Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i Prawo2 osoby w cenie 1

Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych

Jak dzięki znajomości przepisów i umiejętności dostosowania odpowiednich rozwiązań prawnych wspierać działania spółki?

11-12.06.2015
Warszawa, Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123a

Korzyści:

Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny normują funkcjonowanie spółek oraz wzajemne relacje gospodarcze. Znajomość przepisów odnoszących się do: funkcjonowania organów spółki, wzajemnych relacji pomiędzy organami, odpowiedzialności zarządu i rady nadzorczej, dokumentacji korporacyjnej, akcjonariuszy, kapitału zakładowego, dokumentacji ustrojowej i rejestrowej, czynności prawnych, zawierania kontraktów, stanowi kluczowe obszary wiedzy, dzięki której można zabezpieczyć interesy spółki i przyspieszyć procesy w funkcjonowaniu spółki.
Zapraszamy na dwudniowe szkolenie, które stanowi kompendium wiedzy zawartej w KSH i KC, z uwzględnieniem nowelizacji.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jakie są kluczowe regulacje Kodeksu Spółek Handlowych i Kodeksu Cywilnego dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw?
 • Jak zmieniły się przepisy KSH i KC?
 • Jak interpretować poszczególne artykuły KSH i KC i jak z nich korzystać w codziennej praktyce?
 • Jakie są praktyczne rozwiązania, które wspierają funkcjonowanie spółki zgodnie z prawem?
 • W jaki sposób zabezpieczyć interesy spółki i najwyższych organów spółki?
 • Na czym polegają dobre praktyki Zarządu i Rady Nadzorczej? Jak zbudowana jest struktura organizacyjna i jak rozkładają się kompetencje organów?
 • Jakie obowiązki spoczywają na władzach spółki?
 • Jakie są obowiązki informacyjne spółki?
 • Jak przepisy regulują prawa akcjonariuszy/wspólników oraz organizacje WZA/ZW?
 • Jakie są formy i jakie skutki dokonywania czynności prawnych w spółce i w relacjach gospodarczych?
 • Jakie rodzaje umów stosować, w jaki sposób i jaka jest odpowiedzialność za zobowiązania i postanowienia kontraktowe?
 • W jaki sposób udzielać pełnomocnictw?
 • Jak zabezpieczać warunki realizacji umów i dochodzić ewentualnych roszczeń?

Program:

DZIEŃ I 

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH WEDŁUG REGUŁ PRAWNYCH

 • Jakie zasady funkcjonowania spółek wyznacza Kodeks Spółek Handlowych?
 • Jakie rozwiązania są stosowane w działalności przedsiębiorstw – analiza skutecznych rozwiązań na polskim rynku gospodarczym

JAK WYGLĄDA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ: Z O.O. I AKCYJNEJ?

 • Organy ”właścicielskie” i „menedżerskie”
 • Jakie są zasady podziału kompetencji pomiędzy organami spółki?
 • Jakie relacje występują na linii Zarząd – Rada Nadzorcza?; Jakie są relacje pomiędzy Zarządem a Zgromadzeniem Wspólników/WZA?
 • Jakie zależności występują pomiędzy organem nadzoru a zgromadzeniem wspólników/WZA
 • Czym jest nadzór indywidualny?
 • Jakie relacje wyznacza KSH pomiędzy organami spółki a pracownikami?

NA CZYM POLEGAJĄ DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDU?

 • Organizacja i kompetencje Zarządu według KSH; jakie są zasady działania Zarządu?
 • Jak zgodnie z przepisami prawnymi Zarząd podejmuje decyzje?
 • Regulamin Zarządu – konieczność, czy przydatność?
 • Jak zatrudniani i w jaki sposób wynagradzani są członkowie Zarządu?
 • Na czym polega odpowiedzialność członków Zarządu?

W JAKI SPOSÓB ORGANIZOWANIA JEST REPREZENTACJA SPÓŁKI?

 • Jakie są zasady reprezentacji dyktowane KSH?
 • Kto może reprezentować spółkę?
 • Skutki nieprawidłowości w reprezentacji spółki
 • Zasady odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania

JAKIE SĄ DOBRE PRAKTYKI W DZIAŁANIU RADY NADZORCZEJ?

 • Miejsce i rola Rady Nadzorczej w systemie organów spółki według KSH
 • Skład Rady Nadzorczej
 • Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej
 • Regulamin Rady Nadzorczej

NOWELIZACJE KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH W UJĘCIU PRAKTYCZNYM

 • Cel i zakres wprowadzonych zmian
 • Wpływ zmian na funkcjonowanie spółki kapitałowej

NARZĘDZIA NADZORU I KONTROLI RADY NADZORCZEJ NA PRACAMI ZARZĄDU

 • Nadzór dokumentacyjny – zakres i sposób wykonywania
 • Nadzór bieżący – zakres i sposób wykonywania
 • Kompetencje szczególne organu nadzoru
 • Odpowiedzialność członków organu nadzoru

OBOWIĄZEK OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

 • Oceny dorocznych sprawozdań Zarządu
 • Analiza sprawozdań finansowych
 • Terminarz sporządzania i zatwierdzania sprawozdania finansowego
 • Odmowa podpisania sprawozdania finansowego i jej konsekwencje
 • Obowiązki dotyczące rejestracji i publikacji sprawozdań

SPÓŁKA A KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

 • Obowiązek ujawniania danych w KRS
 • Zasady składania dokumentów do sądu
 • Rodzaje i skutki wpisów
 • Zasady rządzące rejestrem
 • Uzyskiwanie danych z KRS

PRAKTYKA DOKUMENTACYJNA W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH DYKTOWANA REGUŁAMI KSH

 • Dokumenty ustrojowe i organizacyjne
 • Treść Aktu Założycielskiego - wprowadzanie zmian
 • Umowa, status spółki – wprowadzeni zmian
 • Jakie są regulacje dotyczące zarządzania spółką zależną?
 • Dokumentacja korporacyjna dotycząca pracy Zarządu i Rady Nadzorczej

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁEK

 • Źródła tworzenia kapitału; rzeczywisty majątek spółki
 • Stałość i zmienność kapitału; przekształcenia kapitału
 • Odpowiedzialność cywilna i karna w zakresie wnoszenia kapitału zakładowego. Na czym polega dokapitalizowanie spółki?
 • Wkład niepieniężny wniesiony do spółki

DZIEŃ II  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY SPÓŁKI – PRAWNE REGULACJE

 • Prawo do informacji w spółce akcyjnej
 • Prawo do informacji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Zasady dotyczące oznaczania pism spółek kapitałowych obowiązujące od 01.01.2007 r. i sankcje w przypadku uchybienia im
 • Zasady dotyczące informacji zamieszczanych na stronach www spółek kapitałowych obowiązujące od 01.01.2007 r. i sankcje w przypadku uchybień

AKCJONARIUSZE I AKCJE SPÓŁKI – REGULACJE KSH

 • Kim są i jakie mają prawa akcjonariusze spółki?
 • Świadczenia akcjonariuszy
 • Przenoszenie akcji – prawa i obowiązki; wykup akcji
 • Prowadzenie księgi akcyjnej zgodnie z przepisami KSH

FUNKCJONOWANIE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW/WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 • Zasady zwoływania zgromadzeń; Na czym polega zgromadzenie zwyczajne i nadzwyczajne?
 • Ogłoszenie zgromadzenia – zasady obligatoryjne
 • Przygotowanie i przebieg zgromadzenia wspólników/WZA
 • Regulamin Walnego Zgromadzenia
 • Zasady podejmowania uchwał; zaskarżanie uchwał

DOKONYWANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ ICH FORMA W PRAKTYCE SPÓŁEK

 • Dokonywanie czynności prawnych oraz ich skutki
 • Klasyfikacja i zastosowanie czynności prawnych, m.in. wymagających i niewymagających oświadczenia woli
 • Formy czynności prawnych i ustalanie tej formy: oświadczenie woli, formy wymagające poświadczeń urzędowych, notarialnych, postać elektroniczna
 • Skutki niedochowania formy

ZAWIERANIE KONTRAKTÓW ZGODNIE Z PRZEPISAMI KODEKSU CYWILNEGO

 • Oferta i ofertowanie w transakcjach handlowych
 • Prawidłowa reprezentacja stron umowy i odpowiedzialność
 • Prawidłowy opis umowy
 • Wybrane rodzaje umów według KC, zastosowanie i uregulowanie
 • Obowiązki i uprawnienia stron, a łamanie przepisów i zawartej umowy

PEŁNOMOCNICTWA WEDŁUG REGUŁ PRAWNYCH

 • W jakiej formie należy udzielać pełnomocnictw?
 • Jak długo ważne jest pełnomocnictwo?
 • Praca z dokumentem – ocena pełnomocnictwa

ZABEZPIECZANIE UMÓW

 • Sposoby zabezpieczania umów zgodnie z KC, zabezpieczenia osobiste, rzeczowe i szczególne
 • Gwarancja i rękojmia w umowach handlowych

ZOBOWIĄZANIA UMOWNE I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ ZGODNIE Z PRZEPISAMI

 • Należyte wykonanie umowy, a nie dopełnienie zobowiązań umownych
 • Prawidłowe rozwiązanie umowy, kiedy zostaje uznana za rozwiązaną?
 • W jaki sposób i kiedy dochodzić ewentualnych roszczeń?; konstrukcja roszczenia

*Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów konferencji, kursów i seminariów zawartych w ofercie Langas Group w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora zabronione.

Metody:

Szkolenie prowadzone w formie wykładów połączonych z analizą przepisów prawnych, zmian w ustawach, ich wpływu na codzienne funkcjonowanie spółek oraz relacje na rynku gospodarczym. Analiza przykładów i orzeczeń pozwoli na zdobycie nie tylko najświeższej wiedzy o bezpiecznym prowadzeniu spraw spółki, ale obrazować będzie problemy na jakie można napotkać i skuteczne rozwiązania, jakie warto stosować.

OPINIE UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI SZKOLEŃ POŚWIĘCONYCH TEMATYCE KSH I KC:

Bardzo merytoryczne, oparte na case studies, wyczerpujące.” – Barbara Chammas, Rathdowney Polska Sp. z o.o.
„Bardzo ciekawe i merytoryczne. Polecam!” – Monika Zygmunt – Jakuć,TEB Edukacja Sp. z o.o.
„Szkolenie bardzo dobrze poprowadzone. Cennym było podawanie nie tylko wiedzy interpretacji z zakresu obowiązujących uregulowań prawnych, ale również przykładów z życia.” – Janusz Łysoń, DB SCHENKER Rail Polska SA
„Szkolenie przybliżyło mi tematykę Zarządu, RN, WZ oraz relacji między organami. Szkolenie bardzo profesjonalne, praktyczne, bardzo dużo ciekawych przykładów. Zdobytą wiedzę wykorzystam w firmie, w której pracuję.” – Renata Wielgus, Kopex Electric Systems S.A.
„Szkolenie zostało przeprowadzone celująco zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym” – Regina Janas, Południowy Koncern Węglowy S.A.
„Kompetentny wykładowca z dużą praktyczną wiedzą, potrafiący odpowiedzieć na wiele pytań słuchaczy. Wykład prowadzony w dostępny sposób.” – Iwona Szajkowska, System Gazociągów Tranzytowych EUROPOL GAZ SA

Eksperci:

mec. Romana Pietruk


  • Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej. 
  • Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
  • Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

 

Cena:

zgłoszenie do 28.05.2015 - 1370 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 29.05.2015 - 1770 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, Kierowników Biura Zarządu, Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej, Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej, Osoby wspierające prawne działania organów spółek, Wszystkich którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu KSH i KC


Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw

*cena nie zawiera noclegu
do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT

Patroni:

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone