Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i PrawoLeadership

Letnia Szkoła Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Certyfikowane warsztaty zarządzania Biurem Zarządu i Rady Nadzorczej

04-06.07.2018
Sopot, Hotel Haffner****

Korzyści:

Szanowni Państwo

Sprawność organizacji biura obsługi władz spółki wpływa na szybkość, przejrzystość i spójność działania zarządu oraz rady nadzorczej. Najnowsze regulacje prawne, jak również doskonalenie procesów wewnątrz organizacji przynosi wiele możliwości i zarazem wątpliwości, w jakim kierunku rozwijać pracę biura zarządu.

Zapraszamy do udziału w Letniej Szkole Biura Zarządu i Rady Nadzorczej –  zaawansowanym seminarium skierowanym przede wszystkim do menedżerów departamentów obsługi, organizacji, nadzoru, biur prawnych, w trakcie którego zostaną poruszone najbardziej aktualne problemy  i rozwiązania dyktowane najnowszymi przepisami, orzecznictwem, dobrymi przykładami rynkowymi w zakresie usprawnień wewnętrznego funkcjonowania spółek.

Poznaj i wdrażaj najskuteczniejsze i najnowsze praktyki obsługi organów:

 • Nowości w prawie spółek istotne dla funkcjonowania Biura  Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Analizy  najefektywniejszych doświadczeń z polskiego rynku gospodarczego w obszarze organizacji procesów wewnętrzno-prawnych w spółce
 • Wykorzystanie pozakodeksowych metod postępowania i rozwijania sprawniejszej organizacji pracy biura obsługi władz spółki
 • Zwiększenie rzetelności stosowanych narzędzi prawnych i wzmocnienie standardów organizacji pracy biura zarządu i rady nadzorczej
 • Jak przygotować, organizować i nadzorować przebieg posiedzeń spółki?
 • Stosowanie przejrzystych i ustrukturyzowanych technik tworzenia regulacji wewnętrznych
 • W jakich przypadkach i dlaczego umowa z kontrahentem podpisana przez prokurenta spółki jest wiążąca, a w jakich nie?
 • Kiedy dochodzi do przetwarzania danych osobowych w biurze zarządu?

Zapraszam do rezerwacji miejsc,

Anna Chmielewska

Kierownik Projektu
a.chmielewska@langas.pl
22 696 80 20

Program:

DZIEŃ I – 4 lipca 2018r. (środa)

STATUS I UMOWA SPÓŁKI, KONTRAKTY, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ekspert: mec. Anna Adamczyk

09.30-10.00 Rejestracja; powitalna kawa
10.00 Rozpoczęcie  zajęć


BIURO ZARZĄDU I RN NA BIEŻĄCO – PRZEGLĄD ZMIAN PRAWNYCH 2017 R.
Nakreślenie kluczowych zmian  prawnych istotnych dla prowadzenia obsługi organów spółki kapitałowej

STATUT SPÓŁKI/UMOWA SPÓŁKI
Narzędzia regulujące i optymalizujące zasady funkcjonowania i zakres działań uczestników wewnętrznej współpracy

 • Przepisy bezwzględnie obowiązujące, a zapisy specyficzne dla danej spółki; wymogi KSH
 • Wprowadzanie zmian do aktu założycielskiego – tryby i procedury postępowania
 • Zapisy istotne z punktu widzenia relacji wewnętrznych pomiędzy organami
 • Władze spółki – jakie regulacje są niezbędne ,a jakie ułatwiają funkcjonowanie organów: zarządu, rady nadzorczej, ZW/WZA?
 • Wprowadzanie zmian umowie/statucie – możliwości wprowadzania zmian i skutki dokonanych modyfikacji
 • Jakie zapisy w umowie spółki mogą  „zagrażać ” lub ograniczać  jej sprawne  funkcjonowanie?
 • Jakiego rodzaju zmiany warto wdrażać i w jakich sytuacjach?
  •  CASE STUDY: Analiza kluczowych zapisów w umowach/statutach spółek z o.o. i akcyjnych
  •  CASE STUDY: Wprowadzanie zmian do umowy/statutu -przykłady, analiza najważniejszych orzeczeń sądowych

KLAUZULE  ZABEZPIECZANIA  KONTRAKTÓW - BIURO ZARZĄDU NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA UMÓW
Jak tworzyć zapisy zabezpieczające wykonanie umowy?

 • Klauzule  dotyczące zabezpieczenie  wykonania umów
 • Klauzule dotyczące zabezpieczeń: rodzaje, formułowanie, wprowadzanie zmian do umów
 • Klauzule bezpieczeństwa – ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności, wyłączność, kontrola zakładu kontrahenta
 • Klauzule poufności
 • Wprowadzanie nowych klauzul uzależnionych od celów głównych i pośrednich transakcji
 • Klauzule dotyczące nadzoru nad procesem wykonywania umowy
 • Klauzule dotyczące  wprowadzania  zmian  do  umów  wykonywanych
 • Jakie są regulacje prawne dotyczące wprowadzaniu zmian?
 • Kiedy przeprowadza się uzdrawianie umów?
 • Aneksowanie w umowach
 • Klauzule dotyczące  rozwiązywania umów i dochodzenia roszczeń

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DLA BIURA ZARZĄDU

Ekspert: mec. Romana Pietruk

 • Czym są dane osobowe – warsztaty na przykładnych danych
 • Jakie zbiory danych występują w biurze zarządu?
 • Kiedy dochodzi do przetwarzania danych osobowych w biurze zarządu?
 • Księga udziałów, księga akcyjna, udostępnianie list
 • Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności i inne
 • Księga protokołów, protokoły i uchwały
 • Jakie dane w pełnomocnictwie? Rejestr pełnomocnictw
 • Dane w CEiDG i KRS, dane członków zarządu i rady nadzorczej
 • Jakie dane od pracowników można pozyskać a jakie od kandydata do pracy?
 • Zgody pracowników – czy legitymizują przetwarzanie?
 • Dowód osobisty, prawo jazdy i inne dokumenty
 • Umowy i kontrakty w formie pisemnej, elektronicznej i dokumentowej
 • Korespondencja, w tym korespondencja imienna
 • Niebezpieczeństwo rozmowy telefonicznej
 • Wizytówki, zdjęcia pracowników, identyfikatory itd.
 • Inne wybrane zagadnienia z pracy Biura Zarządu
 • Okres przechowania dokumentacji – wybranych dokumentów biura zarządu
 • Tajemnica przedsiębiorstwa a ochrona danych osobowych
 • Brakowanie i archiwizacja dokumentacji – umowa z firmą zewnętrzną

16.00 zakończenie I dnia zajęć

DZIEŃ II – 5 lipca 2018r. (czwartek)

Ekspert: dr Tomasz Niepytalski

08.30-9.00 Rejestracja; powitalna kawa
9.00 Rozpoczęcie  zajęć


KŁOPOTLIWE  I SPORNE KWESTIE ORGANIZACJI PROCESU UPRAWNIEŃ  W SPÓŁKACH - PEŁNOMOCNICTWA I PROKURA
Reprezentacja spółki i działanie w jej imieniu

 • Kto i w jakim zakresie jest uprawniony do reprezentowania interesów spółki?
 • Reprezentacja w ramach układów holdingowych
 • Case study: skutki błędnie udzielonych pełnomocnictw
 • Umowy z członkami zarządu
 • W jaki sposób członkowie zarządu reprezentują spółkę i jak korzystają z pełnomocnictw?
 • Co może pełnomocnik? A co może prokurent?
 • Przekroczenie granic umocowania przez pełnomocnika i prokurenta
 • Case study: w jakich przypadkach i dlaczego umowa z kontrahentem podpisana przez prokurenta spółki jest wiążąca, a w jakich nie?
 • W jaki sposób odwołać pełnomocnika oraz inne uregulowania związane z wygaśnięciem pełnomocnictw?
 • Case study: System pełnomocnictw na przykładzie spółki x

REGULAMINY W SPÓŁCE
Usprawnianie wewnętrznej organizacji spółki poprzez stosowanie funkcjonalnych zapisów w regulaminach organów spółki

 • Znaczenie regulaminów – ujęcie prawne i organizacyjne
 • Czy warto czy też  trzeba tworzyć regulaminy?
 • Czym są regulaminy i jaka jest ich rola?
 • Przygotowanie i uchwalenie regulaminu
 • Jak wyglądają kwestie formalne związane z  przygotowaniem  i wdrożeniem  regulaminów?
 • Regulamin a statut/umowa spółki
 • W jaki sposób powinien być sformułowany regulamin Zarządu/Rady nadzorczej?
 • Kluczowe elementy regulaminów WZA/ZW – organizacja, przebieg, głosowanie
 • Regulaminy, a inne metody regulacji wewnętrznego funkcjonowania spółki (zarządzenia, rozporządzenia etc.)
 • Regulaminy organów, a problematyka Corporate Governance
  •    CASE STUDY:  Przykłady regulaminów, połączone z analizą błędów i poprawnych zapisów
  •    CASE STUDY:  Wprowadzanie  zmian  do regulaminów

ZAAWANSOWANE KWESTIE ORGANIZACJI POSIEDZEŃ ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
Zwoływanie – organizacja – uczestnicy – prawidłowa dokumentacja procesu

 • Zwoływanie i organizacja posiedzeń zarządu i rady nadzorczej
 • Sposoby odbywania posiedzeń zarządu i rady nadzorczej
 • Droga elektroniczna zwołania posiedzeń  rady nadzorczej
 • Uczestnicy posiedzeń, goście podczas posiedzeń
 • Przebieg posiedzeń
 • Przykłady Regulaminów ułatwiające sprawne funkcjonowanie organów i zapobiegające powstawaniu konfliktów.
 • Case study:  „pułapki formalne decyzji podjętych na posiedzeniach  – jak ich uniknąć?”

POLITYKA ZATRUDNIANIA I WYNAGRODZEŃ W SPÓŁCE
Dobre praktyki w zakresie kontraktów menedżerskich, przejrzystych zasad wynagradzania i zatrudniania.

 • Regulacje prawne w zakresie zatrudniania i wynagradzania
 • Zalecenia Komisji Europejskiej
 • Kontrakty menedżerskie
 • Wynagradzanie członków organów nadzorujących i zarządzających spółki
 • Zasady wynagradzania
 • Jawność wynagrodzeń
 • Zrównoważony dostęp kobiet i mężczyzn w kadrze zarządzającej

16.00 zakończenie zajęć

Dzień III – 6 lipca 2018r. (piątek)

PANELE RÓWNOLEGŁE – DO WYBORU

PANEL I - ELEVATOR PITCH – PETARDA PREZENTACJI

Ekspert: Arkadiusz Żurek – coach i mentor, mówca motywacyjny

08.30-9.00 Rejestracja; powitalna kawa
9.00 Rozpoczęcie  zajęć

ELEMENTY UKŁADANKI – CO DECYDUJE O SKUTECZNOŚCI KRÓTKIEJ PREZENTACJI?

 • Etos – Patos – Logos
 • Automotywacja
 • Motywowanie odbiorców prezentacji
 • Piramida zaangażowania

PREZENTER– POMYSŁ JEST CIEKAWY, JEŚLI TY JESTEŚ INTERESUJĄCY

 • Efekt Mcgurk’a
 • Albert Mehrabian i jego spojrzenie na trójprzekaz
 • Komunikacja niewerbalna
 • Twój wizerunek – jak go świadomie budować?
 • Prezentacja ciekawej wersji siebie.

PROFESJONALNA KOMUNIKACJA WERBALNA

 • Nacisk, tempo, artykulacja, głośność, tembr, pauza 

ODBIORCA - BUDOWANIE WIĘZI I DOBREGO KONTAKTU Z ROZMÓWCĄ

 • Technika odzwierciedlania jako sposób na budowanie kontaktu
 • Poczucie komfortu wynikające z poszanowania terytorium
 • Aranżacja przestrzeni podczas rozmowy - przechodzenie z pozycji konfrontacyjnej do partnerskiej
 • Obserwacja rozmówcy podczas rozmowy - interpretacja sygnałów niewerbalnych

USP – UNIQUE SELLING PROPOSAL

 • Co chcesz sprzedać odbiorcy?
 • Używanie kategorii wpływu, czyli słowa w Twojej prezentacji
 • 15 słów przyciągających uwagę

OBT - OUTCOME BASE THINKING – POWIEDZ TO W 90 SEKUND

 • 5 kluczy krótkiej prezentacji
 • Przygotowania prezentacji w realnych sytuacjach Uczestników

 PROFESJONALNE CZYLI ŚWIADOME ANGAŻOWANIE ODBIORCY

 • Do kogo mówisz? – 4 typowe postawy odbiorców Eysneck’a
 • QA – jak angażować pytaniami?
 • Tworzenie w odbiorcy dysonansu
 • Wezwanie do działania
 • Uzyskiwanie deklaracji odbiorcy

16.00 zakończenie zajęć

PANEL II - DESIGN THINKING OF LEADERSHIP

Ekspert: dr Paweł Fortuna - Psycholog, doradca, badacz, trener biznesu, nauczyciel akademicki, autor książek naukowych, prelegent, muzyk/performer

08.30-9.00 Rejestracja; powitalna kawa
9.00 Rozpoczęcie  zajęć

DAWNE SKARBY W NOWYCH PRZEBRANIACH?

 • Koncepcja design thinking
 • Meandry twórczego podejścia do pracy i życia
 • Stymulatory i inhibitory aktywności twórczej
 • Nadzieje, lęki i pułapka perfekcjonizmu

POBUDZANIE  POTENCJAŁU INNOWACJI W ZESPOLE/ORGANIZACJI

 • Psychologiczny model kształtowania intencji działań innowacyjnych
 • Normy i spostrzeganie trudności /wykonalności zadania
 • Wykorzystanie analogii do wdrażania modelu w życie
 • Projektowanie zmian w firmie z wykorzystaniem transferu przez analogię
 • Wykorzystanie analogii w procesie rozwiązywania problemów

LEONARDO DA VINCI W KAŻDYM Z NAS

 • Czego możemy nauczyć się od 5-cio latków?
 • Nawyk eksperymentowania, odwaga formułowania i testowania hipotez
 • Odblokowanie wewnętrznego reaktora twórczości
 • Drobne zmiany o wielkim znaczeniu

KSZTAŁTOWANIE  NORMY INNOWACYJNOŚCI/MODY NA INNOWACYJNOŚĆ

 • Dlaczego i w jaki sposób wspierać proces grupowy w zespole, aby zwiększyć potencjał twórczy?
 • Co to są biznesowe „toksyny” i jak działają na każdym etapie realizacji planu?
 • Skąd pracownicy czerpią wzorce zachowań?
 • Norma formalna a norma nieformalna – jak działać w różnych wariantach korelacji?
 • Jakie czynniki blokują wdrożenie mody na innowacyjność?
 • Jak sobie radzić z mechanizmami obronnymi i strategiami defensywnymi?

TWÓRCZE PROJEKTOWANIE ŻYCIA: PROCESY POZNAWCZE

 • Metafory jako przekonania na temat życia
 • Szablonowość myślenia o życiu, narzucone skrypty, z których nie musimy korzystać
 • Elastyczność jako coś więcej niż postulat
 • Koncepcja siebie

TWÓRCZE PROJEKTOWANIE ŻYCIA: EMOCJE I MOTYWACJA

 • Emocje jako drogowskazy, pozytywne aspekty trudnych emocji
 • Twórcze kanalizowanie energii
 • Zamiana lęku przed porażką w nadzieję na sukces

TWÓRCZE PROJEKTOWANIE ŻYCIA: RELACJE Z INNYMI

 • Osobisty remanent relacji
 • Wzmacnianie sieci wsparcia społecznego
 • Nawiązywanie nowych relacji
 • Wdzięczność i inne "czary"...

16.00 zakończenie zajęć

Metody:

Szkolenie prowadzone w formie wykładów, dyskusji oraz analizy kazusów, przepisów prawa, orzecznictwa, ćwiczeń. Różnorodna forma zajęć, poparta szeroką praktyką ekspertów, w tym w zakresie obsługi władz spółek, przy wykorzystaniu najnowszych przepisów prawa ma pokazać szeroki zakres rozwiązań, których wdrożenie gwarantuje optymalizację w zakresie prowadzenia biura zarządu i rady nadzorczej.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Kierowników, Menedżerów Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Kierowników działów Organizacyjno-Prawnych
 • Kierowników Biur Nadzoru Właścicielskiego
 • Kierowników w Biurach Obsługi Organów Spółki
 • Dyrektorów departamentów prawnych
 • Członków Zarządu, Członków Rad Nadzorczych
 • Dyrektorów ds. Relacji Inwestorskich

Opinie uczestników projektów skierowanych do specjalistów w biurach zarządu i rady nadzorczej

„Szkolenie zorganizowane na najwyższym poziomie, bardzo dobry dobór profesjonalnej kadry, która potrafiła odpowiedzieć na nurtujące nas pytania. Elastyczne podejście do tematów uwarunkowane potrzebami uczestników”. - Lidia Brakoniecka, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ SA
„Szkolenie przeprowadzone na wysokim poziomie. Wielki "+" dla organizatorów”. - Ewelina Korczyk,  Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.
„Perfekcyjna organizacja; bardzo dobra atmosfera w sferze zdobywanie wiedzy oraz kontaktów z uczestnikami i ekspertami”. - Elżbieta Piątek, Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
"Wiedza merytoryczna poparta przykładami" Izabela Mańkowska, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
„Bardzo przydatne z punktu widzenia praktyki w działaniach organów spółek, zmian w przepisach i działalności Biura Zarządu”
Bogusław Bujak, PGE Elektrownia Opole S.A.

Eksperci:

mec. Romana Pietruk


  • Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej. 
  • Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
  • Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

 

dr Paweł Fortuna


  • Doradca zarządów i Menedzerów HR, trener o nieschematycznych metodach pracy, innowator. Jak sam mówi o sobie: „Pojawiam się tam, gdzie nie jest łatwo, gdzie standardowe sposoby nie są wystarczające i gdzie trzeba myśleć „out of the box…[..].. Moje doświadczenia pokazują, że nie ma sytuacji bez wyjścia, a im trudniejsze wyzwanie, tym lepiej smakuje sukces.“
  • Prowadzi niestandarowe, pomysłowe, innowacyjne i energetyzujące szkolenia i warsztaty w obszarach: białej perswazji, przywództwa, kreatywności, rozwoju osobistego, zarządzania zespołami, przeprowadzania i zarządzania zmianami w firmach. Podczas szkoleń i prelekcji stosuje sztukę performatywną z elementami teatru improwizacji.
  • Prawdopodobnie najlepszy psycholog wśród artystów i najlepszy artysta wśród psychologów. Jest kompozytorem i autorem tekstów, członkiem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Muzyka jest dla niego przestrzenią eksperymentów, wolności twórczej i zabawy, którą przekłada na inne swoje działania i aktywności. Twórca międzynarodowej Konferencji Aktualności Psychologicznych AKTUALIA, która w 2013 roku miała już XX edycję. Inicjator akcji „Nić przyjaźni” między Instytutem Psychologii KUL i UMCS. Fundator polsko-ukraińskiej Fundacji na Rzecz Rozwoju, twórca Szkoły Trenerów Biznesu w Lublinie.
  • Stworzył i zrealizował oryginalne projekty szkoleniowe dla takich instytucji jak Volvo Truck Corporation, Stock Spirit, czy Agora. Wykładowca KUL oraz Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie. Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych i popularyzujących wiedzę z zakresu psychologii społecznej, zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju osobistego.
  • W ciągu ostatnich 5 lat napisał książki: Metafory i analogie w szkoleniach (2013, wraz z M. Urbanem); Pozytywna psychologia porażki. Jak z cytryny zrobić lemoniadę (2012, nagroda Teofrasta); Pasja żonglowania/ Passion for juggling (2011, wraz z M. Urbanem); Perswazja w pracy trenera, czyli jak kształtować postawy uczestników szkolenia (2011); Studium przypadku w praktyce szkoleniowej, czyli jak uczyć się na doświadczeniach innych (2010); Przygotowanie szkolenia, czyli jak dobry początek prowadzi do sukcesu (2009, z M. Łaguną). Jak być lepszym szefem. Inspiracje psychologiczne (2009, z M. Torój); Obrona przed wpływem telewizji (2007).
    

 

mec. Anna Adamczyk


  • Radca prawny, praktyk prawa gospodarczego.
  • Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w warszawskich kancelariach prawnych; Obecnie pracuje w jednej z renomowanych kancelarii prawnych w Warszawie w Departamencie korporacyjnym; Specjalizuje się w transakcjach handlowych krajowych i zagranicznych oraz w prawie spółek, transakcjach łączenia i przejęcia spółek; Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej firm; Świadczy doradztwo prawne oraz kieruje transakcjami na rynku niepublicznym (private equity);
  • Posiada rozległą wiedzę na temat tworzenia i zarządzania projektami skierowanymi na optymalizację podatkową w oparciu o struktury typu off-shore.

 

Arkadiusz Żurek • Trener Biznesu, Mówca Motywacyjny, Coach kadry managerskiej, ceniony przez klientów za wyjątkową efektywność i indywidualne podejście do Uczestników.
 • Posiada interdyscyplinarne doświadczenie biznesowe i edukacyjne - dzięki temu świetnie rozumie swoich klientów. Dyrektor Zarządzający oraz dyrektor odpowiedzialny za Sprzedaż, HR, Marketing oraz departament szkoleń w wielu spółkach. Pracował dla klientów premium w branżach: motoryzacyjnej, IT, ochrony, deweloperskiej. Doskonale zna zarówno specyfikę B2B, B2C. Negocjował wysokobudżetowe kontrakty. Absolwent programu MBA National Louis University w Chicago, 2 kierunków pedagogicznych na jezuickim uniwersytecie, Międzynarodowa Szkoła Dziennikarska, Certyfikowany Trener i Konsultant Zarządzania – MATRIK. Prowadzi projekty szkoleniowe w języku angielskim.

 

dr Tomasz Niepytalski


  • Ekspert w zakresie prawa handlowego i gospodarczego.  Konsultant w Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k Doktor nauk prawnych. Docent w Katedrze Administracji i Prawa Administracyjnego Akademii Leona Koźmińskiego.
  • Doradca, wykładowca na konferencjach i seminariach organizowanych m. in. przez: ALK, SGH, UW, NIK, PAN, ARP S.A., ZUS, Paradyż S.A., Anwil S.A., Orlen S.A., IKEA, PwC, Kempii OY Finland, Hyundai Electronics, ITT FLYGT Aktiebolag.
  • Autor wielu publikacji, między innymi: Konsorcjum. Umowa o współpracy gospodarczej, Wydawnictwo Difin, 2011r. ,współautor: Windykacja należności ujęcie interdyscyplinarne pod Redakcją naukową Katarzyny Kreczmańskiej-Gigol i Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa pod Redakcją naukową Katarzyny Kreczmańskiej-Gigol.
    

 

Cena:

zgłoszenie do 15.06.2018 - 2370 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 16.06.2018 - 3370 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w trzydniowym szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  * cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Ilość miejsc w promocji ograniczona.
*Uwaga w ofercie „2 za 1” rabaty się nie sumują, obowiązuje cena 3370 PLN netto, promocja obowiązuje do wyczerpania miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Noclegi w Hotelu Haffner****, ul. Haffner 59

dopłata za osobę do jednego noclegu ze śniadaniem, w pokoju:
2-osobowym      295  PLN netto +  23% VAT
1-osobowym      540  PLN netto + 23% VAT
(wskaż w formularzu terminy noclegów) 

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone