przez Global Law Experts w zakresie prawa spółek, wyróżniony przez European Legal Experts oraz rekomendowany przez Legal 500 w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć (M&A), laureat I. miejsca w konkursie Profesjonaliści Forbesa 2014 r. – Zawody Zaufania Publicznego.
  • Członek Korpusu Polskiego Instytutu Dyrektorów wpisany na listę kandydatów na Profesjonalnych Członków Rad Nadzorczych Polskiego Instytutu Dyrektorów, od kilkunastu lat zasiada w radach nadzorczych spółek, w tym spółek publicznych.
  • Redaktor naczelny bloga poświęconemu prawu gospodarczemu „PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION” (www.prawobiznesu.com). Rredaktor oraz autor, a także współautor podręczników i komentarzy oraz publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, zasiada w Radzie Programowej „Monitora Prawa Handlowego”.

 

mec. Romana Pietruk


  • Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej. 
  • Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
  • Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

 

mec. Anna Adamczyk


  • Radca prawny, praktyk prawa gospodarczego.
  • Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w warszawskich kancelariach prawnych; Obecnie pracuje w jednej z renomowanych kancelarii prawnych w Warszawie w Departamencie korporacyjnym; Specjalizuje się w transakcjach handlowych krajowych i zagranicznych oraz w prawie spółek, transakcjach łączenia i przejęcia spółek; Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej firm; Świadczy doradztwo prawne oraz kieruje transakcjami na rynku niepublicznym (private equity);
  • Posiada rozległą wiedzę na temat tworzenia i zarządzania projektami skierowanymi na optymalizację podatkową w oparciu o struktury typu off-shore.

 

Arkadiusz Żurek • Trener Biznesu, Mówca Motywacyjny, Coach kadry managerskiej, ceniony przez klientów za wyjątkową efektywność i indywidualne podejście do Uczestników.
 • Posiada interdyscyplinarne doświadczenie biznesowe i edukacyjne - dzięki temu świetnie rozumie swoich klientów. Dyrektor Zarządzający oraz dyrektor odpowiedzialny za Sprzedaż, HR, Marketing oraz departament szkoleń w wielu spółkach. Pracował dla klientów premium w branżach: motoryzacyjnej, IT, ochrony, deweloperskiej. Doskonale zna zarówno specyfikę B2B, B2C. Negocjował wysokobudżetowe kontrakty. Absolwent programu MBA National Louis University w Chicago, 2 kierunków pedagogicznych na jezuickim uniwersytecie, Międzynarodowa Szkoła Dziennikarska, Certyfikowany Trener i Konsultant Zarządzania – MATRIK. Prowadzi projekty szkoleniowe w języku angielskim.

 

Cena:

zgłoszenie do 30.07.2018 - 1970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 31.07.2018 - 2570 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  *cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Ilość miejsc w promocji ograniczona.
*Uwaga w ofercie „2 za 1” rabaty się nie sumują, obowiązuje cena 2570 PLN netto, promocja obowiązuje do wyczerpania miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Noclegi w Hotelu Haffner****, ul. Haffner 59

dopłata za osobę do jednego noclegu ze śniadaniem, w pokoju:
2-osobowym      295  PLN netto +  23% VAT
1-osobowym      540  PLN netto + 23% VAT
(wskaż w formularzu terminy noclegów) 

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone