Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i Prawo

Biuro Zarządu od A do Z

Kompendium kompleksowej obsługi organów spółki

27-28.02.2020
Warszawa, Golden Floor Plaza, al. Jerozolimskie 123A

Korzyści:

Obsługa organów spółki wymaga jednolitych, przejrzystych i transparentnych zasad postępowania, zarówno pod względem komunikacji, jak i zgodności z kodeksowymi, umownymi i statusowymi wymogami. Zapraszamy na szkolenie będące kompendium kompleksowej obsługi organów spółki z uwzględnieniem najnowszych nowelizacji. Projekt szkoleniowy skierowany jest do osób, które chcą ugruntować lub zaimplementować wysokie standardy w zakresie obsługi organów spółki. Znajomość regulacji prawnych stanowi gwarancję sprawnego procesu zarządzania spółką, jak i zabezpiecza jej interesy.

Zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu, podczas którego dowiedzą się Państwo m.in.:

 • jak zorganizować sprawną pracę biura obsługi organów spółki,
 • jakie są zasady podziału kompetencji pomiędzy organami spółki,
 • czym jest nadzór indywidualny,
 • jakie relacje wyznacza KSH pomiędzy organami spółki a pracownikami,
 • czy regulamin Zarządu to konieczność, czy przydatność,
 • jakie są zasady tworzenia i aktualizowania regulaminów w spółce,
 • jakie są zasady reprezentacji dyktowane KSH,
 • jaki jest nowy obowiązek dotyczący członków zarządu,
 • jakie są nowe zasady odpowiedzialności karnej członków zarządu za nierzetelne faktury i dokumenty księgowe,
 • kiedy wybrać umowę o pracę a kiedy kontrakt managerski,
 • w jakiej formie należy udzielać pełnomocnictw,
 • jak prawidłowo ustanowić prokurenta? - wymogi prawne, treść uchwały, podpisy,
 • jakie jest ograniczenie w obrocie akcjami i udziałami spółek posiadających grunty rolne,
 • jak zadbać o poprawną aktualizację dokumentacji rejestrowej spółki,
 • jak przeprowadzać proces zwoływania posiedzeń zarządu/rady nadzorczej,
 • czym jest dokumentowa i elektroniczna forma czynności prawnej,
 • kiedy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach.

Zapraszam do rezerwacji miejsc!

Z przyjemnością zorganizujemy też to szkolenie w wersji zamkniętej. Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
tel.: 22 696 80 22
a.chmielewska@langas.pl

 

Program:DZIEŃ I – 27 lutego 2020


9.30 – 10.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata

10.00 Rozpoczęcie szkolenia


Nowelizacje istotne dla biura zarządu

 • nowelizacja kodeksu cywilnego 
 • nowelizacja kodeksu spółek handlowych
 • zmiana innych aktów pąrawnych
 • nowelizacje zaplanowane i zapowiedziane na 2020 r.
 • prosta spóła akcyjna – główne założenia


Jak wygląda struktura organizacyjna spółki kapitałowej: z o.o. i akcyjnej?

 • jakie są zasady podziału kompetencji pomiędzy organami spółki?
 • jakie relacje występują na linii Zarząd – Rada Nadzorcza?; Jakie są relacje pomiędzy Zarządem a Zgromadzeniem Wspólników/WZA?
 • jakie zależności występują pomiędzy organem nadzoru a zgromadzeniem wspólników/WZA
 • czym jest nadzór indywidualny?
 • jakie relacje wyznacza KSH pomiędzy organami spółki a pracownikami?


Dobre praktyki zarządu oraz reprezentacja spółki

 • organizacja i kompetencje Zarządu według KSH; jakie są zasady działania Zarządu?
 • jak zgodnie z przepisami prawnymi Zarząd podejmuje decyzje?
 • regulamin Zarządu – konieczność czy przydatność?
 • jak zatrudniani i w jaki sposób wynagradzani są członkowie Zarządu?
 • na czym polega odpowiedzialność członków Zarządu?
 • jakie są zasady reprezentacji dyktowane KSH?
 • kto może reprezentować spółkę?
 • skutki nieprawidłowości w reprezentacji spółki
 • zasady odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania


Powołanie / odwołanie członków zarządów – nowe przepisy w praktyce

 • nowy obowiązek - ewidencja czasu pracy członków zarządu
 • kiedy umowa o pracę a kiedy kontrakt managerski?
 • skutki nowelizacji umowy kominowej
 • powołanie i odwołanie członka zarządu (kto powołuje i odwołuje, jak powinna brzmieć uchwała
 • o powołaniu i odwołaniu, najczęstsze błędy, itd.)
 • zgłoszenie do KRS powołania i odwołania członka zarządu
 • członek zarządu w aspekcie prawa pracy (kto podpisuje umowę i aneksy, umowa o zakazie konkurencji, odwołanie członka zarządu a stosunek pracy)
 • kadencja wspólna i oddzielna

Odpowiedzialność członków zarządu

 • nierzetelne faktury i dokumenty księgowe –zasady odpowiedzialności karnej
 • zmiany sposobu rozliczania składek ZUS a odpowiedzialność spółki
 • odpowiedzialność karna i karnoskarbowa
 • odpowiedzialność korporacyjna
 • odpowiedzialność w sytuacji niewypłacalności spółki (art. 299 KSH)
 • inne rodzaje odpowiedzialności


Pełnomocnictwa według reguł prawnych

 • w jakiej formie należy udzielać pełnomocnictw?
 • jak długo ważne jest pełnomocnictwo?
 • przykłady pełnomocnictw

Prokura po zmianie kc i ksh po 1 stycznia 2017 r.

 • kim jest prokurent w spółce?
 • ustanowienie prokurenta - wymogi prawne, treść uchwały, podpisy
 • kto może być prokurentem?
 • zgłoszenie do KRS powołania i odwołania prokurenta
 • rodzaje prokury
 • zbywanie akcji a zbywanie udziałów oraz dziedziczenie
 • ograniczenia w zbywaniu akcji lub udziałów
 • prawo do kontroli przysługujące wspólnikom
 • prawo do informacji przysługujące akcjonariuszom
 • rodzaje prokury
 • jakie kompetencje posiada prokurent?
 • odpowiedzialność prokurenta wobec spółki


16.00 Zakończenie I dnia szkoleniaDZIEŃ II – 28 lutego 20208.30 – 9.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata

09.00 Rozpoczęcie szkolenia


Zgromadzenie wspólników / walne zgromadzenia

 • żądanie zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników przez wspólnika lub wspólników
 • zgoda sądu na zwołanie zgromadzenia wspólników (art. 237 KSH)
 • zwyczajne i nadzwyczajne walne zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników
 • termin na zwołanie walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników
 • treść zaproszenia lub ogłoszenia, porządek obrad, uchwały
 • obowiązki informacyjne wobec wspólników i akcjonariuszy


Rada nadzorcza w praktyce

 • zwoływanie posiedzeń rady nadzorczej
 • uchwały rady nadzorczej
 • kompetencje rady nadzorczej
 • zgoda i opinia 
 • powołanie i odwołanie członków rady nadzorczej
 • wybór przewodniczącego rady nadzorczej


Akcje według nowelizacji 2020 / udziały w spółce zo.o.

 • rejestrze akcjonariuszy
 • rejestracja akcji w rejestrze akcjonariuszy
 • umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy
 • dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy
 • nabycie akcji, Sprzedaż praw udziałowych
 • ograniczenie w obrocie akcjami i udziałami spółek posiadających grunty rolne
 • księga akcyjna i księga udziałów - zasady prowadzenia po nowelizacji


Nowelizacja -  krajowy rejestr sądowy

 • od dnia 1.03.2020 - system teleinformatyczny służący do prowadzenia Rejestru
 • zasady składnia wniosków do KRS
 • zmiany w zakresie dotychczasowych akt rejestrowych
 • zbiór dokumentów a dokumenty wytworzone w postaci papierowej
 • akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym
 • elektroniczne wypisy lub wyciągi z aktów notarialnych
 • przekazanie wypisu lub wyciągu aktu notarialnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium
 • informacje o obwieszczeniach


Forma dokumentowa i elektroniczna czynności prawnej

 • umowa pomiędzy przedsiębiorcami bez zachowania formy pisemnej
 • czym jest dokument? Czy forma elektroniczna to dokument?
 • oświadczenie woli w postaci dokumentu
 • zastrzeganie formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej
 • uzupełnienie lub zmiana umowy
 • kiedy czynność prawna jest nieważna


Biuro zarządu a ochrona danych osobowych – podsumowanie po roku obowiązywania

 • nowe obowiązki administratora
 • nowe obowiązki informacyjne
 • nowe uprawnienia osób, których dane dotyczą
 • zagrożenie wysokimi karami


Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

 • jakie terminy płatności mogą być stosowane na gruncie nowych przepisów?
 • nowe wysokości odsetek ustawowych i wyłączność stosowania
 • nowe obowiązki dużych przedsiębiorców i nowe konieczne zapisy w umowach
 • było 40 euro – teraz nawet 100 euro rekompensaty!
 • nowy obowiązek sporządzenia i zgłoszenia sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty.
 • nowe postępowanie prowadzone przez UOKiK  w sprawie nadmiernego opóźniania się w płatnościach
 • administracyjne kary pieniężne za nadmierne opóźnianie się w płatnościach

   


16.00 Zakończenie szkolenia

 

Metody:

Szkolenie prowadzone w formie wykładów i dyskusji grupowych, analizy wybranych aktów prawnych oraz kazusów i orzecznictwa. Aktualna analiza zapisów prawa w oparciu o praktykę rynkową i tzw. case study ma zobrazować dynamikę zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, która wpływa na prawno-organizacyjne rozwiązania wewnątrz firm oraz pokazać ma metody reagowania oraz sposoby rozwiązywania różnorodnych sytuacji

Eksperci:

mec. Romana Pietruk


  • Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej. 
  • Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

 

więcej

Cena:

zgłoszenie do 06.02.2020 - 1870 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 07.02.2020 - 2170 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

 CENA ZAWIERA: 

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
 • materiały szkoleniowe, certyfikat 
 • obiad, poczęstunek podczas przerw
  *cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone