Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i PrawoLeadership

Członek Zarządu i Rady Nadzorczej

Jak efektywnie pełnić kluczową funkcję menedżerską?

22-23.08.2019
Sopot, Hotel Haffner****, ul. Haffnera 59

Korzyści:

W ciągu ostatnich  miesięcy wśród członków zarządu i rady nadzorczej wzrosła liczba naruszanych przepisów. Większość z nich skutkuje dla firmy wzrostem kosztów i utrudnionym działaniem. Znajomość narzędzi zapewnienia bezpieczeństwo firmie oraz zapobiega odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej. 

Biorąc pod uwagę obecne warunki rynkowe oraz aktualną sytuację spółek kapitałowych, stworzyliśmy program umożliwiający i ułatwiający dbanie polskim spółkom o własne bezpieczeństwo oraz interesy Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 

Zapisz się na szkolenie, a otrzymasz:

 • Praktyczne wskazówki w zakresie najnowszych zmian dotyczących odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych,
 • Unikatową wiedzę w zakresie skutecznych praktyk spółek kapitałowych dotyczących funkcji członka rady nadzorczej oraz zarządu,
 • Wskazania jak unikać najczęściej spotykanych błędów w procesie podejmowania i redagowania uchwał oraz jak przestrzec się przed pułapkami formalnych decyzji podjętych na posiedzeniach,
 • Instrukcję jak ustanowić ważne i skuteczne zabezpieczenie wykonywania umów.

Pamiętaj, że inwestując swój czas i pieniądze w szkolenia członków zarządu organizowane przez Langas Group, możesz zawsze spodziewać się zwrotu z inwestycji! Stawiamy na Twoje maksymalne zadowolenie!

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących 
szkolenia dla członków zarządu oraz innych szkoleń proszę o kontakt telefoniczny z zespołem Langas Group pod numerem telefonu (22) 696 80 20 lub za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@langas.pl

Zapraszam do rezerwacji miejsc.

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
tel.: 22 696 80 20
a.chmielewska@langas.pl

Program:

Dzień I – 22 sierpnia 2019

9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników
9.30 Rozpoczęcie szkolenia

POSIEDZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ, UCHWAŁY, GŁOSOWANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH


Ekspert: mec. Piotr Fojtik

Posiedzenia  zarządu  i rady nadzorczej

 • Zwoływanie i organizacja posiedzeń zarządu i rady nadzorczej
 • Sposoby odbywania posiedzeń zarządu i rady nadzorczej
 • Droga elektroniczna zwołania posiedzeń  rady nadzorczej
 • Uczestnicy posiedzeń, goście podczas posiedzeń
 • Przebieg posiedzeń
 • Jak tworzyć regulamin organów, aby uskuteczniał pracę?
 • Case study:  „pułapki formalne decyzji podjętych na posiedzeniach  – jak ich uniknąć?”

Ekspert: dr Radosław L. Kwaśnicki

Relacje Zarząd i Rada Nadzorcza

 1. Kto i za co odpowiada – rozkład odpowiedzialności za decyzje na przykładzie transakcji M&A - inwestycji w udziały innej spółki,
 2. Relacje Zarząd i Rada Nadzorcza: law in books vs law in action
 3. Protokoły z posiedzeń, notatki ze spotkań – „prawda formalna” w praktyce
 4. Premie Zarządu w praktyce (na przykładzie spornych spraw).

Ekspert: mec. Piotr Fojtik

Uchwały  rady nadzorczej i zarządu


 1. Zasady podejmowania uchwał w spółce z o.o. i akcyjnej
 2. Uchwały wyrażające zgodę i „opiniujące”
 3. Jakie sprawy  wymagają  uchwał rady nadzorczej?
 4. Jakie grożą sankcje w przypadku uchybień w procesie podejmowania uchwał?
 5. Najczęściej spotykane błędy w procesie podejmowania uchwał, redagowanie uchwał
 6. Zasady sporządzania protokołów

Głosowanie zarządu i rady nadzorczej

 1. Głosowanie: większość bezwzględna, zwykła, głos rozstrzygający
 2. Tajne i jawne głosowanie
 3. Zastąpienie formy pisemnej przez komunikację elektroniczną przy podejmowaniu decyzji
 4. Dopuszczenie głosowania korespondencyjnego i telefonicznego
 5. Case study: „uchwały ważne i nieważne z powodów formalnych – skutki prawne dla spółki”

Zaskarżanie uchwał zarządu i rady nadzorczej

 1. Postanowienia KSH odnośnie uchwał rady nadzorczej
 2. Postanowienia umowy (statutu) i regulaminów odnośnie uchwał rady nadzorczej
 3. Odwołania od uchwał rady nadzorczej odmawiających zgody na dokonanie czynności
 4. Zaskarżanie do sądu uchwał rady nadzorczej
 5. Wniesienie powództwa (legitymacja czynna i bierna)

Odpowiedzialność  cywilna i karna członków zarządu i rady nadzorczej

 • Najnowsze zmiany prawne w zakresie odpowiedzialności
 • Odpowiedzialność w przypadku złożenia rezygnacji
 • Odpowiedzialność cywilna za działanie na szkodę spółki
 • Odpowiedzialność pracownicza
 • Odpowiedzialność według ustawy o KRS za niezgłoszenie danych do KRS
 • Odpowiedzialność  za zaległości podatkowe i składki wobec ZUS

Odpowiedzialność majątkowa członka zarządu za zobowiązania cywilno-prawne i publiczno-prawne

 • Sytuacja członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Sytuacja członka zarządu w spółce akcyjnej
 • Środki prawne służące zabezpieczeniu interesu spółki i uniknięciu odpowiedzialności majątkowej

Odpowiedzialność zarządu i rady nadzorczej za sprawozdawczość podmiotu

 • Termin sporządzenia, zbadania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
 • Obowiązki rejestracji i publikacji sprawozdania
 • Sankcje karne za nieujawnienie sprawozdań

16.00 Zakończenie I dnia szkolenia


Dzień II – 23 sierpnia 2019

9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników
9.30 Rozpoczęcie szkolenia


REPREZENTACJA SPÓŁKI, OBOWIĄZKI, PRAWA I ZATRUDNIANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Ekspert: mec. Romana Pietruk

Prowadzenie spraw spółki kapitałowej i jej reprezentacja

 • Podstawowe i szczególne zasady reprezentacji z o.o.  i spółki akcyjnej
 • Prokura i pełnomocnictwo w praktyce spółki kapitałowej
 • Członek zarządu pełnomocnikiem spółki kapitałowej
 • Członek rady nadzorczej pełnomocnikiem spółki kapitałowej

Rola rady nadzorczej w procesie wyboru formy zatrudnienia dla członków zarządu, ustalania wynagrodzenia oraz innych warunków świadczenia pracy

 • Podstawy prawne pełnienia funkcji członka zarządu: powołanie, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, kontrakty menadżerskie. Kadencja zarządu, granice czasowe pełnienia funkcji i ważności mandatów
 • Skutki rezygnacji i odwołania członka zarządu
 • Rozwiązanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych i kontraktów menadżerskich, zakaz konkurencji członków zarządu
 • Case study: „Umowa o pracę czy kontrakt menedżerski dla członka zarządu”

Rola zarządu i nadzór rady nadzorczej nad działalnością spółki w zakresie zawieranych przez spółkę umów z podmiotami trzecimi

 • Przesłanki ważności umów handlowych: forma umowy, właściwa reprezentacja stron umowy, ważność odpisów z rejestru, udzielanie pełnomocnictw (rodzaje, wymogi formalne, zagrożenia, opłata), wymóg zgody rady nadzorczej na zawarcie umowy, skutki podpisania umowy przez spółkę nieprawidłowo reprezentowaną.
 • Jak dokonać wyboru sposobu zabezpieczenia umowy, jak ustanowić ważne i skuteczne zabezpieczenie?
 • Specyfika poszczególnych umów cywilnoprawnych; określenie obowiązków i uprawnień stron umów cywilnoprawnych; przykłady poprawnych klauzul umownych w umowach handlowych
 • Podstawowe zasady dotyczące wykonania umów
 • Przykłady prawidłowych oraz niekorzystnych klauzul umownych w umowach handlowych

Pozycja członków zarządu i rady nadzorczej

 • Podział kompetencji pomiędzy organami spółki kapitałowej
 • Obowiązki członka zarządu (znaczenie i rola podziału obowiązków pomiędzy członkami zarządu, działanie indywidualne i kolegialne, pozycja i rola Prezesa Zarządu)
 • Obowiązki członka rady nadzorczej, obowiązki członka rady nadzorczej delegowanego do zarządu
 • Pozycja członka zarządu wobec rady nadzorczej
 • Rozliczenie członków rady nadzorczej z pełnienia funkcji
 • Tryb udzielenia absolutorium członkom
 • Prawo do uzyskania absolutorium
 • Skutki odmowy udzielenia absolutorium

16.00 Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie prowadzone w formie wykładowo-dyskusyjnej z wykorzystaniem case studies. Eksperci będą szczegółowo pogłębiać  tematy związane z najbardziej wrażliwymi aspektami zabezpieczeń i regulacji prawnych.

Szkolenie dla członków zarządu skierowane jest do:

 • Przewodniczących Rad Nadzorczych
 • Członków Rad Nadzorczych
 • Członków Zarządu
 • Prezesów Zarządu
 • Sekretarzy Rad Nadzorczych
 • Dyrektorów departamentów obsługi władz spółek
 • Dyrektorów departamentów nadzoru właścicielskiego
 • Szefów Biura Zarządu

   SZKOLENIE  WEWNĘTRZNE


  Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej. Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników  z Państwa firmy. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zaprazamy do kontaktu: szkolenia@langas.pl

Eksperci:

mec. Romana Pietruk


  • Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej. 
  • Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

 

więcej

Cena:

zgłoszenie do 31.07.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 01.08.2019 - 2 570 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

 Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  *cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

W promocji „2 za 1” obowiązuje cena  2570 PLN netto*, oferta obowiązuje do wyczerpania miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Noclegi w Hotelu Haffner****, ul. Haffnera 59
dopłata za osobę do jednego noclegu ze śniadaniem, w pokoju:

 • 2-osobowym     295  PLN netto +  23% VAT
 • 1-osobowym     540  PLN netto + 23% VAT
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone