Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Compliance/FinanseSzkolenia w fabrykach

nowosć

AKCJA BILANS 2015

Jak rachunkowo i podatkowo zamknąć rok i sporządzić sprawozdanie finansowe za 2015 r

25-26.11.2015
Sopot, Hotel Haffner ****

Korzyści:

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w szkoleniu Akcja Bilans 2015, podczas którego przedstawimy praktyczne aspekty związane z zamknięciem roku w kontekście prawa rachunkowego, podatków dochodowych oraz podatku od towarów  i usług. Podczas dwudniowego szkolenia zaproszeni eksperci przedstawią praktyczne wskazówki związane z prawidłowym przygotowaniem bilansu oraz rozliczaniem podatków w kontekście zmian, które weszły w 2015 r.i które wejdą w 2016 r.

Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

 • Jakie są projekty zmian w Ustawie o Rachunkowości?
 • Jak przygotować się do przeprowadzenia inwentaryzacji?
 • Jak rozliczyć różnice inwentaryzacyjne?
 • Jak przygotować zestawienie zmian w kapitale własnym zgodnie z Ustawą o Rachunkowości a jak zgodnie z MSR-ami?
 • Jak rozliczać międzyokresowe koszty i zobowiązania warunkowe?
 • Jaki wpływ na podatki dochodowe mają regulacje VAT dotyczące samochodów?
 • Jakie są zasady rozliczania strat z lat ubiegłych?
 • Jak prawidłowo rozliczać podatek naliczony?
 • Czy będą zmiany w korekcie przychodu na rok 2016?

Program:

RACHUNKOWOWŚĆ

PROJEKT ZMIANY W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI

 • Dyrektywa 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek
 • Zmiany wprowadzane projektem ustawy, zmiany dotyczące jednostek małych
 • Zmiany dotyczące jednostek dużych i zainteresowania publicznego (jzp)
 • Zmiany dotyczące wszystkich jednostek objętych przepisami ustawy o rachunkowości

WYMOGI FORMALNE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

 • Obowiązek sporządzania oraz badania sprawozdań finansowych
 • Odpowiedzialność za sporządzone sprawozdanie finansowe
 • Ogłaszanie sprawozdań finansowych po nowelizacji ustawy o rachunkowości

INWENTARYZACJA

 • Bilansowe zasady przeprowadzania inwentaryzacji
 • Przygotowanie do przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Metody inwentaryzacji
 • Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
 • Dokumentacja inwentaryzacyjna

ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W OPARCIU O USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI, KRAJOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI I ICH PORÓWNANIE Z MSSF

 • Bilans–UoR a sprawozdanie z sytuacji finansowej-MSR1
 • Rachunek zysków i strat–UoR a sprawozdanie z całkowitych dochodów - MSR1
 • Rachunek przepływów pieniężnych - KSR1 a sprawozdanie
 • z przepływów pieniężnych – MSR7
 • Zestawienie zmian w kapitale własnym–UoR a sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym – MSR1
 • Dodatkowe informacje i objaśnienia – UoR a informacje dodatkowe – MSR1

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI NA PODSTAWIE USTAWY O RACHUNKOWOŚCI, KRAJOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI I ICH PORÓWNANIE Z MSSF

 • Rzeczowe aktywa trwałe – UoR a MSR16
 • Leasing – UoR, KRS 5 aMSR17
 • Utrata wartości aktywów –UoR, KSR 4 a MSR36
 • Podatek odroczony – UoR, KSR2 a MSR12
 • Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe
 • kosztów i zobowiązania warunkowe – UoR, KSR6 a MSR37
 • Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja - KRS7 a MSR8 i MSR10

NOWE, OBOWIĄZUJĄCE OD 2014 ROKU KRAJOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

 • Działalność deweloperska – KRS 8
 • Sprawozdanie z działalności – KRS 9

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE BŁĘDY W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH I W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 

PODATKI

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

 • Czynności opodatkowane w VAT a świadczenia niepodlegające w szczególności kary umowne, odszkodowania, świadczenia z tytułu wykonania czynności nielegalnych i ich wpływ na podatek dochodowy
 • Moment dokonania dostawy i wykonania usługi
 • – obowiązek podatkowy w VAT i wpływ na moment uzyskania przychodu w CIT/PIT
 • Zakończenie roku a obowiązek podatkowy w VAT
 • przy świadczeniach ciągłych
 • Dostawy nieodpłatne a opodatkowanie VAT i prawo do rozliczenia podatku naliczonego; czy rzeczywiście zmiany spowodowały obowiązek opodatkowania większości czynności nieodpłatnych i jak to wpłynie na relacje VAT a podatek dochodowy
 • Usługi nieodpłatne a opodatkowanie VAT – jak VAT może wpływać na podatek dochodowy
 • Regulacje VAT dotyczące samochodów i ich wpływ na podatki dochodowe
 • Refakturowanie a podatek dochodowy
 • Premia pieniężna: VAT i w podatku dochodowym
 • ze szczególnym uwzględnieniem zbiorczych faktur korygujących w świetle aktualnych interpretacji
 • Podstawa opodatkowania w VAT a kwot a przychodu w CIT/PIT
 • Rozliczanie podatku naliczonego
 • VAT naliczony i należny w kosztach podatkowych
 • Fakturowania - faktura jako dokument podatkowy
 • w VAT i w podatkach dochodowych
 • Inne najważniejsze zagadnienia w VAT na przełomie 2014 i 2015 r. oraz ich wpływ na podatki dochodowe

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

 • CIT jako podatek roczny
 • Zasady rozliczania strat z lat ubiegłych
 • Rok podatkowy
 • Zaliczki na podatek dochodowy i konsekwencje błędnego ich naliczenia w trakcie roku i po jego zakończeniu
 • Uproszczona metoda opłacania zaliczek – na czym polega i czy może być elementem planowania podatkowego
 • Identyfikacja przychodu podatkowego - należność a przychód
 • Korekty przychodu – korekty dokonywane na bieżąco i historycznie – aktualna bardzo niekorzystna wykładnia !
 • Czynności nieodpłatne a przychód podatkowy
 • Nieodpłatne służebności i inne nieodpłatne świadczenia a przychód podatkowy
 • Moment uzyskania przychodu w innych przypadkach niż świadczenie usług, dostawa towaru czy zbycie prawa ze szczególnym uwzględnieniem kar, odszkodowań i premii pieniężnych
 • Wyłączenie z kosztów podatkowych w ramach przepisów antyzatorowych
 • Koszt podatkowy a koszt poniesiony
 • Przychód z tytułu świadczeń nieodpłatnych a koszt podatkowy
 • Związek wydatku z przychodem a koszt
 • Zasady rozliczania kosztów w czasie
 • Badanie sprawozdania a koszty podatkowe
 • Koszty wyrażone w walucie obcej
 • Odpisy aktualizujące należności
 • Zmieniająca się wykładania dotycząca reprezentacji a koszty
 • VAT a koszty podatkowe
 • Środki trwałe – najważniejsze zagadnienia
 • Inwestycja w obcych środkach trwałych czy odrębny środek trwały?
 • Podatek u źródła – nowe regulacje dotyczące certyfikatu rezydencji

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH – KONIEC ROKU A OBOWIĄZKI PŁATNICZE

 • Pracodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych:
 • Przychód pracownika i zleceniobiorcy:
 • Świadczenia nieodpłatne a przychód podatkowy – wyrok Trybunału Konstytucyjnego, uchwała NSA, interpretacje (opieka medyczna, podnoszenie kwalifikacji, samochody służbowe na potrzeby prywatne etc.)
 • Odpowiedzialność płatnika PIT

Metody:

By zapewnić Państwu możliwość szczegółowego poznania poruszanych zagadnień zaplanowaliśmy:

 • Liczne case study, które umożliwią wizualizację rozwiązań i zdobycie praktycznej wiedzy.
 • Ciekawe i inspirujące przykłady.
 • Praktyczne rozwiązania problemów.
 • Możliwość przedstawienia własnego przypadku i uzyskanie propozycji rozwiązań doświadczonego eksperta.

SZKOLENIE WEWNĘTRZNE

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej. Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu:

Agnieszka Tworzyńska
Kierownik Projektu I Koordynator Szkoleń Wewnętrznych

tel.: 22 696 80 22 e-mail: a.tworzynska@langas.pl

Eksperci:

Krystyna Olczak

 • Biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych. Posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
 • Posiada również doświadczenie zawodowe w pracy na stanowiskach kierowniczych w pionach finansowo – księgowych oraz audytora wewnętrznego. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Jest wykładowcą specjalizującym się w tematyce związanej z konsolidacją sprawozdań finansowych zarówno według krajowych jak i międzynarodowych standardów rachunkowości. Przez 11 lat (od 1998 do sierpnia 2009) pracowała w międzynarodowej firmie audytorskiej, w tym od 2004 roku na stanowisku Senior Managera. Od września 2009 roku prowadzi własną działalność gospodarczą.

Radosław Kowalski

 • Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego, wcześniej prezes CEiD Sp z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego, wcześniej Kierownik działu windykacji w jednej z największych firm teleinformatycznych (zorganizował ponad trzydziestoosobowy dział i kierował nim przez pięć lat) windykacją zajmował się na samodzielnych stanowiskach w firmie farmaceutycznej i budowlanej.
 • Obecnie specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi, bezpośrednimi – gospodarczymi oraz postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, a także w windykacji należności (w tym tworzeniem struktur działów windykacji oraz procedur windykacji).

Cena:

zgłoszenie do 19.11.2015 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 20.11.2015 - 1 170 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiad, poczęstunek podczas przerw
  *cena nie zawiera noclegu
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone