Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i Prawo

nowosć

Nowelizacje prawne w przepisach dla biura zarządu i rady nadzorczej

Nowe przepisy istotne dla obsługi organów spółki w roku 2020 i 2021

03-04.02.2020
Wrocław, Novotel Centrum, ul. Powstańców Śląskich 7

Korzyści:

Szanowni Państwo

Rok 2020 niesie ze sobą wiele zmian wpływających na obowiązki pracowników biura zarządu. Jeśli chcesz: poznać nowe regulacje prawne, aby zagwarantować sprawny proces zarządzania spółką, zabezpieczyć interesy firmy zachowując wysokie standardy działania zgodne z kodeksowymi wymogami,

zapraszamy na szkolenie, podczas którego dowiesz się:

 • co zmieniło się w KSH w zakresie spółki z o.o i spółki akcyjnej,
 • jakie są nowe zasady składania wniosków do KRS,
 • jakie są obowiązki przedsiębiorców na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • czym jest Prosta Spółka Akcyjna, jak ona funkcjonuje i na jakich zasadach z nią współpracować,
 • jakie znaczenie dla spółek kapitałowych będzie miało nowe postępowanie gospodarcze,
 • jakie terminy płatności w transakcjach handlowych mogą być stosowane na gruncie nowych przepisów,
 • czym jest biała lista i faktura uproszczona.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny z zespołem Langas Group pod numerem telefonu (22) 696 80 20 lub za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@langas.pl

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
a.chmielewska@langas.pl

Program:

DZIEŃ I

9.30 – 10.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
10.00 Rozpoczęcie szkolenia

NOWELIZACJE KSH 2019/ 2020 / 2021 – DOTYCZĄCE SPÓŁKI Z O.O.

 • Dział dywidendy
 • Udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
 • Zmiana w treści protokołu zwołania zgromadzenia wspólników
 • Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
 • Dzień dywidendy – sposób określenia
 • Zwrot zaliczki na poczet przewidywanej
 • W wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony – nowa procedura
 • Odwołanie zgromadzenia wspólników

NOWELIZACJE KSH 2019/ 2020 / 2021 – DOTYCZĄCE SPÓŁKI AKCYJNEJ

 • Rejestr akcjonariuszy
 • Rejestracja akcji w rejestrze akcjonariuszy
 • Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy
 • Dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy
 • Jawność rejestru
 • Świadectwo rejestrowe
 • Utrata ważności świadectwa rejestrowego
 • Nabycie akcji
 • Dematerializacja akcji spółki
 • Wezwanie do spełnienia świadczenia
 • Sprzedaż praw udziałowych
 • Wstąpienie do spółki akcyjnej współmałżonka
 • Określenie terminu wypłaty dywidendy
 • Stały termin prawa poboru
 • Dematerializacja akcji spółki niebędącej spółką publiczną
 • Pozbawienie akcjonariusza praw udziałowych
 • Zmiany w zakresie wypłaty dywidendy
 • Żądanie z uprawnionego z akcji spółki publicznej
 • Nowe przepisy karne

NOWELIZACJA USTAWY O KRS

 • Od dnia 1.03.2020 - system teleinformatyczny służący do prowadzenia Rejestru
 • Zasady składnia wniosków do KRS
 • Zmiany w zakresie dotychczasowych akt rejestrowych
 • Zbiór dokumentów a dokumenty wytworzone w postaci papierowej
 • Akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym
 • Elektroniczne wypisy lub wyciągi z aktów notarialnych
 • Przekazanie wypisu lub wyciągu aktu notarialnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium
 • Informacje o obwieszczeniach

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU – ISTOTNE ASPEKTY W CODZIENNEJ PRACY BIURA ZARZĄDU

 • Obowiązki przedsiębiorców na gruncie w/w ustawy
 • Zgłaszanie informacji o rzeczywistych beneficjentach
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
 • Termin 6-miesięcy na przekazanie informacji
 • Kto jest beneficjentem rzeczywistym?
 • Identyfikacja klienta, beneficjenta rzeczywistego lub osoby działającej w imieniu klienta
 • Procedura zgłaszania nieprawidłowości

16.00 Zakończenie I dnia szkolenia

DZIEŃ II

8.30 – 9.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.00 Rozpoczęcie szkolenia

TRZECIA SPÓŁKA KAPITAŁOWA – PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA – NAJWAŻNIEJSZE ZASADY FUNKCJONOWANIA

 • Powstanie spółki
 • Akcje i kapitał akcyjny
 • Prawa i obowiązki akcjonariuszy, forma akcji i rozporządzanie akcjami
 • Organy spółki – zarząd / rada dyrektorów / rada nadzorcza / walne zgromadzenie
 • Zmiana umowy spółki
 • Rozwiązanie i likwidacja spółki

POWRÓT POSTĘPOWANIA GOSPODARCZEGO

 • Jakie znaczenie dla spółek kapitałowych będzie miało nowe postępowanie gospodarcze?
 • Katalog spraw gospodarczych, a praktyka spółek kapitałowych
 • Doręczenia na adres poczty elektronicznej spółki
 • Co może stanowić dowód? Jak rozumiane jest pojęcie „dokument”?
 • Roszczenia w toku postępowania i umowa dowodowa
 • Obciążenie kosztami procesu, a próba ugodowa

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NADMIERNYM OPÓŹNIENIOM W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

 • Jakie terminy płatności mogą być stosowane na gruncie nowych przepisów?
 • Nowe wysokości odsetek ustawowych i wyłączność stosowania
 • Nowe obowiązki dużych przedsiębiorców i nowe konieczne zapisy w umowach
 • Było 40 euro – teraz nawet 100 euro rekompensaty!
 • Nowy obowiązek sporządzenia i zgłoszenia sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty
 • Nowe postępowanie prowadzone przez UOKiK  w sprawie nadmiernego opóźniania się w płatnościach
 • Administracyjne kary pieniężne za nadmierne opóźnianie się w płatnościach

INNE NOWELIZACJE MAJĄCE ZNACZENIE DLA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

 • Zajęcie praw majątkowych w rejestrze akcjonariuszy – nowelizacja KPC
 • Nowelizacja ustawy o egzekucji w administracji, a rejestr akcjonariuszy
 • Umowa o rejestracji praw do akcji – nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 • Krajowy Depozyt – nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych
 • RODO – podsumowanie najważniejszych praktyk w aspekcie funkcjonowania biura zarządu
 • Najważniejsze nowelizacje w zakresie umów cywilnoprawnych (m.in. biała lista, faktura uproszczona, itd.)

16.00 Zakończenie szkolenia

Metody:

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów i dyskusji grupowych, analiz wybranych aktów prawnych oraz kazusów i orzecznictwa. Aktualna analiza zapisów prawa  w oparciu o praktykę rynkową i tzw. case study ma zobrazować dynamikę zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, która wpływa na prawno-organizacyjne rozwiązania wewnątrz firm oraz  pokazać ma metody reagowania oraz sposoby rozwiązywania różnorodnych sytuacji.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Dyrektorów i Kierowników Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Specjalistów ds. Obsługi Władz Spółki
 • Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Radców prawnych
 • Pracowników i specjalistów Biura Zarządu

SZKOLENIE  WEWNĘTRZNE
Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej.  Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników  z Państwa firmy.  Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu: szkolenia@langas.pl

Eksperci:

mec. Romana Pietruk


  • Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej. 
  • Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

 

więcej

Cena:

zgłoszenie do 13.01.2020 - 1 870 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 14.01.2020 - 2 170 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena szkolenia zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiad, poczęstunek podczas przerw
  * cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone