Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i Prawo

nowosć

Certyfikowany Office Manager

Certyfikowane warsztaty kluczowych kompetencji office menedżera

27-29.10.2017
Wrocław

Korzyści:

Szanowni Państwo,

Kwalifikacje profesjonalnego Office Managera to przede wszystkim umiejętności wspierania w organizowaniu codziennych działań  przełożonych, jak i zdolność do sprawnego zarządzania przepływem informacji, które pojawiają się na linii zarządzający - działy firmy. Wieloaspektowy charakter tego stanowiska wymaga zdolności budowania funkcjonalnych rozwiązań wewnętrznych, które ułatwią i uproszczą korzystanie z danych, informacji i dokumentów w firmie. 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego dowiesz się:

 • Jak postępować z różnego rodzaju dokumentacją w firmie?
 • W jaki sposób przygotować/aktualizować procedury i regulaminy w firmie?
 • Jak koordynować dokumentację kontraktową?
 • Jak zadbać o bezpieczeństwo danych osobowych w firmie?
 • Jak komunikować się, aby wspomagać proces współpracy w firmie?
 • Jak podnosić swoją skuteczność i zwiększyć produktywność swoich działań?
 • Jak pokonywać utrudnienia w obsłudze firmy uzyskując przy tym dodatkowe profity?
 • W jaki sposób eliminować marnotrawstwo w biurze?

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny z zespołem Langas Group pod numerem telefonu (22) 696 80 20 lub za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@langas.pl

Zapraszam do rezerwacji miejsc,

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
a.chmielewska@langas.pl


Program:

DZIEŃ I – 27 listopada 2017 r.

REGULAMINY, OCHRONA DANYCH, PRZEPŁYW DOKUMENTACJI, KONTRAKTY HANDLOWE

Ekspert:  Romana Pietruk - ekspert w zakresie prawa gospodarczego, konstruowania i zabezpieczania  umów handlowych

09.00-09.30 rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.30 rozpoczęcie zajęć

PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZOWANIE REGULAMINÓW ORAZ PROCEDUR FIRMOWYCH
W jaki sposób przygotować regulacje organizacji pracy wewnątrz firmy?

 • Regulamin wewnętrzny firmy –  konstrukcja
 • Zastosowanie różnego rodzaju regulaminów
 • Wprowadzanie zmian do regulaminów
 • Ogłaszanie zmian i treści regulaminów
 • Jak tworzyć procedury na zlecenie przełożonych?
 • Dokumenty związane z procedurą
 • Zastosowanie procedur
  •    CASE STUDY: Przygotowanie regulaminu
  •    CASE STUDY: Konsekwencje złamania zasad zapisanych w regulaminach

KOORDYNOWANIE PRZEPŁYWU DOKUMENTACJI I  DOSTĘPU DO INFORMACJI W FIRMIE
Jak organizować wymianę i dostęp do informacji oraz dokumentacji?

 • Uprawnienia i dostęp do informacji w firmie – co reguluje te kwestie i jakich zasad należy przestrzegać?
 • Podpisywanie dokumentów
 • Przepływ informacji w formie elektronicznej i pisemnej – kategoryzacja spraw
 • Udostępnianie dokumentów – co można udostępniać, a czego nie?
 • Elektroniczny obieg dokumentów w firmie, mobilny dostęp do dokumentów
  •    CASE STUDY: Błędy w przepływie informacji, skutki uchybień

PRZYGOTOWANIE  I KOORDYNOWANIE DOKUMENTACJI KONTRAKTOWEJ W BIURZE
Jak nadzorować prawidłowy proces zawierania umów i utrzymywania kontaktów z kontrahentami firmy?

 • Określanie przedmiotu umowy
 • Zapisy dotyczące obszaru współdziałania stron
 • Tajemnica przedsiębiorstwa - kiedy możemy ujawnić informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa i komu?
 • Określanie procedur i ich weryfikacja
 • Wzory oświadczeń
 • Formularze, zamówienia czy umowy?
 • Nowa ustawa o terminach płatności w transakcjach handlowych
 • Jak liczyć terminy w umowach?
 • Korzystanie z wzorców umownych - skutki, możliwość obrony przed niekorzystnymi zapisami
 • Umowa przedwstępna, a umowa ostateczna - warunki i różnice
 • Formy umowy. Jak wybrać właściwą formę umowy?
 • Ogólne warunki umów
 • Rodzaje umów handlowych i ich zastosowanie
  •    CASE STUDY: praca na wzorach umów – analiza kluczowych zapisów

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BIURZE
Jak zabezpieczać kluczowe informacje dotyczące klientów, pracowników i kontrahentów?

 • Istota danych osobowych przetwarzanych w firmie.
 • Jakie dane osobowe przetwarzane są w firmie, rozróżnienie na dane osobowe pracowników (regulacje związane z prawem pracy), a dane osobowe kontrahentów
 • Obowiązek ochrony danych osobowych
 • Dokumentacja związana z przetwarzaniem danych osobowych
 • Warunki dostępu do danych osobowych
 • Dane osobowe w „sieci” – bezpieczne przetwarzanie danych i dokumentów w formie elektronicznej
  •    CASE STUDY: Naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych

16.00 Zakończenie I dnia szkolenia

DZIEŃ II – 28 listopada 2017 r.

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA – ORGANIZACJA PRACY – ZARZĄDZANIE ZORIENTOWANE NA CELE -  TRUDNE SYTUACJE W OBSŁUDZE SPÓŁKI

Arkadiusz Żurek - ekspert ,coach i mentor, mówca motywacyjny

08.30-09.00 rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.00 rozpoczęcie zajęć

ORGANIZACJA PRACY W BIURZE
Jak komunikować się, aby wspomagać proces współpracy w firmie?

 • W jaki sposób pracować z  ludźmi, żeby osiągać zamierzone cele? Dylemat: czas i wymagania vs. zespół i zaufanie?
 • Wyzwania w kontekście zmiany podejścia do działania organizacji
 • Jak będą wyglądać współpraca  przyszłości i jak wyglądają zespoły w najefektywniejszych organizacjach?
 • Jak wygląda współpraca w  najefektywniejszych spółkach na świecie

EFEKTYWNOŚĆ I SPRAWNA ORGANIZACJA CZASU W PRACY
Jak podnosić swoją skuteczność i zwiększyć produktywność swoich działań?

 • Jakie są Twoje kluczowe obszary działania?
 • W jaki sposób wartościujesz czas?
 • Praktyczne wykorzystanie reguły SMART
 • Skutki koncentracji na jednym zadaniu, a realność wielozadaniowej pracy
 • Kontrola nad realizacją zadania jako czynnik motywujący do działania

ZMIANA NAWYKÓW W WYKONYWANIU ZADAŃ
Zwiększenie swojej produktywności poprzez zmianę złych nawyków

 • Jak identyfikować złe nawyki i wprowadzić nowe formy zachowań?
 • Odpowiedzialność za działania a odpowiedzialność za efekty
 • Podstawowe style w zarządzaniu – koncentracja na zasobach, procesach lub rezultatach (celach)

TRUDNE SYTUACJE W OBSŁUDZE FIRMY  JAKO SZANSA NA UZYSKANIE DODATKOWYCH PROFITÓW
Pokonywanie utrudnień w obsłudze firmy

 • Bank trudnych sytuacji z realności zawodowej uczestników. Z czym się spotykam i trudno mi sobie poradzić?
 • Test uwarunkowań i preferencji zachowywania się w sytuacji konfliktowej
 • Style rozwiązywania konfliktów – mini wykład i analiza testów uczestników
 • Przedstawienie możliwych taktyk działania i komunikowania w sytuacji konfliktu
 • Budowanie algorytmów najlepszych rozwiązań dla analizowanych trudnych sytuacjach
 • W jaki sposób dzięki trudnym sytuacjom uzyskiwać wyższą marżę w projektach 

15.30 Zakończenie II dnia szkolenia

DZIEŃ III – 29 listopada 2017 r.

ZARZĄDZANIE BIUREM PRZYNOSZĄCE WARTOŚĆ ORGANIZACJI W OPARCIU O ZAAWANSOWANE METODY OPTYMALIZACYJNE

dr Marek Krasiński - Ekspert w zakresie optymalizacji m.in. procesów biurowych i organizacyjnych przy wykorzystaniu metodyki: Lean, KANBAN, KAIZEN

08.30-09.00 rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.00 rozpoczęcie zajęć

„SZCZUPŁE ZARZĄDZANIE” I OPTYMALIZACJI PROCESÓW W PRACY OFFICE MANAGERA
Ciągłe doskonalenie procesów biurowych

 • Zastosowanie metody Lean Management w organizowaniu pracy wewnętrznej
 • Jakiego rodzaju „uszczuplenia” w zakresie organizacji wewnętrznej sprawdzają się?
 • Wykorzystanie Lean Management w pracy office managera?
 • Cele, zasady i wykorzystanie metody Kaizen w biurze
 • Cykl PDCA – „silnik” procesów doskonalenia – Zaplanuj - Wykonaj – Sprawdź - Popraw
 • Tworzenie systemu sugestii

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO IDENTYFIKOWANIA I  ELIMINOWANIA 8 TYPÓW MARNOTRAWSTWA?
Eliminacja marnotrawstwa w biurze

 • Japońskie sposoby zarządzania biurem  - sprawdzone metody walki z marnotrawstwem
 • 8 głównych marnotrawstw muda  w zarządzaniu projektami - skuteczna eliminacja czynności nie dodających wartości w pracy projektowej
 • 7 zasad lean project management - zwiększenie wydajności zespołu projektowego
 • Jakie są podstawowe założenia lean management i jak je wykorzystać w eliminowaniu 8 rodzajów marnotrawstwa?
 • Podnoszenie efektywności procesów biurowych oraz usługowych
 • Korzyści zastosowania narzędzi lean management w działach sprzedaży i marketingu/zakupów/księgowości/obsługi klienta/kadr (HR)

SELEKCJA, SYSTEMATYKA, SPRZĄTANIE, STANDARYZACJA, SAMODYSCYPLINA
Zastosowanie metody 5s w organizacji pracy działu administracji

 • Funkcje oraz wartość dodana  standaryzacji w procesach biurowych
 • Wpływ 5S na zwiększenie produktywności procesów biurowych
 • 5S w biurze (biurko, szuflady, półki, szafy, komody)
 • 5S w komputerze (struktura folderów, plików, systemów pracy)
 • Etapy wdrażania i nadzorowania aktywności 5S

MAPOWANIE PROCESÓW W PRACY W CELU OPTYMALIZACJI DZIAŁAŃ
Wykorzystanie technik mapowania w zarządzaniu 

 • 7 rodzajów strat występujących w procesach biurowych
 • Reguły i etapy mapowania procesów biurowych
 • Optymalizacja procesów z użyciem techniki mapowania

16.00 Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie ma formułę warsztatu. Zajęcia stanowią połączenie mini-wykładów, analiz dokumentów i procedur, ćwiczeń, analizy przypadków oraz dyskusji grupowych.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Office menedżerów
 • Kierowników biur
 • Kierowników i specjalistów ds. administracji
 • Kierowników sekretariatów
 • Osoby odpowiedzialne za koordynacje pracy biura

Eksperci:

mec. Romana Pietruk


  • Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej. 
  • Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
  • Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

 

dr Marek Krasiński


 • Ekspert i doradca w zakresie wdrażania filozofii KAIZEN i narzędzi lean.
 • Od lat współpracuje z sektorem administracji publicznej w Polsce. Brał udział przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, komunikacji JST z mieszkańcami, promocji regionów i systemów zarządzania informacjami. W tym czasie przeprowadził wiele szkoleń dla pracowników administracji publicznej, jak również uczestniczył w konferencjach prasowych wspólnie z naczelnym kierownictwem urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz urzędów wojewódzkich.
 • Zagadnieniami związanymi z lean managementem dr Marek Krasiński zajmuje się od 2008 roku, ma w tym obszarze wiele publikacji naukowych, także związanych ze stosowaniem lean managementu w administracji publicznej.

 

Arkadiusz Żurek • Trener Biznesu, Mówca Motywacyjny, Coach kadry managerskiej, ceniony przez klientów za wyjątkową efektywność i indywidualne podejście do Uczestników.
 • Posiada interdyscyplinarne doświadczenie biznesowe i edukacyjne - dzięki temu świetnie rozumie swoich klientów. Dyrektor Zarządzający oraz dyrektor odpowiedzialny za Sprzedaż, HR, Marketing oraz departament szkoleń w wielu spółkach. Pracował dla klientów premium w branżach: motoryzacyjnej, IT, ochrony, deweloperskiej. Doskonale zna zarówno specyfikę B2B, B2C. Negocjował wysokobudżetowe kontrakty. Absolwent programu MBA National Louis University w Chicago, 2 kierunków pedagogicznych na jezuickim uniwersytecie, Międzynarodowa Szkoła Dziennikarska, Certyfikowany Trener i Konsultant Zarządzania – MATRIK. Prowadzi projekty szkoleniowe w języku angielskim.

 

Cena:

zgłoszenie do 09.11.2017 - 1 870 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 10.11.2017 - 2 170 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

 CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  *Cena nie zawiera noclegów, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone