Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i Prawo

Biuro Zarządu od A do Z

Kompendium kompleksowej obsługi organów spółki

24-25.09.2019
Warszawa, MsMermaid - Conference Center, ul. Wioślarska 8

Korzyści:

Szanowni Państwo

Obsługa organów spółki wymaga jednolitych, przejrzystych i transparentnych zasad postępowania, zarówno pod względem komunikacji, jak i zgodności z kodeksowymi, umownymi i statusowymi wymogami. Zapraszamy na szkolenie będące kompendium kompleksowej obsługi organów spółki z uwzględnieniem najnowszych nowelizacji. Projekt szkoleniowy skierowany jest do osób, które chcą ugruntować lub zaimplementować wysokie standardy w zakresie obsługi organów spółki. Znajomość regulacji prawnych i Rady Nadzorczej stanowi gwarancję sprawnego procesu zarządzania spółką, jak i zabezpiecza jej interesy.

13 BLOKÓW TEMATYCZNYCH NAJBARDZIEJ KLUCZOWYCH W OPTYMALIZOWANIU I ZABEZPIECZANIU PRACY SPÓŁKI:

 • Jak wygląda struktura organizacyjna spółki kapitałowej: z o.o. i akcyjnej?
 • Dobre praktyki zarządu oraz reprezentacja spółki
 • Powołanie / odwołanie członków zarządów – nowe przepisy w praktyce
 • Nowelizacja przepisów a odpowiedzialność członków zarządu
 • Pełnomocnictwa według reguł prawnych
 • Prokura po zmianie kc i ksh po 1 stycznia 2017 r.
 • Zgromadzenie wspólników / walne zgromadzenia - nowelizacja od dnia
 • 1 stycznia 2017 roku
 • Rada nadzorcza w praktyce
 • Nowe ograniczenia w obrocie akcjami i udziałami
 • Spółka a krajowy rejestr sądowy
 • Nowelizacja – forma dokumentowa i elektroniczna czynności prawnej
 • Biuro zarządu a ochrona danych osobowych – nowe przepisy – maj 2018 r.
 • Terminy zapłaty w transakcjach handlowych po zmianach w 2016 r.

Zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu, podczas którego dowiedzą się Państwo m.in.:

 • jak zorganizować sprawną pracę biura obsługi organów spółki,
 • jakie są zasady podziału kompetencji pomiędzy organami spółki,
 • czym jest nadzór indywidualny,
 • jakie relacje wyznacza KSH pomiędzy organami spółki a pracownikami,
 • czy regulamin Zarządu to  konieczność, czy przydatność,
 • jakie są zasady tworzenia i aktualizowania regulaminów w spółce,
 • jakie są zasady reprezentacji dyktowane KSH,
 • jaki jest nowy obowiązek dotyczący członków zarządu,
 • jakie są nowe zasady odpowiedzialności karnej  członków zarządu za  nierzetelne  faktury i dokumenty księgowe,
 • kiedy wybrać umowę o pracę a kiedy kontrakt managerski,
 • w jakiej formie należy udzielać pełnomocnictw,
 • jak prawidłowo ustanowić  prokurenta? - wymogi prawne, treść uchwały, podpisy,
 • jakie jest  ograniczenie w obrocie akcjami i udziałami spółek posiadających grunty rolne,
 • jak zadbać o poprawną aktualizację dokumentacji rejestrowej spółki,
 • jak przeprowadzać proces zwoływania posiedzeń zarządu/rady nadzorczej,
 • czym jest dokumentowa i elektroniczna forma czynności prawnej,
 • kiedy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny z zespołem Langas Group pod numerem telefonu (22) 696 80 20 lub za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@langas.pl

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
a.chmielewska@langas.pl

Program:

DZIEŃ I

9.30 – 10.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
10.00 Rozpoczęcie szkolenia

NOWELIZACJE ISTOTNE DLA BIURA ZARZĄDU

 • nowelizacja kodeksu cywilnego
 • nowelizacja kodeksu spółek handlowych
 • zmiana innych aktów prawnych
 • nowelizacje zaplanowane i zapowiedziane na 2019 r.
 • prosta spóła akcyjna – główne założenia 

JAK WYGLĄDA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ: Z O.O. I AKCYJNEJ?

 • jakie są zasady podziału kompetencji pomiędzy organami spółki?
 • jakie relacje występują na linii Zarząd – Rada Nadzorcza?; Jakie są relacje pomiędzy Zarządem a Zgromadzeniem Wspólników/WZA?
 • jakie zależności występują pomiędzy organem nadzoru a zgromadzeniem wspólników/WZA
 • czym jest nadzór indywidualny?
 • jakie relacje wyznacza KSH pomiędzy organami spółki a pracownikami?   

DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDU ORAZ REPREZENTACJA SPÓŁKI

 • organizacja i kompetencje Zarządu według KSH; jakie są zasady działania Zarządu?
 • jak zgodnie z przepisami prawnymi Zarząd podejmuje decyzje?
 • regulamin Zarządu – konieczność czy przydatność?
 • jak zatrudniani i w jaki sposób wynagradzani są członkowie Zarządu?
 • na czym polega odpowiedzialność członków Zarządu?
 • jakie są zasady reprezentacji dyktowane KSH?
 • kto może reprezentować spółkę?
 • skutki nieprawidłowości w reprezentacji spółki
 • zasady odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania   

POWOŁANIE / ODWOŁANIE CZŁONKÓW ZARZĄDÓW – NOWE PRZEPISY W PRAKTYCE

 • nowy obowiązek - ewidencja czasu pracy członków zarządu
 • kiedy umowa o pracę a kiedy kontrakt managerski?
 • skutki nowelizacji umowy kominowej
 • powołanie i odwołanie członka zarządu (kto powołuje i odwołuje, jak powinna brzmieć uchwała o powołaniu i odwołaniu, najczęstsze błędy, itd.)
 • zgłoszenie do KRS powołania i odwołania członka zarządu
 • członek zarządu w aspekcie prawa pracy (kto podpisuje umowę i aneksy, umowa o zakazie konkurencji, odwołanie członka zarządu a stosunek pracy)
 • kadencja wspólna i oddzielna

NOWELIZACJA PRZEPISÓW A ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU

 • nierzetelne faktury i dokumenty księgowe – nowe zasady odpowiedzialności karnej
 • zmiany sposobu rozliczania składek ZUS a odpowiedzialność spółki
 • odpowiedzialność karna i karnoskarbowa
 • odpowiedzialność korporacyjna
 • odpowiedzialność w sytuacji niewypłacalności spółki (art. 299 KSH)
 • inne rodzaje odpowiedzialności 

PEŁNOMOCNICTWA WEDŁUG REGUŁ PRAWNYCH

 • w jakiej formie należy udzielać pełnomocnictw?
 • jak długo ważne jest pełnomocnictwo?
 • przykłady pełnomocnictw 

PROKURA PO ZMIANIE KC I KSH PO 1 STYCZNIA 2017 R.

 • kim jest prokurent w spółce?
 • ustanowienie prokurenta - wymogi prawne, treść uchwały, podpisy
 • kto może być prokurentem?
 • zgłoszenie do KRS powołania i odwołania prokurenta
 • rodzaje prokury
 • jakie kompetencje posiada prokurent?
 • odpowiedzialność prokurenta wobec spółki 

16.00 Zakończenie I dnia szkolenia  

DZIEŃ II 


8.30 – 9.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.00 Rozpoczęcie szkolenia

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW / WALNE ZGROMADZENIA

 • nowelizacja od dnia 1 stycznia 2017 roku w zakresie zgromadzenia wspólników
 • żądanie zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników przez wspólnika lub wspólników
 • zgoda sądu na zwołanie zgromadzenia wspólników (art. 237 KSH)
 • zwyczajne i nadzwyczajne walne zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników
 • termin na zwołanie walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników
 • treść zaproszenia lub ogłoszenia, porządek obrad, uchwały
 • obowiązki informacyjne wobec wspólników i akcjonariuszy   

RADA NADZORCZA W PRAKTYCE 

 • zwoływanie posiedzeń rady nadzorczej
 • uchwały rady nadzorczej
 • kompetencje rady nadzorczej
 • zgoda i opinia
 • powołanie i odwołanie członków rady nadzorczej
 • wybór przewodniczącego rady nadzorczej

NOWE OGRANICZENIA W OBROCIE AKCJAMI I UDZIAŁAMI

 • nowość – ograniczenie w obrocie akcjami i udziałami spółek posiadających grunty rolne
 • księga akcyjna i księga udziałów - zasady prowadzenia
 • zbywanie akcji a zbywanie udziałów oraz dziedziczenie
 • ograniczenia w zbywaniu akcji lub udziałów
 • prawo do kontroli przysługujące wspólnikom
 • prawo do informacji przysługujące akcjonariuszom
 • nowy podatek od nabycia udziału/akcji lub założenia spółki
 • nowelizacja - dokument akcji
 • nowelizacja - uprawnieni do dywidendy           

SPÓŁKA A KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

 • obowiązek ujawniania danych w KRS
 • zasady składania dokumentów do sądu
 • uchylenie numeru NIP a dane wskazane przez spółkę w KRS
 • ograniczenie PKD do dziesięciu w KRS
 • zniesienie obowiązku wzoru podpisu
 • zmiana umowy spółki S24 przez Internet
 • kiedy należy podać adres członka zarządu?
 • brak sprawozdania finansowego – wykreślenie spółki z KRS bez postępowania likwidacyjnego
 • rodzaje wpisów w KRS
 • zasady zgłaszania wniosków do KRS
 • formularze i opłaty 

NOWELIZACJA – FORMA DOKUMENTOWA I ELEKTRONICZNA CZYNNOŚCI PRAWNEJ

 • umowa pomiędzy przedsiębiorcami bez zachowania formy pisemnej
 • czym jest dokument? Czy forma elektroniczna to dokument?
 • oświadczenie woli w postaci dokumentu
 • zastrzeganie formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej
 • uzupełnienie lub zmiana umowy
 • kiedy czynność prawna jest nieważna 

BIURO ZARZĄDU A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – NOWE PRZEPISY – MAJ 2018 R.

 • nowe obowiązki administratora
 • nowe obowiązki informacyjne
 • nowe uprawnienia osób, których dane dotyczą
 • zagrożenie wysokimi karami 

USTAWA O TERMINACH ZAPŁATY PO ZMIANACH W 2016 R.:

 • odsetki maksymalne, odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych
 • przedłużony termin płatności a konsekwencje dla wierzyciela
 • 40 euro – konsekwencja dla nierzetelnych płatników

16.00 Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie prowadzone w formie wykładów i dyskusji grupowych, analizy wybranych aktów prawnych oraz kazusów i orzecznictwa. Aktualna analiza zapisów prawa w oparciu o praktykę rynkową i tzw. case study ma zobrazować dynamikę zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, która wpływa na prawno-organizacyjnej rozwiązania wewnątrz firm, a zatem pokazać metody reagowania oraz sposoby rozwiązywania różnorodnych sytuacji.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Dyrektorów i Kierowników Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Specjalistów ds. Obsługi Władz Spółki
 • Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Radców prawnych
 • Pracowników i specjalistów Biura Zarządu

SZKOLENIE  WEWNĘTRZNE

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej.  Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników  z Państwa firmy. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu: szkolenia@langas.pl

Eksperci:

mec. Romana Pietruk


  • Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej. 
  • Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
  • Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

 

Cena:

zgłoszenie do 03.09.2019 - 1 870 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 04.09.2019 - 2 170 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

 

 CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw

* cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Miejsce szkolenia:

MsMermaid - Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone