Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Compliance/FinanseLeadership

nowosć

Rewolucja w raportowaniu giełdowym 2016

Jak raportować po wejściu w życie rozporządzenia MAR oraz nowych trendów KNF?

26.04.2016
Warszawa, ADN Centrum Konferencyjne, Atrium Tower Al. Jana Pawła II 25, sala G

Korzyści:

Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie tzw. rozporządzenia MAR oraz nowymi trendami KNF w wykładni informacji poufnej nadchodzący rok 2016 przyniesie rewolucję w zakresie raportowania giełdowego. Dotychczasowa wiedza i praktyka w dużej mierze zostaną zdezaktualizowane. Zmiany będą miały miejsce w każdej dziedzinie obowiązków informacyjnych. Nastąpi istotne ograniczenie znaczenia katalogów zawartych w rozporządzeniu w sprawie informacji bieżących i okresowych, znikną wspólne dla rynku kryteria istotności, przepisy staną się mniej ostre, a ich interpretacją obarczeni zostają emitenci. Skutkiem nadchodzących zmian jest również wzrost ryzyk oraz wyższe kary - 8 mln zł indywidualnej kary dla członka zarządu lub rady nadzorczej, 40 mln zł lub do 5% przychodów z tytułu nieprawidłowego sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych przez spółkę oraz 60 mln lub 15% przychodów dla emitenta z tytułu naruszenia zakazów nieuprawnionego ujawnienia lub wykorzystania informacji poufnych.

Zapisując się na szkolenie otrzymasz:

 • Praktyczne rady dotyczące wypełniania obowiązków informacyjnych  w nowym reżimie prawnym,
 • Wskazówki dotyczące przygotowania Indywidualnych Standardów Raportowania oraz procesu ich certyfikacji,
 • Unikatową wiedzę dotyczącą stosowania instrumentów zabezpieczających interesy spółki po nowelizacji,
 • Wskazania jak zminimalizować ryzyko odpowiedzialności spółki, członków zarządu i rad nadzorczych oraz jak uniknąć wysokich kar,
 • Instrukcję jak prawidłowo przygotowywać raporty okresowe według nowych wytycznych. 

Pamiętaj, że inwestując swój czas i pieniądze w szkolenia organizowane przez Langas Group, możesz zawsze spodziewać się zwrotu z inwestycji! Stawiamy na Twoje maksymalne zadowolenie!

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z zespołem Langas Group pod numerem telefonu (22) 696 80 20 lub za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@langas.pl

Zapraszam do rezerwacji miejsc,

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
tel.: 22 696 80 20
a.chmielewska@langas.pl

Program:

08.30 - 09.00 rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.00 rozpoczęcie zajęć

PRZESŁANKI, PRZEBIEG, ZAKRES ORAZ SKUTKI NOWELIZACJI PRZEPISÓW W ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH

 • Ratio legis nadchodzących zmian;
 • Termin wejścia w życie nowych przepisów
 • Status przepisów wprowadzających zmiany
 • Zakres zmian wprowadzanych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku – tzw. Rozporządzenie MAR)
 • Wpływ dyrektywy 2013/50/UE w sprawie harmonizacji wymogów dot. przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym
 • Zmiany wynikające z Dyrektywy Transparency II
 • Wytyczne oraz interpretacje ESMA
 • Jak zmienią się polskie przepisy?
 • Nowe kompetencje KNF w zakresie nadzoru emitentów
 • Wejście w życie tzw. dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej
 • KSR 9 – kto i od kiedy zobowiązany jest do stosowania?
 • Nowy reżim sankcyjny, wprowadzenie odpowiedzialności członków Rad Nadzorczych

INFORMACJA POUFNA-IDENTYFIKACJA I RAPORTOWANIE W DOTYCHCZASOWYM I NOWYM REŻIMIE PRAWNYM

 • Informacja poufna według Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi: definicja i kluczowe elementy
 • Informacja poufna na tle regulacji UE w tym rozporządzenia MAR
 • Nowa definicja „informacji poufnej” – różnice w odniesieniu do aktualnego stanu prawnego
 • Informacja poufna na tle katalogu zdarzeń podlegających publikacji
 • Wytyczne CESR/ESMA w zakresie identyfikacji informacji poufnych
 • Wymogi Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie identyfikacji oraz publikacji informacji poufnych
 • Nowe trendy w identyfikacji informacji poufnej
 • Przykłady informacji poufnej na podstawie Ogólnych Standardów Raportowania – case studies
 • Przykłady praktyki rynkowej publikacji przez spółki informacji poufnych
 • Przyjęcie właściwej polityki informacyjnej – raportowanie w świetle zakazu przekazywania informacji poufnych z informacjami marketingowymi
 • Podstawowe błędy w raportowaniu informacji poufnych
 • Opóźnienie przekazania do wiadomości publicznej określonych informacji poufnych – wprowadzenie w tematykę
 • Ogólne zasady oraz konsekwencje dokonywania opóźnień
 • Katalog zdarzeń podlegających opóźnianiu
 • Opóźnienia a okresy zamknięte
 • Przykłady błędnej praktyki rynkowej w dokonywaniu opóźnień

INFORMACJA POUFNA-KONSEKWENCJE WEJŚCIA W POSIADANIE ORAZ ZASADY OBIEGU I OCHRONY DZIŚ I PO ZMIANACH

 • Pojęcie „insidera” oraz „insidera pierwotnego”
 • Zasady ujawniania uprawnionym podmiotom informacji składających się na raporty bieżące i okresowe przed ich publikacją
 • Zakazy związane z wejściem w posiadanie informacji poufnej
 • Zasady ujawniania informacji do środków masowego przekazu
 • Wyjątki od zakazu ujawniania informacji poufnej
 • Okresy zamknięte: katalog podmiotowy, przesłanki wejścia w okres zamknięty, sposoby wyznaczania, sankcje, wyjątki od ich obowiązywania
 • Listy dostępu: sporządzanie i prowadzenie
 • Listy insiderów w świetle MAR- nowy zakres podmiotowy i przedmiotowy, porównanie zmian, wątpliwości interpretacyjne
 • Rejestr dostępu do opóźnionych informacji poufnych
 • Sankcje za złamanie zakazów związanych wejściem w posiadanie, obiegiem i ochroną informacji poufnych teraz i po zmianach

NOTYFIKACJA Z ART. 160 USTAWY O OBROCIE O TRANSAKCJACH DOKONYWANYCH PRZEZ OSOBY POSIADAJĄCE DOSTĘP DO INFORMACJI POUFNYCH

 • Kogo obowiązuje notyfikacja?
 • Dokonywanie transakcji przez podmioty i osoby blisko związane
 • Przesłanki dokonywania notyfikacji
 • Tryb informowania KNF oraz Spółki
 • Wyjątki od konieczności dokonywania notyfikacji
 • Tryb postępowania Spółki po otrzymaniu notyfikacji
 • Utajnienie w notyfikacji wybranych danych osobowych  w świetle zakresu ujawnień w raportach okresowych
 • Sankcje za błędy w notyfikacji teraz i po zmianach
 • Warsztaty praktyczne z tworzenia notyfikacji po zmianach

ZNACZNE PAKIETY AKCJI SPÓŁKI PUBLICZNEJ-OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY I SPÓŁKI

 • Kiedy powstaje obowiązek dokonywania zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie
 • Różnice pomiędzy zawiadomieniem a notyfikacją
 • Osoby zobowiązane do dokonania zawiadomienia
 • Działanie w porozumieniu
 • Terminy i tryb przekazywania zawiadomień
 • Tryb postępowania Spółki po otrzymaniu zawiadomienia
 • Sankcje za nienależyte wypełnianie przepisów dotyczących znacznych pakietów akcji
 • Najnowsze wymogi KNF w zakresie dokonywania zawiadomień nt. znacznych pakietów akcji
 • Znaczne pakiety a raportowanie okresowe

REGULACJE WEWNĘTRZNE DOTYCZĄCE ZASAD OBIEGU I OCHRONY INFORMACJI W SPÓŁCE PUBLICZNEJ JAKO PODSTAWOWY INSTRUMENT ZABEZPIECZENIA SIĘ PRZED NIEWŁAŚCIWYM RAPORTOWANIEM W NOWYM REŻIMIE PRAWNYM

 • Dokumentacja i regulaminy dotyczące wypełniania obowiązków informacyjnych
 • Opracowanie wewnętrzny regulacji w zakresie obiegu i ochrony informacji
 • Jak w praktyce wykorzystać OSR-y do przygotowania Indywidualnych Standardów Raportowania?
 • Procedury sporządzania i publikacji raportów bieżących i okresowych
 • Wzory oraz przykłady wybranych dokumentów, załączników i oświadczeń
 • Budowanie zasad obiegu i ochrony informacji poufnych oraz innych informacji chronionych
 • Wymogi oraz zakres uprawnień kontrolnych KNF
 • Konsekwencje związana z nieuprawnionym ujawnieniem informacji chronionych
 • Prezentacja nowego modelu regulacji

RAPORTY OKRESOWE PO ZMIANACH

 • Ogólne zasady publikacji i sporządzania raportów okresowych;
 • Terminy publikacji raportów okresowych;
 • Wpływ wyboru terminów publikacji raportów okresowych na IR oraz okresy zamknięte;
 • Dane i informacje zawarte w raportach okresowych, a tryb publikacji informacji poufnych;
 • Zakres ochrony danych zawartych w raportach okresowych

PANEL DYSKUSYJNY

17.00- zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie prowadzone w formie wykładów połączonych z analizą przepisów prawnych, zmian w ustawach, ich wpływu na codzienne funkcjonowanie spółek oraz relacje na rynku gospodarczym. Analiza przykładów i orzeczeń pozwoli na zdobycie nie tylko najświeższej wiedzy o  bezpiecznym prowadzeniu spraw spółki, ale również pomoże zobrazować potencjalne problemy i wskazać skuteczne rozwiązania.

Wybierz dogodny termin i miejsce:

 •  5 kwietnia 2016, Poznań
 • 12 kwietnia 2016, Kraków
 • 19 kwietnia 2016, Sopot
 • 26 kwietnia 2016, Warszawa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Osoby wyznaczone w Spółkach notowanych na GPW oraz NewConnect do sporządzania oraz publikacji raportów bieżących i okresowych oraz monitoringu właściwego przepływu informacji podlegających raportowaniu
 • Kierowników i specjalistów w biurach Relacji Inwestorskich
 • Kierowników i specjalistów biur zarządów w spółkach giełdowych
 • Dyrektorów finansowych
 • Członków Zarządów oraz Rad Nadzorczych

SZKOLENIE  WEWNĘTRZNE

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej.  Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników  z Państwa firmy.  Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu: a.chmielewska@langas.pl

Eksperci:

Paweł Małkiński


  • Ekspert w zakresie obowiązków informacyjnych oraz compliance, były pracownik KNF, Prezes Zarządu Capital Market Solutions Group Sp. z o.o., firmy będącej stałym partnerem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych w obszarze MAR (SEG MAR PARTNER)
   Redaktor naczelny portalu obowiązki-informacyjne.pl
  • Wieloletni członek Rady Nadzorczej Polcolorit S.A., obecnie również w roli doradcy Rad Nadzorczych w obszarze zgodności oraz funkcjonowania Komitetów Audytu. Wspiera spółki notowane na GPW w Warszawie w zakresie tworzenia Indywidualnych Standardów Raportowania,  innych regulacji wewnętrznych wdrażających MAR, ustalania polityk informacyjnych, raportowania kryzysowego oraz w kontaktach z organem nadzoru. Na jego ponad dziesięcioletnie doświadczenie składa się stała współpraca z ponad 50 spółkami giełdowymi z rynku regulowanego.
  • Wcześniej wieloletni Dyrektor Działu Obowiązków Informacyjnych w firmie consultingowej posiadającej status Autoryzowanego Doradcy, wspierającej spółki w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych.
  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na kierunku prawo, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
    

 

Cena:

zgłoszenie do 11.04.2016 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 12.04.2016 - 1 170 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiad, poczęstunek podczas przerwy
   *cena nie zawiera noclegu
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone