Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

MenedżerskieBiuro Zarządu i PrawoHR

nowosć

RELACJE INWESTORSKIE

Narzędzia IR, zarządzanie informacjami, raportowanie obowiązki informacyjne, najnowsze regulacje

16-17.05.2016
Warszawa, Hotel Hilton*****, ul. Grzybowska 63

Korzyści:

Szanowni Państwo.

Przejrzystość, rzetelność i spójność to jedne z wymogów wobec działań mających na celu budowanie relacji inwestorskich. Z jednej strony rozwój możliwości komunikowania się z inwestorami sprzyja docieraniu do szerszej grupy odbiorców, a z drugiej mnoży utrudnienia i błędy informacyjne. W jaki sposób kontrolować ład informacyjny i zadbać o przejrzystość informacji i dobrą komunikację z inwestorami?

Zapraszamy do udziału w warsztatach w zakresie praktycznych i formalnych aspektów tworzenia i zarządzania informacji dla inwestorów. Praktycy obsługujący spółki giełdowe podzielą się najbardziej aktualną wiedzą i doświadczeniami. Poruszone zostaną m.in. zagadnienia związane z budowaniem informacji, prowadzeniem serwisu IR, sprawozdawczością, obowiązkami informacyjnymi, czy wypełnianiem wymogów KNF.

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo:

 • Jakie wymogi powinna wypełniać spółka wobec akcjonariuszy/inwestorów?
 • Jak prowadzić aktywną komunikację wobec inwestorów?
 • Jak prowadzić stronę internetową poświęconą relacjom inwestorskim?
 • Z jakich narzędzi IR warto korzystać?
 • Jakie dokumenty korporacyjne powinna zawierać strona internetowa spółki?
 • Jakie są mierniki skuteczności działań IR?
 • Jak prostować informacje błędne lub nieprawdziwe o spółce?
 • Jakie obowiązki informacyjne spoczywają na spółce giełdowej?
 • Jakie wymogi powinny spełniać sprawozdania i raporty w spółce giełdowej?
 • Jak zarządzać informacjami poufnymi?
 • Jaka jest odpowiedzialność za naruszenie obowiązków informacyjnych?
 • Jak KNF kontroluje spółki?

Program:

DZIEŃ I
 
EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI

Ekspert: Daniel Gąsiorowski, Ekspert w zakresie doradztwa komunikacyjnego dla firm w zakresie relacji inwestorskich

Wstęp do Relacji Inwestorskich

 • Po co naszej spółce investor relations?
 • Nowoczesne kanały komunikacji i najczęściej popełniane błędy
 • Grupy docelowe
 • Najefektywniejsze narzędzia komunikacji
 • Jakie działania podejmować, by skutecznie porozumiewać się z  inwestorami?

Spółka publiczna w mediach                          

 • Kiedy rozpocząć działania komunikacyjne?
 • Działania przygotowawcze krok po kroku
 • Strategia podstawą efektywnej komunikacji
 • Informacyjna rola internetu oraz nowe metody komunikacji z rynkiem (blog, fora, facebook i twitter) Komunikacja na wczesnym etapie – praktyczne porady
 • Jak unikać błędów w komunikacji spółek?

Zarządzanie informacją w trakcie kryzysu

 • Zalecane czynności prewencyjne
 • Sytuacje kryzysowe i sugerowane działania naprawcze
 • Zarządzanie informacją w trakcie kryzysu - najczęstsze błędy

Specyfika komunikacji z mediami spółek publicznych

 • Jak dziennikarze czytają informacje prasowe i komunikaty?
 • Jakie elementy powinna zawierać informacja prasowa?
 • Jakich działań i treści należy unikać przygotowując materiały dla mediów?
 • Bezpośrednie kontakty z mediami - co może powiedzieć przedstawiciel spółki?
 • Wpływ zmiany mediów w ciągu ostatnich kilku lat w kontekście efektywnej komunikacji z inwestorami

Narzędzia skierowane do inwestorów

 • Spotkania z inwestorami
 • Dzień inwestora
 • Spotkania z analitykami

DZIEŃ II

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE W NOWYM REŻIMIE PRAWNYM PO WEJŚCIU W ŻYCIE MAR

Ekspert: Paweł Małkiński,
Ekspert w zakresie obowiązków informacyjnych, redaktor naczelny obowiązki-informacyjne.pl, Prezes Zarządy Capital Market Solutions Group Sp. z o.o.

PRZESŁANKI, PRZEBIEG, ZAKRES ORAZ SKUTKI NOWELIZACJI PRZEPISÓW W ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH

 • Zakres zmian wprowadzanych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku – tzw. Rozporządzenie MAR)
 • Wpływ dyrektywy 2013/50/UE w sprawie harmonizacji wymogów dot. przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym
 • Zmiany wynikające z Dyrektywy Transparency II
 • Wytyczne oraz interpretacje ESMA
 • Jak zmienią się polskie przepisy?
 • Nowe kompetencje KNF w zakresie nadzoru emitentów
 • Nowy reżim sankcyjny, wprowadzenie odpowiedzialności członków Rad Nadzorczych

INFORMACJA POUFNA – IDENTYFIKACJA I RAPORTOWANIE W DOTYCHCZASOWYM I NOWYM REŻIMIE PRAWNYM

 • Informacja poufna na tle regulacji UE w tym rozporządzenia MAR
 • Nowa definicja „informacji poufnej” – różnice w odniesieniu do aktualnego stanu prawnego
 • Informacja poufna na tle katalogu zdarzeń podlegających publikacji
 • Nowe trendy w identyfikacji informacji poufnej
 • Przykłady informacji poufnej na podstawie Ogólnych Standardów Raportowania – case studies
 • Przykłady praktyki rynkowej publikacji przez spółki informacji poufnych
 • Przyjęcie właściwej polityki informacyjnej – raportowanie w świetle zakazu przekazywania informacji poufnych z informacjami marketingowymi
 • Podstawowe błędy w raportowaniu informacji poufnych
 • Opóźnienie przekazania do wiadomości publicznej określonych informacji poufnych

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ POUFNĄ W SPÓŁCE: OBIEG, OCHRONA I PUBLIKACJA

 • Zasady ujawniania uprawnionym podmiotom informacji składających się na raporty bieżące i okresowe przed ich publikacją
 • Zakazy związane z wejściem w posiadanie informacji poufnej
 • Zasady ujawniania informacji do środków masowego przekazu
 • Wyjątki od zakazu ujawniania informacji poufnej
 • Okresy zamknięte: katalog podmiotowy, przesłanki wejścia w okres zamknięty, sposoby wyznaczania, sankcje, wyjątki od ich obowiązywania
 • Listy dostępu: sporządzanie i prowadzenie
 • Listy insiderów w świetle MAR- nowy zakres podmiotowy i przedmiotowy, porównanie zmian, wątpliwości interpretacyjne
 • Rejestr dostępu do opóźnionych informacji poufnych
 • Sankcje za złamanie zakazów związanych wejściem w posiadanie, obiegiem i ochroną informacji poufnych teraz i po zmianach

WYMOGI W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH CZŁONKÓW MANAGEMENTU W ŚWIECIE ROZPORZĄDZENIA MAR

 • Obowiązki informacyjne (notyfikacyjne) znaczących akcjonariuszy oraz członków Zarządu i Rady Nadzorczej w świetle najnowszych wymogów KNF
 • Tryb informowania KNF oraz Spółki
 • Wyjątki od konieczności dokonywania notyfikacji
 • Tryb postępowania Spółki po otrzymaniu notyfikacji
 • Utajnienie w notyfikacji wybranych danych osobowych w świetle zakresu ujawnień w raportach okresowych
 • Sankcje za błędy w notyfikacji teraz i po zmianach

REGULACJE WEWNĘTRZNE DOTYCZĄCE ZASAD OBIEGU I OCHRONY INFORMACJI W SPÓŁCE PUBLICZNEJ JAKO PODSTAWOWY INSTRUMENT ZABEZPIECZENIA SIĘ PRZED NIEWŁAŚCIWYM RAPORTOWANIEM W NOWYM REŻIMIE PRAWNYM

 • Dokumentacja i regulaminy dotyczące wypełniania obowiązków informacyjnych
 • Opracowanie wewnętrzny regulacji w zakresie obiegu i ochrony informacji
 • Jak w praktyce wykorzystać OSR do przygotowania Indywidualnych Standardów Raportowania?
 • Procedury sporządzania i publikacji raportów bieżących i okresowych
 • Budowanie zasad obiegu i ochrony informacji poufnych oraz innych informacji chronionych
 • Prezentacja nowego modelu regulacji

DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW (DPSN 2016)

 • Wady i zalety dobrych praktyk na GPW
 • DPSN w praktyce spółek
 • Modelowe prowadzenie serwisu relacji inwestorskich w świetle DPSN oraz wymogów GPW
 • Omówienie praktyki rynkowej w zakresie najczęściej łamanych zasad DPSN       

Metody:

Szkolenie prowadzone w formie wykładowej z dyskusjami. grupowymi. Uczestnicy wraz z prowadzącymi będą analizować kazusy, orzecznictwa, interpretacje aktów prawnych, przepisów, które określają i wpływają na funkcjonowanie spółek giełdowych. Praktyczne przykłady rozwiązań w funkcjonowaniu organizacji z uwzględnieniem relacji inwestorskich pozwolą na szersze ujęcie zależności, jakie występują w spółkach giełdowych.

SZKOLENIE SKIEROWANE DO: 

 • Menedżerów i przedstawicieli spółek notowanych na GPW
 • Kierowników i specjalistów w biurach Relacji Inwestorskich
 • Kierowników i specjalistów biur zarządów w spółkach giełdowych
 • Dyrektorów finansowych 

Opinie uczestników poprzednich edycji szkolenia:

„Bardzo profesjonalne, kompendium praktycznej wiedzy’ - Anna Obratańska - Milc, IMPEL SA
Materiał szkoleniowy wraz z wiedzą prezentowaną i przekazywaną przez wykładowców są ciekawe, pomocne.” - Tomasz Fręśko, KGHM Polska Miedź SA
„Bardzo duży nacisk na fachową kadrę, zasługuje na pochwałę” – Iwona Wyrzykiewicz, PSE-Zachód SA
"Szkolenie przygotowane w sposób profesjonalny. Omawiane zagadnienia wyczerpały program szkolenia" - Beata Wilczewska, PGNiG TERMIKA SA
„Szkolenie spełniło moje oczekiwania.” - Małgorzata Warzecha,
IMPEL SA

Eksperci:

Paweł Małkiński


  • Ekspert w zakresie obowiązków informacyjnych, były pracownik KNF, Prezes Zarządu Capital Market Solutions Group Sp. z o.o. - firmy, która uzyskała zaszczytny tytuł SEG MAR PARTNERA, redaktor naczelny portalu obowiązki-informacyjne.pl
  • Wspiera spółki notowane na GPW w Warszawie w zakresie tworzenia Indywidualnych Standardów Raportowania, jak również współpracuje ze Spółkami w ramach innych form przygotowania do nadchodzącej rewolucji w wykonywaniu obowiązków informacyjnych, spowodowanej m.in. wejściem w życie, z dniem 3 lipca 2016 r. tzw. Rozporządzenia MAR. Na jego ponad dziesięcioletnie doświadczenie składa się stała współpraca z ponad 40 spółkami giełdowymi z rynku regulowanego.
  • Wieloletni Dyrektor Działu Obowiązków Informacyjnych w firmie consultingowej posiadającej status Autoryzowanego Doradcy, wspierającej spółki w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych.
  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na kierunku prawo, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
    

 

Daniel Gąsiorowski

 • Ekspert w zakresie doradztwa komunikacyjnego dla firm w zakresie relacji inwestorskich. 
 • Posiada ponad 10 lat doświadczenia w mediach finansowych i branży PR Kierował działaniami komunikacyjnymi spółek publicznych i funduszy VC. Brał udział w działaniach dla Spółek zmierzających na GPW i NC, w tym przygotowywał giełdowe debiuty firm i komunikację podczas ofert na rynku pierwotnym

Cena:

zgłoszenie do 28.04.2016 - 1 670 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 29.04.2016 - 1 970 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla 1 osoby
 • materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia
 • poczęstunek podczas przerw
  *cena nie zawiera noclegu
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Piękna 11/6, 00-549 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 826 85 05
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2015 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone