//

Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ?w jeden dzień?? - Pobierz plik »

1. Założenia

Media informują, że Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje poważne zmiany w procesie rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Opracowywana jest bowiem nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”) i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej jako „KRS”) przewidująca takie uproszczenie i przyspieszenie procedur, że – jak deklarują autorzy projektu – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie można zarejestrować w ciągu jednej doby.

Obecnie rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu dni, a obowiązujące przepisy prawa wymagają, by przed złożeniem wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców KRS wspólnicy m.in. zawarli umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w formie aktu notarialnego). Resort sprawiedliwości wskazuje więc, iż planowane zmiany przyniosą znaczne oszczędności czasowe w tym zakresie.

Projekt zakłada, iż zarejestrować będzie można spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością składając w sądzie odpowiedni formularz albo też - co jest nowością - przesyłając jego wersję elektroniczną. Warunkiem będzie posiadanie przez osobę składającą wniosek kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Ze sposobu tego skorzystają też profesjonalni pełnomocnicy prawni używający podpisu stosowanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Projekt nowelizacji przewiduje, iż w przypadku przyspieszonego trybu rejestracji spółki, nie będzie już wymogu zawierania umowy spółki w formie aktu notarialnego. Wypełnić będzie trzeba jedynie zwykły formularz. W momencie, gdy cały wniosek będzie składany drogą elektroniczną – inne wymagane prawem dokumenty, np. wzory podpisów złożone w obecności notariusza, będzie można dosłać do sądu w późniejszym czasie.

Projekt jednakże już teraz zakłada pewne ograniczenia – np. wkłady na pokrycie kapitału zakładowego ekspresowo zakładanej spółki będą mogły być wnoszone jedynie w formie pieniężnej (z siedmiodniowym terminem na ich wniesienie).

2. Komentarz

Proponowane zmiany należy ocenić negatywnie z kilku względów:

1. W obecnym stanie prawnym i tak niezwykle istotne jest dla spółki uzyskanie numeru NIP i rejestracja dla celów VAT – bez tego trudno mówić o możliwości prowadzenia efektywnej działalności, jednakże czynności te trwają w praktyce dość długo. Dopiero w momencie, gdyby także te bariery zostały zniesione (np. uruchomiono by realne „jedno okienko”, gdzie można by w jednej chwili dokonać wszystkich czynności rejestrowych) można by mówić o realnym przyspieszeniu możliwości podejmowania działalności przez spółki.

2. Proponowane zmiany nie wprowadzają de facto żadnej rewolucji, ponieważ obowiązują przecież przepisy KSH o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, która już od chwili zawarcia umowy spółki jest podmiotem mogącym nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania i posiadającym także zdolność sądową.

3. Mówienie o znacznym - wskutek planowanej nowelizacji - ograniczeniu kosztów zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest mało przekonujące, gdyż obecnie taksa notarialna od umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającej kapitał zakładowy o wysokości 5.000,00 zł wynosi ok. 160,00 zł. Rzeczywistą barierą (jeśli chodzi o koszty) jest raczej wysokość opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców KRS i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – na dziś dzień wynosi ona 1.500,00 zł. Tak więc być może najrozsądniejszym i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem byłoby zniesienie tego właśnie elementu rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością? (por. na ten temat D. Kulgawczuk, Zmniejszenie opłat za wnioski składane do Krajowego rejestru Sądowego, s. 5).

4. Zauważyć należy, iż umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zazwyczaj przewiduje wiele różnych rozwiązań mających na celu np. zabezpieczenie praw wspólników „pierwotnych”. Chodzi tu np. o wprowadzenie ograniczeń w zakresie zbywalności udziałów. Tymczasem, gdyby na formularzu zgłoszeniowym zamieszczona byłaby jedynie rubryka, w której wpisywałoby się tylko i wyłącznie liczbę udziałów przysługujących poszczególnym wspólnikom, nie można by uwzględnić żadnych szczególnych praw przysługujących wspólnikom, ani też ograniczeń zbywania udziałów.

5. Nie sposób nie zauważyć, iż w praktyce wiele spółek zakładanych jest bez udziału profesjonalnych prawników. Pozbawienie możliwości konsultacji u notariusza odnośnie postanowień umowy spółki, może w trakcie funkcjonowania spółki prowadzić do poważnych komplikacji, np. wskutek nieodpowiedniego wskazania zakresu kompetencji poszczególnych organów spółki.

6. Na koniec należy zadać pytanie o celowość rozwiązania, w którym - z jednej strony- zawarcie umowy spółki z ograniczona odpowiedzialnością nie wymagałoby „wizyty u notariusza”, a – z drugiej strony – notariusz byłby konieczny podczas poświadczania podpisów członków zarządu?

dr Radosław L. Kwaśnicki
Partner Zarządzający w Kancelarii Prawnej KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
Ekspert Langas Group
www.langas.pl

Pobierz plik

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone