Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

MenedżerskieBiuro Zarządu i PrawoLeadership

Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych

Jak dzięki znajomości przepisów i umiejętności dostosowania odpowiednich rozwiązań prawnych wspierać działania spółki?

15-16.02.2016
Kraków, Hotel Holiday Inn Kraków*****, ul. Wielopole 4

Korzyści:

Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny normują funkcjonowanie spółek oraz wzajemne relacje gospodarcze. Znajomość przepisów odnoszących się do: funkcjonowania organów spółki, wzajemnych relacji pomiędzy organami, odpowiedzialności zarządu i rady nadzorczej, dokumentacji korporacyjnej, akcjonariuszy, kapitału zakładowego, dokumentacji ustrojowej i rejestrowej, czynności prawnych, zawierania kontraktów, stanowi kluczowe obszary wiedzy, dzięki której można zabezpieczyć interesy spółki i przyspieszyć procesy w funkcjonowaniu spółki.
Zapraszamy na dwudniowe szkolenie, które stanowi kompendium wiedzy zawartej w KSH i KC, z uwzględnieniem nowelizacji.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jakie są kluczowe regulacje Kodeksu Spółek Handlowych i Kodeksu Cywilnego dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw?
 • Jak zmieniły się przepisy KSH i KC?
 • Jak interpretować poszczególne artykuły KSH i KC i jak z nich korzystać w codziennej praktyce?
 • Jakie są praktyczne rozwiązania, które wspierają funkcjonowanie spółki zgodnie z prawem?
 • W jaki sposób zabezpieczyć interesy spółki i najwyższych organów spółki?
 • Na czym polegają dobre praktyki Zarządu i Rady Nadzorczej? Jak zbudowana jest struktura organizacyjna i jak rozkładają się kompetencje organów?
 • Jakie obowiązki spoczywają na władzach spółki?
 • Jakie są obowiązki informacyjne spółki?
 • Jak przepisy regulują prawa akcjonariuszy/wspólników oraz organizacje WZA/ZW?
 • Jakie są formy i jakie skutki dokonywania czynności prawnych w spółce i w relacjach gospodarczych?
 • Jakie rodzaje umów stosować, w jaki sposób i jaka jest odpowiedzialność za zobowiązania i postanowienia kontraktowe?
 • W jaki sposób udzielać pełnomocnictw?
 • Jak zabezpieczać warunki realizacji umów i dochodzić ewentualnych roszczeń?

Program:

Dzień I 

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH WEDŁUG REGUŁ PRAWNYCH

 • Jakie zasady funkcjonowania spółek wyznacza Kodeks Spółek Handlowych?
 • Jakie rozwiązania są stosowane w działalności przedsiębiorstw – analiza skutecznych rozwiązań na polskim rynku gospodarczym

JAK WYGLĄDA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ: Z O.O. I AKCYJNEJ?

 • Organy ”właścicielskie” i „menedżerskie”
 • Jakie są zasady podziału kompetencji pomiędzy organami spółki?
 • Jakie relacje występują na linii Zarząd – Rada Nadzorcza?; Jakie są relacje pomiędzy Zarządem a Zgromadzeniem Wspólników/WZA?
 • Jakie zależności występują pomiędzy organem nadzoru a zgromadzeniem wspólników/WZA
 • Czym jest nadzór indywidualny?
 • Jakie relacje wyznacza KSH pomiędzy organami spółki a pracownikami?

NA CZYM POLEGAJĄ SĄ DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDU?

 • Organizacja i kompetencje Zarządu według KSH
 • Jakie są zasady działania Zarządu?
 • Jak zgodnie z przepisami prawnymi Zarząd podejmuje decyzje?
 • Regulamin Zarządu – konieczność, czy przydatność
 • Jak zatrudniani i w jaki sposób wynagradzani są członkowie Zarządu?
 • Na czym polega odpowiedzialność członków Zarządu?

W JAKI SPOSÓB ORGANIZOWANIA JEST REPREZENTACJA SPÓŁKI?

 • Jakie są zasady reprezentacji dyktowane KSH?
 • Kto może reprezentować spółkę?
 • W jakiej formie należy udzielać pełnomocnictw?
 • Udzielanie dalszych pełnomocnictw przez pełnomocników
 • Jak długo ważne jest pełnomocnictwo?
 • Praca z dokumentem – ocena pełnomocnictwa
 • Skutki nieprawidłowości w reprezentacji spółki
 • Zasady odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania

JAKIE SĄ DOBRE PRAKTYKI W DZIAŁANIU RADY NADZORCZEJ?

 • Miejsce i rola Rady Nadzorczej w systemie organów spółki według KSH
 • Skład Rady Nadzorczej
 • Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej
 • Regulamin Rady Nadzorczej

NOWELIZACJE KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH W UJĘCIU PRAKTYCZNYM

 • Cel i zakres wprowadzonych zmian
 • Wpływ zmian na funkcjonowanie spółki kapitałowej

NARZĘDZIA NADZORU I KONTROLI RADY NADZORCZEJ NA PRACAMI ZARZĄDU

 • Nadzór dokumentacyjny – zakres i sposób wykonywania
 • Nadzór bieżący – zakres i sposób wykonywania
 • Kompetencje szczególne organu nadzoru
 • Odpowiedzialność członków organu nadzoru

OBOWIĄZEK OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

 • Oceny dorocznych sprawozdań Zarządu
 • Analiza sprawozdań finansowych
 • Terminarz sporządzania i zatwierdzania sprawozdania finansowego
 • Odmowa podpisania sprawozdania finansowego i jej konsekwencje
 • Obowiązki dotyczące rejestracji i publikacji sprawozdań

 SPÓŁKA A KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

 • Obowiązek ujawniania danych w KRS
 • Zasady składania dokumentów do sądu
 • Rodzaje i skutki wpisów
 • Zasady rządzące rejestrem
 • Uzyskiwanie danych z KRS

PRAKTYKA DOKUMENTACYJNA W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH DYKTOWANA REGUŁAMI KSH

 • Dokumenty ustrojowe i organizacyjne
 • Treść Aktu Założycielskiego  - wprowadzanie zmian
 • Umowa, status spółki – wprowadzeni zmian
 • Jakie są regulacje dotyczące zarządzania spółką zależną?
 • Dokumentacja korporacyjna dotycząca pracy Zarządu i Rady Nadzorczej

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁEK

 • Źródła tworzenia kapitału; rzeczywisty majątek spółki
 • Stałość i zmienność kapitału; przekształcenia kapitału
 • Odpowiedzialność cywilna i karna w zakresie wnoszenia kapitału zakładowego. Na czym polega dokapitalizowanie spółki?
 • Wkład niepieniężny wniesiony do spółki

Dzień II 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY SPÓŁKI – PRAWNE REGULACJE

 • Prawo do informacji w spółce akcyjnej
 • Prawo do informacji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Zasady dotyczące oznaczania pism spółek kapitałowych obowiązujące od 01.01.2007 r. i sankcje w przypadku uchybienia im
 • Zasady dotyczące informacji zamieszczanych na stronach www spółek kapitałowych obowiązujące od 01.01.2007 r. i sankcje w przypadku uchybień

AKCJONARIUSZE I AKCJE SPÓŁKI – REGULACJE KSH

 • Kim są i jakie mają prawa akcjonariusze spółki?
 • Świadczenia akcjonariuszy
 • Przenoszenie akcji – prawa i obowiązki
 • Wykup akcji
 • Prowadzenie księgi akcyjnej zgodnie z przepisami KSH

FUNKCJONOWANIE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW/WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 • Zasady zwoływania zgromadzeń; Na czym polega zgromadzenie zwyczajne i nadzwyczajne?
 • Ogłoszenie zgromadzenia – zasady obligatoryjne
 • Przygotowanie i przebieg zgromadzenia wspólników/WZA
 • Regulamin Walnego Zgromadzenia
 • Zasady podejmowania uchwał; zaskarżanie uchwał

DOKONYWANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ ICH FORMA W PRAKTYCE SPÓŁEK

 • Dokonywanie czynności prawnych oraz ich skutki
 • Klasyfikacja i zastosowanie czynności prawnych, m.in. wymagających i niewymagających oświadczenia woli
 • Formy czynności prawnych i ustalanie tej formy: oświadczenie woli, formy wymagające poświadczeń urzędowych, notarialnych, postać elektroniczna
 • Skutki niedochowania formy

ZAWIERANIE KONTRAKTÓW ZGODNIE Z PRZEPISAMI KODEKSU CYWILNEGO

 • Oferta i ofertowanie w transakcjach handlowych
 • Prawidłowa reprezentacja stron umowy i odpowiedzialność
 • Prawidłowy opis umowy
 • Wybrane rodzaje umów według KC, zastosowanie i uregulowanie
 • Obowiązki i uprawnienia stron, a łamanie przepisów i zawartej umowy

PEŁNOMOCNICTWA WEDŁUG REGUŁ PRAWNYCH

 • W jakiej formie należy udzielać pełnomocnictw?
 • Jak długo ważne jest pełnomocnictwo?
 • Praca z dokumentem – ocena pełnomocnictwa

ZABEZPIECZANIE UMÓW

 • Sposoby zabezpieczania umów zgodnie z KC, zabezpieczenia osobiste, rzeczowe i szczególne
 • Gwarancja i rękojmia w umowach handlowych

ZOBOWIĄZANIA UMOWNE I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ ZGODNIE Z PRZEPISAMI

 • Należyte wykonanie umowy, a nie dopełnienie zobowiązań umownych
 • Prawidłowe rozwiązanie umowy, kiedy zostaje uznana za rozwiązaną?
 • W jaki sposób i kiedy dochodzić ewentualnych roszczeń?; konstrukcja roszczenia

*Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów konferencji, kursów i seminariów zawartych w ofercie Langas Group w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora zabronione.

Metody:

Szkolenie prowadzone w formie wykładów połączonych z analizą przepisów prawnych, zmian w ustawach, ich wpływu na codzienne funkcjonowanie spółek oraz relacje na rynku gospodarczym. Analiza przykładów i orzeczeń pozwoli na zdobycie nie tylko najświeższej wiedzy o bezpiecznym prowadzeniu spraw spółki, ale obrazować będzie problemy na jakie można napotkać i skuteczne rozwiązania, jakie warto stosować.

OPINIE UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI SZKOLEŃ POŚWIĘCONYCH KSH:

„Szkolenie bardzo profesjonalnie przygotowane, ogólna ocena ekspertów prowadzących szkolenie celująca! Wiedza przekazana w bardzo przystępny i ciekawy sposób” – Joanna Stawska, DWS Draexlmaier
„Bardzo merytoryczne, oparte na case studies, wyczerpujące.” – Barbara Chammas, Członek Zarządu, Rathdowney Polska Sp. z o.o.
„Bardzo ciekawe i merytoryczne. Polecam!” – Monika Zygmunt – Jakuć, Dyrektor ds. Prawnych, TEB Edukacja Sp. z o.o.
„Szkolenie prowadzone przez eksperta w pełni profesjonalne, wyczerpujące w pełni zagadnienia zawarte w programie” – Błażej Żuchowski, Młodszy Lider Projektu, FPW Invest Sp. z o.o.
„Szkolenie bardzo dobrze poprowadzone. Cennym było podawanie nie tylko wiedzy interpretacji z zakresu obowiązujących uregulowań prawnych, ale również przykładów z życia.” – Janusz Łysoń, Szef Biura Zarządu, DB SCHENKER Rail Polska SA
„Szkolenie przybliżyło mi tematykę Zarządu, RN, WZ oraz relacji między organami. Szkolenie bardzo profesjonalne, praktyczne, bardzo dużo ciekawych przykładów. Zdobytą wiedzę wykorzystam
w firmie, w której pracuję.” – Renata Wielgus, Kierownik Biura Zarządu, Kopex Electric Systems S.A.
„Szkolenie zostało przeprowadzone celująco zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym” – Regina Janas, Starszy Inspektor, Południowy Koncern Węglowy S.A.
„Kompetentny wykładowca z dużą praktyczną wiedzą, potrafiący odpowiedzieć na wiele pytań słuchaczy. Wykład prowadzony w dostępny sposób.” – Iwona Szajkowska, Główny

Eksperci:

mec. Romana Pietruk


  • Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej. 
  • Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
  • Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

 

Cena:

zgłoszenie do 01.02.2016 - 1470 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 02.02.2016 - 1670 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla 1 osoby
 • materiały szkoleniowe, zaświadczeni ukończenia szkolenia
 • poczęstunek podczas przerw
  * cena nie zawiera noclegu

SZKOLENIE WEWNĘTRZNE

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej. Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu:

Magdalena Kaczmarczyk
Kierownik Projektu I Koordynator Szkoleń Wewnętrznych

tel.: 22 696 80 22
e-mail: m.kaczmarczyk@langas.pl

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone