Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Compliance/Finanse

Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Budowania Compliance w Oparciu o Rekomendację H KNF

.

17.08.2019
Warszawa, MsMermaid - Conference Center, ul. Wioślarska 8

Korzyści:

Szanowni Państwo!

W związku z planowanym wejściem w życie pierwszej tak kompleksowej regulacji compliance, jaką jest Rekomendacja H KNF dotycząca systemu kontroli wewnętrznej w bankach, proponujemy Państwu całkowitą nowość na polskim rynku, to jest dedykowany tylko tej Rekomendacji Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Budowania Compliance w oparciu o Rekomendację H KNF. Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie wszelkich rekomendowanych wymogów odnośnie compliance, pozwalające na skuteczną i przede wszystkim, wydajną implementację Rekomendacji do procesów funkcjonujących w banku. Omówienie organizacji compliance oraz pogłębiona analiza dwóch filarów compliance tj. zarządzania ryzykiem braku zgodności oraz compliance w ramach funkcji kontroli pozwoli Państwu zrozumieć, czego dokładnie oczekuje się od compliance i na czym polegają radykalne zmiany. Unikatową częścią szkolenia będzie umieszczenie rozwiązań Rekomendacji H KNF w kontekście innych wymogów regulacyjnych, w tym także innych Rekomendacji KNF wydawanych jeszcze w ramach poprzednio obowiązującej koncepcji.

Szkolenie będzie zakończone egzaminem i wydanym certyfikatem, dzięki czemu uzyskają Państwo pewność, co do własnej wiedzy oraz umocnią swoją pozycję zawodową.

Gorąco polecam i zapraszam,
Paweł Kuskowski
Przewodniczący Stowarzyszenia Compliance Polska

  PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIE?:

 • jaki zakres zmian w systemie kontroli wewnętrznej jest wymagany odnośnie compliance w kontekście Rekomendacji H KNF w bankach komercyjnych, a jaki w bankach spółdzielczych
 • jak prawidłowo usytuować komórkę do spraw zgodności w banku, spełniając wymogi stosownych ustaw i rozporządzeń
 • jak uregulować stosunki wewnętrzne z zarządem, radą nadzorczą i jej komitetami, a jak z innymi komórkami organizacyjnymi na 1 i 2 linii obrony
 • jak zapewniać zgodność w podmiotach zależnych i jak współpracować z podmiotem dominującym
 • jak zapewniać zgodność w banku w ramach tzw. funkcji kontroli,
 • jak skutecznie i efektywnie dokonywać weryfikacji bieżącej i testowania zarówno poziomego jak i pionowego
 • jak zarządzać ryzykiem braku zgodności i jak efektywnie łączyć to z zapewnianiem zgodności w ramach funkcji kontroli
 • jak najbardziej efektywnie prowadzić matrycę funkcji kontroli w obszarze zapewniania zgodności
 • jak przygotować się do inspekcji obszaru compliance przez UKNF i jak do oceny nadzorczej BION
 • jak zapewnić spójność implementacji Rekomendacji H w zakresie compliance w kontekście innych wytycznych i regulacji, w tym także tych wydawanych przez KNF

Zapraszam do kontaktu,

Agnieszka Tworzyńska
Kierownik Projektu

tel.: 22 696 80 22
e-mail: a.tworzynska@szkoleniacompliance.pl

Program:

ETAP 1: SZKOLENIE

MODUŁ 1. ORGANIZACJA COMPLIANCE

 • Compliance a modelowe rozwiązania na świecie
 • Compliance jako zapewnianie zgodności wg Rekomendacji H KNF
 • Compliance a trzy linie obrony
 • Rola zarządu
 • Rola rady nadzorczej i jej komitetów
 • Komórka do spraw zgodności 
 • Niezależność komórki do spraw zgodności
 • Kierujący komórką do spraw zgodności
 • Pracownicy komórki do spraw zgodności
 • Zasoby komórki do spraw zgodności
 • Zasady współpracy z innymi komórkami na 1 i 2 linii obrony
 • Zapewnianie zgodności w podmiotach zależnych i współpraca z podmiotem dominującym
 • Raportowanie
 • Outsourcing compliance

Cele modułu - poznanie:

 • całościowej koncepcji compliance przyjętej w Rekomendacji H
 • roli organów banku odnośnie zapewniania zgodności
 • prawidłowego usytuowania komórki do spraw zgodności w strukturze banku
 • zakresu polityki zgodności i regulaminu funkcjonowania komórki do spraw zgodności
 • praw i obowiązków kierującego i pracowników komórki do spraw zgodności
 • zapewniania zgodności w ramach grup kapitałowych

  MODUŁ 2. COMPLIANCE JAKO ELEMENT FUNKCJI KONTROLI

 • Funkcja kontroli jako ewolucja podejścia KNF
 • Monitorowanie pionowe (weryfikacja bieżąca, testowanie) przez komórkę do spraw zgodności
 • Monitorowanie poziomie (weryfikacja bieżąca, testowanie) przez komórkę do spraw zgodności
 • Stosowanie mechanizmów kontrolnych przez komórkę do spraw zgodności
 • Zadania dodatkowe komórki do spraw zgodności
 • Matryca funkcji kontroli a zapewnianie zgodności
 • Niezwłoczne raportowanie o nieprawidłowościach

Cele modułu - poznanie:

 • wpisania compliance w funkcję kontroli
 • przeprowadzania weryfikacji bieżącej pionowej i testowania pionowego
 • określenie ewentualnych, dodatkowych dopuszczalnych zadań komórki do spraw zgodności
 • zarządzania matrycą funkcji kontroli
 • określenie prawidłowego zakresu raportowania o nieprawidłowościach

  MODUŁ 3. COMPLIANCE JAKO ZARZĄDZANIE BRAKIEM ZGODNOŚCI

 • Identyfikacja ryzyka braku zgodności (rola 1 i 2 linii obrony)
 • Ocena ryzyka braku zgodności (pomiar lub szacowanie)
 • Kontrola ryzyka braku zgodności (mechanizmy kontroli ryzyka braku zgodności)
 • Monitorowanie ryzyka braku zgodności (testowanie)
 • Raportowanie o ryzyku braku zgodności
 • Zarządzanie ryzykiem braku zgodności a zapewnianie zgodności w ramach funkcji kontroli

Cel modułu - zrozumienie i opanowanie umiejętności:

 • identyfikacji i oceny ryzyka braku zgodności
 • tworzenia mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności
 • wykorzystaniu komórek 1 i 2 linii obrony w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności
 • efektywnego wykorzystywania weryfikacji bieżącej i testowania pionowego w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności
 • określenia zakresu niezbędnego raportowania o ryzyku braku zgodności

  MODUŁ 4. COMPLIANCE WG REKOMENDACJI H A INNE WYTYCZNE I REGULACJE

 • Rekomendacja H a bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 • Rekomendacja H a instytucjonalny system ochrony w bankowości spółdzielczej
 • Rekomendacja H a whistleblowing
 • Rekomendacja H a inne Rekomendacje i wytyczne KNF
 • Rekomendacja H a Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych i Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016
 • Rekomendacja H a wytyczne EBA, ESMA, Komitet Bazylejski

Cel modułu - zrozumienie i opanowanie umiejętności:

 • dostosowania sposobu implementacji Rekomendacji H do innych obowiązujących już wytycznych i regulacji
 • zapewniania spójności wprowadzonych rozwiązańw obecnym otoczeniu prawnym
 • wdrażania przyszłych wytycznych i regulacji w oparciu o rozwiązania przyjęte w Rekomendacji H.

ETAP 2: DWA MIESIĄCE PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA PRZEPROWADZANY JEST EGZAMIN.

PO ZDANIU EGZAMINU OTRZYMAJĄ PAŃSTWO CERTYFIKAT WYSTAWIONY PRZEZ STOWARZYSZENIE COMPLIANCE POLSKA.

Metody:

SZKOLENIE SKIEROWANE DO:

 • pracowników komórek do spraw zgodności (compliance) w bankach komercyjnych i spółdzielczych
 • audytorów wewnętrznych i kontrolerów wewnętrznych badających zapewnianie zgodności w bankach
 • pracowników departamentów: prawnego, ryzyka operacyjnego, AML a także pełniących funkcję ABI, Inspektora zgodności
 • członków zarządu odpowiedzialnych za nadzorowanie ryzyka braku zgodności
 • członków komitetu audytu i komitetu ryzyka
 • pracowników komórek compliance innych branż regulowanych
 • wszystkich tych, którzy chcieliby budować compliance w oparciu o standardy sektora najbardziej zaawansowanego regulacyjnie

Eksperci:

Dr Łukasz Cichy


  • Dr Łukasz Cichy jest ekspertem GRC (Governance Risk Compliance) w zespole Ryzyka regulacyjnego i Compliance kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i whistleblowingu.
  • W kancelarii doradza podmiotom z sektora finansowego m.in. we wdrożeniu wymogów regulacyjnych w obszarze szeroko rozumianego zarządzania, w szczególności odnośnie Rekomendacji H, Rekomendacji Z, whistleblowingu, ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych oraz wymogów dotyczących polityki wynagrodzeń. 
  • Jest autorem wielu artykułów i opracowań, w tym m.in. broszury UKNF „Funkcja compliance w bankach”. Wchodzi w skład rady naukowej czasopisma „Compliance” wydawanego przez Instytut Compliance. Jest doświadczonym i cenionym szkoleniowcem mającym na swoim koncie liczne szkolenia i seminaria dla słuchaczy z sektora finansowego.
  • Współpracował ze Stowarzyszeniem Compliance Polska, Instytutem Compliance, Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Polskim Instytutem Dyrektorów, Stowarzyszeniem Zarządzania Ryzykiem Polrisk. W 2017 r. został nagrodzony wyróżnieniem przez Stowarzyszenie Compliance Polska za działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia standardów compliance. Ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych w Szkole Głównej Handlowej i studia doktoranckie na WPIA UW.

 

Cena:

zgłoszenie do 03.08.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 04.08.2019 - 2 270 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

SZKOLENIE + EGZAMIN
zgłoszenie do 03.09.2019 r.        1 970 PLN netto
zgłoszenie od 04.09.2019 r.        2 270 PLN netto

SZKOLENIE + EGZAMIN DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA COMPLIANCE

zgłoszenie do 03.09.2019 r.        1 670  PLN netto
zgłoszenie od 04
.09.2019 r.        1 970  PLN netto

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin
 • obiad, poczęstunek podczas przerw

Miejsce szkolenia:

MsMermaid - Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone