Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i PrawoLeadershipSzkolenia w fabrykach

nowosć

Umowy międzynarodowe

Przygotowanie i zabezpieczanie umowy z kontrahentami zagranicznymi w pigułce

12.06.2017
Warszawa, ADN Centrum Konf., Atrium Tower Al. Jana Pawła II 25,9p.

Korzyści:

Szanowni Państwo,

Rosnąca liczba transakcji międzynarodowych przynosi nowe sposoby kontraktowania, a co za tym idzie różnorodne formy ustaleń w zakresie wymiany handlowej B2B. Niejednokrotnie we współpracy pomiędzy stronami nie dochodzi do zawarcia umowy w formie rozbudowanego dokumentu. Kontrahenci posiłkują się formularzami zamówień lub gotowymi uproszczonymi kontraktami. To z kolei może przynosić utrudnienia i tworzyć ryzyko konfliktów m.in. w zakresie opóźnień w dostawach, czy sprawnej realizacji warunków umów. Błędy w zawartej umowie mogą narazić strony na potencjalne spory sądowe i długofalowe straty finansowe. Brak ustaleń na poziomie sporządzania klauzul, negocjacji warunków formalno-operacyjnych, czy odniesień do właściwych regulacji prawnych może generować kolejne utrudnienia we współpracy. 

Zapraszamy do udziału w  warsztacie z zawierania i zabezpieczania umów handlowych we współpracy z kontrahentami zagranicznymi. W trakcie zajęć poznają Państwo najbardziej newralgiczne elementy umów, zawieranych m.in. kontrahentami z: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, USA, Kanady, Rosji.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu podczas, którego dowiedzą się Państwo:

 • W jaki sposób interpretować i wykorzystywać najbardziej kluczowe, prawne regulacje międzynarodowe i UE w zakresie kontraktowania?
 • W jaki sposób zabezpieczyć i przeprowadzić prawidłowo proces przedkontraktowy w umowach z kontrahentami zagranicznymi?
 • Jak precyzyjnie przygotować kwestie prawne związane z reprezentacją i pełnomocnictwami w kontraktach zagranicznych?
 • Jak przygotować kontrakt handlowy w obrocie międzynarodowym krok po kroku?
 • Jakie rodzaje umów i jakie ich elementy są najważniejsze i newralgiczne we współpracy z zagranicą?
 • Jakie prawa i obowiązki mają sprzedający i kupujący i jak mogą wzmocnić warunki kontraktu handlowego?
 • W jaki sposób tworzyć wybrane klauzule do umów z zagranicznym kontrahentem, aby zapewnić maksymalną ochronę interesów?
 • W jaki sposób wprowadzać modyfikacje do wykonywanych umów?
 • Jakich zapisów i jakich treści klauzul wystrzegać się w kontraktach zagranicznych?
 • Jak szybko i oszczędnie przeprowadzić egzekucję lub rozwiązanie umowy z kontrahentem zagranicznym

Program:

08.30 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.00 Rozpoczęcie szkolenia

PROCES PRZEDKONTRAKTOWY, REPREZENTACJA STRON, REGULACJE PRAWNE, TWORZENIE UMÓW

UREGULOWANIE PRAWNE UMÓW W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM
W jaki sposób wykorzystać w praktyce najważniejsze przepisy prawne?

 • Kluczowe przepisy regulujące międzynarodowy obrót handlowy; prawo krajowe, międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej
 • Konwencja rzymska o prawie właściwym dla zobowiązań umownych
 • Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów
 • INCOTERMS – Międzynarodowe Reguły Handlu
 • CASE STUDY: przykłady różnic w ustawodawstwie wybranych państw  w zakresie regulacji dotyczących umów

CASE STUDY: przykłady różnic w ustawodawstwie wybranych państw w zakresie regulacji dotyczących umów

PROWADZENIE PROCESU PRZEDKONTRAKTOWEGO W UMOWACH Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI
Jak tworzyć wstępne ustalenia i założenia współpracy?

 • jak zbadać wiarygodność i status finansowy przyszłego kontrahenta zagranicznego?
 • zapytanie ofertowe w obrocie międzynarodowym; oferta i przyjęcie oferty
 • prawa i obowiązki stron negocjujących
 • umowa o zasadach prowadzenia negocjacji z partnerem zagranicznym
 • niezachowanie lojalności w negocjacjach z zagranicznym partnerem
 • ochrona danych poufnych w handlu międzynarodowym – umowa o ochronie. Memorandum of Understanding – zastosowanie porozumienia
 • list intencyjny w umowach w obrocie międzynarodowym

CASE STUDY: oferta i negocjacje - wskazanie różnic w zakresie momentu zawarcia umowy - różnice wynikające z danego prawa krajowego
CASE STUDY: stosunki przedkontraktowewedług konwencji wiedeńskiej
CASE STUDY: List intencyjny w prawie polskim a w prawie anglosaskim - jak uniknąć błędów przy jego zawieraniu?

REPREZENTACJA I PEŁNOMOCNICTWA W KONTRAKTACH W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM
Jak zabezpieczyć interesy firmy na poziomie reprezentacji umowy?

 • prawidłowa reprezentacja stron w umowach międzynarodowych
 • czym powinien legitymować się pełnomocnik? - problemy treści i zakresu pełnomocnictwa
 • skutki naruszenia umocowania, czyli co grozi pełnomocnikowi?
 • odpowiedzialność indywidualna osób podpisujących kontrakty w obrocie międzynarodowym (członkowie zarządu firmy, pełnomocnicy, prokurenci)
 • zakres działań prokurenta poza granicami Polski – ustawowe i wewnętrzne regulacje spółki
 • regulacje Prawa Europejskiego w zakresie podpisywania umów handlowych – rola prokurentów;
 • regulacje prawne w zakresie podpisywania umów handlowych w przypadku, gdy drugą stronę reprezentuje prokurent

CASE STUDY: skutki nieprawidłowej reprezentacji przy zawieraniu umowy
CASE STUDY: analiza pełnomocnictw

TWORZENIE UMOWY W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM
Jak krok po kroku przygotować kontrakt handlowy w obrocie międzynarodowym?

 • kiedy wystarczy umowa ramowa niezobowiązująca zamiast zasadniczej?– różnice, cele i skutki
 • Co powinna zawierać "dobra" umowa?
 • kiedy kontrakt jest ważny?
 • język umowy, treść umowy, preambuły i słowniczki
 • tworzenie wersji umowy w różnych językach - skutki praktycze
 • układ umowy i jego znaczenie-problem załączników
 • typy umów w obrocie międzynarodowym: umowy ramowe, na wyłączność, partnerskie, umowy importowo-eksportowe i inne
 • forma umowy - znaczenie formy pisemnej w obrocie międzynarodowym
 • klauzula wyboru prawa - budowa i jej znaczenie
 • przegląd najważniejszych klauzul w kontraktach międzynarodowych

CASE STUDY: analiza wybranych klauzul kontraktowych charakterystycznych dla obrotu międzynarodowego (salwatoryjna, force-majeur, hardship, waloryzacyjna, indeksowa, merger clause  etc.) –prawidłowa budowa i skutki wprowadzenia klauzuli do umowy

ZABEZPIECZANIE KONTRAKTÓW, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WPROWADZANIE ZMIAN, ROZWIĄZANIE UMOWY

RELACJE PRAWNE SPRZEDAJĄCY – KUPUJĄCYGWARANCJE I RĘKOJMIA W UMOWACH Z KONTRAHENTAMI ZAGRANICZNYMI
Jak sprzedający i kupujący mogą wzmocnić warunki kontraktu handlowego?

 • gwarancji i rękojmi, różnice i zastosowanie, regulacje w prawie polskim, unijnym i międzynarodowym
 • umowa gwarancji, co podlega negocjacjom i jak ukształtować uprawnienia stron?
 • pozorna sprzeczność interesów stron umowy gwarancji, a optymalne rozwiązania dla producenta i sprzedawcy
 • klauzule odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej, ograniczenia i wyłączenia
 • uprawnienia z tytułu rękojmi, zakres wad rzeczy i terminy ich zgłaszania
 • klauzule umowne i zakres swobody w uregulowaniu rękojmi
 • CASE STUDY: co w przypadku, gdy u kontrahenta i u nas funkcjonują wzorce umowne o odmiennej treści, a nie uregulujemy odmienności w umowie? Jak uniknąć konieczności stosowania Ogólnych Warunków Umów (sprzedaży, dostawy) przedsiębiorcy zagranicznego?

CASE STUDY: odmienności reguł i zasad prawa kontraktowego w prawie krajowym i anglosaskim
CASE STUDY: dochodzenie roszczeń z rękojmi i gwarancji wobec kontrahentów zagranicznych; odmienności w regulacjach na przykładach Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji

KLAUZULE ZABEZPIECZAJĄCE REALIZACJĘ KONTRAKTÓW W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM

Jak stosować odpowiednie zapisy zabezpieczające

 • odpowiedzialność kontrahentów i sankcje w przypadku niewywiązania się z warunków umowy
 • klauzule dotyczące kar umownych, potrąceń, odsetek
 • klauzule związane z zabezpieczeniami rzeczowymi
 • klauzule dotyczące zabezpieczenia osobistego: poręczenie, gwarancja bankowa, przystąpienie do długu, weksle, rygory egzekucyjne
 • klauzule zawiązane z niewykonaniem umowy
 • klauzula arbitrażowa – w jaki sposób tworzyć zapisy o polubownym rozstrzygnięciu ewentualnego sporu?
 • klauzule dotyczące rozwiązanie umowy

CASE STUDY: jak maksymalnie zabezpieczyć interesy firmy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez kontrahenta zagranicznego - odmienności regulacjach w prawie międzynarodowym
CASE STUDY: dochodzenie roszczeń z klauzuli kary umownej od kontrahentów zagranicznych na przykładach krajów anglosaskich, Niemiec i bloku wschodniego
CASE STUDY: jakie klauzule umowne minimalizują ryzyko w przypadku zawierania umowy z krajami takimi jak Rosja oraz kraje spoza UE?

WPROWADZANIE ZMIAN DO UMÓW WYKONYWANYCH Z KONTRAHENTEM ZAGRANICZNYM
Jak modyfikować warunki umowy?

 • klauzule dotyczące wprowadzania zmian do aktualnie wykonywanej umowy
 • w jaki sposób wprowadzić zmianę do aktualnie wykonywanej umowy z kontrahentem zagranicznymi?

CASE STUDY: zapisy korygujące/usprawniające wykonanie umowy

ROZWIĄZYWANIE UMÓW; DOCHODZENIE ROSZCZEŃ I SPOSOBY EGZEKUCJI W UMOWACH W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM
Jak szybko i oszczędnie przeprowadzić rozwiązanie umowy?

 • jurysdykcja i wykonalność wyroków. Prawo prywatne międzynarodowe. Rozporządzenie Rady (WE)
 • kiedy umowa zostaje uznana za nienależycie wykonaną?
 • w jaki sposób zakończyć umowę z kontrahentem zagranicznym?
 • w jaki sposób i kiedy dochodzić ewentualnych roszczeń?
 • konstrukcja roszczenia
 • problem przedawnienia

CASE STUDY: ustalenie jurysdykcji i wybór prawa w obrocie międzynarodowym
CASE STUDY: sposoby dochodzenia roszczeń od kontrahentów z UE i spoza Unii Europejskiej na przykładach USA, Kanady oraz Rosji

16.00 Zakończenie szkolenia

*Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów konferencji, kursów i seminariów zawartych w ofercie Langas Group w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora zabronione.

Metody:

Szkolenie nastawione jest na zagadnienia praktyczne. Podczas szkolenia omówione zostaną kluczowe elementy zawierania i zabezpieczania umów z kontrahentami zagranicznymi. Liczne case study z doświadczeń we współpracy z innymi krajami oraz omówienie specyfiki regulacji prawnych mają obrazować dobre praktyki kontraktowania i usprawniania realizacji współpracy między firmami polskimi i zagranicznymi. Eksperci poprzez wykłady, dyskusje, analizy zapisów, case studies będą szczegółowo pogłębiać tematy związane z najbardziej wrażliwymi aspektami zabezpieczeń i wzajemnych relacji prawno-formalnych.

DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ZAPRASZAMY:

 • Menedżerów kontraktów i umów
 • Kierowników działów prawnych
 • Menedżerów
 • Dyrektorów handlowych
 • Kierowników działów współpracy międzynarodowej
 • Koordynatorów ds. kontraktowych
 • Specjalistów ds. umów
 • Kierowników ds. zakupów i dostaw

SZKOLENIE  WEWNĘTRZNE

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej.  Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników  z Państwa firmy. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu: szkolenia@langas.pl

OPINIE UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ W ZAKRESIE KONTRAKTÓW W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM:

„Szkolenie bardzo dobrze zorganizowane, ciekawe, różnorodne, eksperci prowadzący bardzo dobrze przygotowani, kompetentni, z dużą wiedzą praktyczną; duża ilość przykładów rozwiązywanych w praktyce.” – Małgorzata Kopydłowska Grupa LOTOS S.A.
„Szkolenie rozbudowane, wielozagadnieniowe, dynamiczne. Spory zakres wiedzy, wymagający przyswojenia także po zakończeniu szkolenia.” – Jacek Tyrpak GATES Polska Sp. z o.o.

„Szkolenie przemyślane i zorganizowane należycie i atrakcyjnie.” – Magdalena Błażejewska Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA
„Szkolenie bardzo profesjonalne, konkretne i uzupełniające wiedzę. Wykładowcy kompetentni, wzbudzający zainteresowanie grupy. Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia” – Marta Klimczak, Asekuracja Sp. z o.o.

„Informacje przekazane podczas szkolenia będą przydatne w pracy. Prawidłowy stosunek informacji teoretycznych do praktycznych” - Ewa Sowińska, NDI SA

„Polecam wszystkim osobom negocjującym kontrakty. Bardzo przydatne – nawet osobom z długim doświadczeniem w tym zakresie. Każdy moduł tego szkolenia – B.DOBRY” – Ewa Skitek, MEDANA PHARMA SA

Eksperci:

mec. Anna Adamczyk (Drab)


    Praktyk i ekspert w obszarze prawa handlowego, udziału w rynku giełdowym, współpracy w grupach kapitałowych, regulacji krajowych i międzynarodowych w zakresie tworzenia kontraktów, transakcji łączenia i przejęcia spółek.
    Trener prawa. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w warszawskich kancelariach prawnych. Na co dzień obsługuje przedsiębiorstwa m.in. z branży energetycznej, budowlanej, farmaceutycznej, FMCG, produkcyjnej w zakresie prawidłowego prowadzenia spraw spółki, zawierania i zabezpieczania kontraktów, tworzenia i doskonalenia legislacji wewnętrznych, reprezentacji w procesach sądowych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Studiów Prawa Amerykańskiego we współpracy z Uniwersytetem na Florydzie; Prowadzi wysoko oceniane szkolenia w zakresie prawa gospodarczego, prawa cywilnego oraz prawa umów. Posiada rozległą wiedzę na temat tworzenia i zarządzania projektami skierowanymi na optymalizację podatkową w oparciu o struktury typu off-shore


Cena:

zgłoszenie do 20.05.2017 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 21.05.2017 - 1 370 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w jednodniowym szkoleniu dla jednej osoby
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiad, poczęstunek podczas przerw
  * cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

*Uwaga w ofercie „2 za 1” rabaty się nie sumują, obowiązuje cena 1370 PLN netto, promocja obowiązuje do wyczerpania miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone