//

Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

Trudniejsza droga do ?reaktywacji? przedwojennych spółek? - Pobierz plik »

Dnia 12.01.2010 r. wpłynął do Sejmu RP (druk nr 2684), po szerokich konsultacjach społecznych, projekt ustawy o zmianie ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej jako „KRS”).

Postanowienia omawianego projektu mają dwojaki charakter: zmierzają do usunięcia nieprawidłowości wynikających z braku przerejestrowania spółek z rejestru handlowego do KRS oraz mają na celu usunięcie nadużyć związanych „reaktywacjami” przedwojennych spółek (por. D. Kulgawczuk, „Reaktywacja” przedwojennych spółek kapitałowych. Komentarz, Monitor Prawniczy, Newsletter - Prawo Spółek Handlowych z dnia 04.02.2010 r.).

Ze zmian o znaczeniu ogólnym, proponuje się po pierwsze, aby kuratora dla spółek ciągle widniejących w rejestrze handlowym powoływał sąd rejestrowy a nie - jak dotychczas - sąd opiekuńczy. Poza tym planowane jest ograniczenie dopuszczalności posługiwania się odpisami, wyciągami oraz zaświadczeniami wystawionymi w odniesieniu do takich spółek jedynie do postępowania w przedmiocie wpisu do KRS oraz w postępowaniach mających za przedmiot dochodzenie lub zaspokajanie roszczeń w stosunku do spółek widniejących w rejestrze handlowym. Jednocześnie organy administracji publicznej, sądy, banki, komornicy i notariusze mają zostać zobowiązani do informowania sądu rejestrowego o przypadkach posługiwania się wskazanymi dokumentami przez ww. spółki.

Z najbardziej istotnych postanowień dotyczących bezpośrednio procesu „reaktywacji” przedwojennych spółek należy wskazać na plany zwiększenia kompetencji (i jednocześnie obowiązków) sądu rejestrowego. Przy rozpatrywaniu wniosku o wpis do KRS „reaktywowanych” spółek sąd rejestrowy miałby bowiem badać nie tylko zgodność dołączonych dokumentów pod względem formy i treści z przepisami prawa ale też, czy zgromadzenie, na którym dokonano „reaktywacji” spółki zostało prawidłowo zwołane, powołanie członków organów takiej spółki było prawidłowe a także, czy nabycie / objęcie akcji / udziałów w spółce odbyło się zgodnie z prawem, w szczególności, czy akcjonariusze reaktywowanych spółek spełnili wymogi dotyczące rejestracji i umarzania akcji wynikające z dekretu z dnia 03.02.1947 r. o rejestracji i umarzaniu niektórych dokumentów na okaziciela emitowanych przed dniem 01.09.1939 r. (Dz. U. 1948, Nr 28, poz. 190).

Poza tym planuje się wprowadzenie obowiązkowego uczestnictwa prokuratora w postępowaniu o wpis do KRS „reaktywowanej” spółki. Prokurator uzyskałby też szczególne uprawnienie do zaskarżania uchwał, stanowiących podstawę do rejestracji w KRS „reaktywowanej” spółki, które to uprawnienie mógłby wykonać w ciągu 3 miesięcy od daty doręczenia mu stosownej uchwały przez sąd rejestrowy. Prokurator miałby ponadto uzyskać uprawnienie do żądania wznowienia postępowania w stosunku do postępowań zakończonych przerejestrowaniem „reaktywowanej” spółki do KRS, jednakże tylko wówczas, jeśliby zachodziły przesłanki do stwierdzenia nieważności uchwały stanowiącej podstawę rejestracji danej spółki w KRS. Z powyższego uprawnienia prokurator mógłby skorzystać w ciągu 5 lat od daty wpisu przedwojennej spółki do KRS, zawsze jednak przed upływem 2 lat od daty wejścia w życie omawianego projektu.

W chwili obecnej trudno jest w pełni ocenić, na ile wejście w życie omawianego projektu zmieni praktykę dokonywania „reaktywacji” przedwojennych spółek, wydaje się jednak, iż - zgodnie z zamierzeniami ustawodawcy - raczej powinny ulec zmniejszeniu nieprawidłowości a nie zatrzymany sam proces „reaktywacji” przedwojennych spółek.

Dariusz Kulgawczuk
LL. M. Saarbrücken, radca prawny współpracujący z Kancelarią Prawną KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
Ekspert Langas Group
www.langas.pl


Pobierz plik

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone