Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i Prawo

Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych

Jak dzięki znajomości przepisów i umiejętności dostosowania odpowiednich rozwiązań prawnych wspierać działania spółki?

19-20.03.2020
Wrocław

Korzyści:

Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny normują funkcjonowanie spółek oraz wzajemne relacje gospodarcze. Znajomość przepisów regulujących pracę organów spółki, ich wzajemnych relacji, odpowiedzialności zarządu i rady nadzorczej oraz udziałowców / akcjonariuszy, a także zasad prowadzenia dokumentacji ustrojowej i rejestrowej stanowi kluczową wiedzę, dzięki której można zabezpieczyć interesy spółki.

Przyjdź na dwudniowe kompendium wiedzy zawartej w KSH i KC

 • Dowiedz się, jakie są kluczowe regulacje Kodeksu Spółek Handlowych i Kodeksu Cywilnego dla funkcjonowania przedsiębiorstw
 • Poznaj ostatnie zmiany w KSH i KC
 • Naucz się interpretować poszczególne artykuły KSH i KC oraz jak z nich korzystać w codziennej praktyce
 • Poznaj praktyczne rozwiązania prawne wspierające funkcjonowanie spółki
 • Naucz się zabezpieczać interesy spółki i jej kluczowych organów
 • Poznaj dobre praktyki Zarządu i Rady Nadzorczej, jak zbudowana jest struktura organizacyjna i jak rozkładają się kompetencje organów
 • Poznaj obowiązki spoczywające na władzach spółki
 • Naucz się spełniać obowiązki informacyjne spółki
 • Poznaj przepisy regulujące prawa akcjonariuszy/wspólników oraz organizację WZA/ZW
 • Dowiedz się jakie są formy i skutki dokonywania czynności prawnych w spółce i w relacjach gospodarczych
 • Naucz się dobierać rodzaj umowy do celu, poznaj odpowiedzialność za zobowiązania i postanowienia kontraktowe
 • Dowiedz się w jaki sposób udzielać pełnomocnictw
 • Naucz się zabezpieczać warunki realizacji umów i dochodzić ewentualnych roszczeń

Zapraszamy do rezerwacji miejsc!

Z przyjemnością zorganizujemy też to szkolenie w wersji zamkniętej. Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Twoich potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Twojej firmy.
Jeśli jesteś zainteresowany projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
tel.: 22 696 80 22
a.chmielewska@langas.pl

Program:

I dzień

9.30 – 10.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
10.00 Rozpoczęcie szkolenia

Działalność spółek kapitałowych według reguł prawnych

 • zasady funkcjonowania spółek w Kodeksie Spółek Handlowych
 • analiza skutecznych rozwiązań na polskim rynku gospodarczym
 • nowelizacje KSH – 2019 i 2020 r.

Praktyka dokumentacyjna w spółkach kapitałowych dyktowana regułami KSH

 • dokumenty ustrojowe i organizacyjne
 • treść Aktu Założycielskiego  - wprowadzanie zmian
 • umowa, statut spółki – wprowadzeni zmian
 • regulacje dotyczące zarządzania spółką zależną
 • dokumentacja korporacyjna dotycząca pracy Zarządu i Rady Nadzorczej
 • regulamin Zarządu – konieczność, czy przydatność?
 • regulamin Rady Nadzorczej w praktyce

Struktura organizacyjna spółki kapitałowej: z o.o. i akcyjnej

 • organy „właścicielskie” i „menedżerskie”
 • zasady podziału kompetencji pomiędzy organami spółki
 • relacje Zarząd – Rada Nadzorcza oraz Zarząd - Zgromadzenie Wspólników/WZA?
 • zależności pomiędzy organem nadzoru a zgromadzeniem wspólników/WZA
 • czym jest nadzór indywidualny?
 • relacje pomiędzy organami spółki a pracownikami wg. KSH

Na czym polegają dobre praktyki zarządu?

 • organizacja i kompetencje Zarządu według KSH; jakie są zasady działania Zarządu?
 • decyzje Zarządu
 • zatrudnianie i wynagradzanie członków Zarządu
 • odpowiedzialność członków Zarządu

W jaki sposób organizowania jest reprezentacja spółki?

 • zasady reprezentacji
 • kto może reprezentować spółkę
 • skutki nieprawidłowości w reprezentacji spółki
 • zasady odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania

Pełnomocnictwa i prokura

 • formy udzielania pełnomocnictwa i prokury
 • ważność jest pełnomocnictwa i prokury
 • praca z dokumentem – ocena pełnomocnictwa

Jakie są dobre praktyki w działaniu Rady Nadzorczej?

 • miejsce i rola Rady Nadzorczej w systemie organów spółki według KSH
 • skład Rady Nadzorczej
 • zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej
 • posiedzenia Rady Nadzorczej

Narzędzia nadzoru i kontroli Rady Nadzorczej na pracami Zarządu

 • nadzór dokumentacyjny – zakres i sposób wykonywania
 • nadzór bieżący – zakres i sposób wykonywania
 • kompetencje szczególne organu nadzoru
 • odpowiedzialność członków organu nadzoru

Obowiązek oceny sprawozdań finansowych

 • Oceny dorocznych sprawozdań Zarządu
 • Analiza sprawozdań finansowych
 • Terminarz sporządzania i zatwierdzania sprawozdania finansowego
 • Odmowa podpisania sprawozdania finansowego i jej konsekwencje
 • Obowiązki dotyczące rejestracji i publikacji sprawozdań

Spółka a krajowy rejestr sądowy

 • od 1. marca 2020 - system teleinformatyczny do prowadzenia Rejestru
 • zasady składnia wniosków do KRS
 • zmiany w zakresie dotychczasowych akt rejestrowych
 • zbiór dokumentów a dokumenty wytworzone w postaci papierowej
 • akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym
 • elektroniczne wypisy lub wyciągi z aktów notarialnych

Kapitał zakładowy spółek

 • źródła tworzenia kapitału; rzeczywisty majątek spółki
 • stałość i zmienność kapitału; przekształcenia kapitału
 • odpowiedzialność cywilna i karna w zakresie wnoszenia kapitału zakładowego. Na czym polega dokapitalizowanie spółki?
 • wkład niepieniężny wniesiony do spółki

16.30 Zakończenie 1. dnia szkolenia


II dzień

9.00 Rozpoczęcie szkolenia


Obowiązek informacyjny spółki – prawne regulacje

 • prawo do informacji w spółce akcyjnej
 • prawo do informacji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • zasady dotyczące oznaczania pism spółek kapitałowych
 • zasady dotyczące informacji zamieszczanych na stronach www spółek i sankcje w przypadku uchybień

Akcjonariusze i akcje spółki – regulacje KSH

 • kim są i jakie mają prawa akcjonariusze spółki?
 • rejestrze akcjonariuszy
 • rejestracja akcji w rejestrze akcjonariuszy
 • umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy
 • dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy
 • jawność rejestru
 • świadectwo rejestrowe

Funkcjonowanie zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia akcjonariuszy

 • zasady zwoływania zgromadzeń; na czym polega zgromadzenie zwyczajne i nadzwyczajne?
 • ogłoszenie zgromadzenia – zasady obligatoryjne
 • przygotowanie i przebieg zgromadzenia wspólników/WZA
 • regulamin walnego zgromadzenia
 • zasady podejmowania uchwał; zaskarżanie uchwał

Spółka komandytowa i spółka zo.o. komandytowa   

 • kiedy warto założyć spółkę komandytową?
 • umowa spółki komandytowej
 • wkłady, suma komandytowa
 • odpowiedzialność komplementariusza i komandytariusza
 • reprezentacja spółki komandytowej
 • stosunki wewnętrzne spółki sp. z o.o. sp.k w praktyce

Dokonywanie czynności prawnych oraz ich forma w praktyce spółek

 • dokonywanie czynności prawnych oraz ich skutki
 • klasyfikacja i zastosowanie czynności prawnych, m.in. wymagających i niewymagających oświadczenia woli
 • formy czynności prawnych i ustalanie tej formy: oświadczenie woli, formy wymagające poświadczeń urzędowych, notarialnych, postać elektroniczna
 • skutki niedochowania formy

Zawieranie kontraktów zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego

 • oferta i ofertowanie w transakcjach handlowych
 • najważniejsze nowelizacje w zakresie umów cywilnoprawnych (m.in. biała lista, faktura uproszczona, itd.)
 • prawidłowa komparycja umowy
 • wybrane rodzaje umów według KC, zastosowanie i uregulowanie

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

 • jakie terminy płatności mogą być stosowane na gruncie nowych przepisów?
 • nowe wysokości odsetek ustawowych i wyłączność stosowania
 • nowe obowiązki dużych przedsiębiorców i nowe konieczne zapisy w umowach
 • było 40 euro – teraz nawet 100 euro rekompensaty!

Zabezpieczanie umów

 • sposoby zabezpieczania umów zgodnie z KC, zabezpieczenia osobiste, rzeczowe i szczególne
 • gwarancja i rękojmia w umowach handlowych

15.30 Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie prowadzone w formie wykładów połączonych z analizą przepisów prawnych, zmian w ustawach, ich wpływu na codzienne funkcjonowanie spółek oraz relacje na rynku gospodarczym. Analiza przykładów i orzeczeń pozwoli na zdobycie nie tylko najświeższej wiedzy o  bezpiecznym prowadzeniu spraw spółki, ale obrazować będzie problemy na jakie można napotkać i skuteczne rozwiązania, jakie warto stosować.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z zespołem Langas Group pod numerem telefonu (22) 696 80 20 lub za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@langas.pl

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 •      Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
 •      Kierowników Biura Zarządu
 •      Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej
 •      Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej
 •      Osoby wspierające prawne działania organów spółek
 •      Wszystkich, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu KSH i KC

Eksperci:

mec. Romana Pietruk


  • Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej. 
  • Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

 

więcej

Cena:

zgłoszenie do 27.02.2020 - 1 670 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 28.02.2020 - 1 970 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

 Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  *cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

 

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone