Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i PrawoPrawo

nowosć

Akademia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Certyfikowany Ekspert Obsługi Organów Spółki

25-26.10.2017
Warszawa, Hotel Hilton****, ul. Grzybowska 63

Korzyści:

Szanowni Państwo,

Sprawność organizacji biura obsługi władz spółki wpływa na szybkość, przejrzystość i spójność działania zarządu oraz rady nadzorczej. Najnowsze regulacje prawne, jak również doskonalenie procesów wewnątrz organizacji przynosi wiele możliwości i zarazem wątpliwości, w jakim kierunku rozwijać pracę biura zarządu.

Zapraszamy do udziału w Akademii Biura Zarządu i Rady Nadzorczej –  zaawansowanym seminarium skierowanym przede wszystkim do menedżerów departamentów obsługi, organizacji, nadzoru, biur prawnych, w trakcie którego zostaną poruszone najbardziej aktualne problemy  i rozwiązania dyktowane najnowszymi przepisami, orzecznictwem, dobrymi przykładami rynkowymi w zakresie usprawnień wewnętrznego funkcjonowania spółek.

Poznaj i wdrażaj najskuteczniejsze i najnowsze praktyki obsługi organów:

 • Analizy  najefektywniejszych doświadczeń z polskiego rynku gospodarczego w obszarze organizacji procesów wewnętrzno-prawnych w spółce
 • Wykorzystanie pozakodeksowych metod postępowania i rozwijania sprawniejszej organizacji pracy biura obsługi władz spółki
 • Zwiększenie rzetelności stosowanych narzędzi prawnych i wzmocnienie standardów organizacji pracy biura zarządu i rady nadzorczej

Zapraszam do rezerwacji miejsc,

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
a.chmielewska@langas.pl

Program:

Dzień I – 25 października 2017 r., (środa)

ZMIANY PRAWNE, UPRAWNIENIA W SPÓŁKACH, KLAUZULE ZABEZPIECZAJĄCE KONTRAKTY,POLITYKA ZATRUDNIANIA I WYNAGRODZEŃ, STATUT, UMOWA, REGULAMINY W SPÓŁCE

Ekspert: MEC. ANNA ADAMCZYK, Ekspert prawa gospodarczego, cywilnego i prawa pracy. Zajmuje się doradztwem dla spółek prywatnych i tych dopuszczonych do obrotu na Warszawskiej GPW

09.30 Rejestracja; powitalna kawa
10.00 Rozpoczęcie  zajęć


BIURO ZARZĄDU I RN NA BIEŻĄCO – PRZEGLĄD ZMIAN PRAWNYCH 2017 R.
Nakreślenie kluczowych zmian  prawnych istotnych dla prowadzenia obsługi organów spółki kapitałowej

KŁOPOTLIWE  I SPORNE KWESTIE ORGANIZACJI PROCESU UPRAWNIEŃ  W SPÓŁKACH - PEŁNOMOCNICTWA I PROKURA
Reprezentacja spółki i działanie w jej imieniu

 • Kto i w jakim zakresie jest uprawniony do reprezentowania interesów spółki?
 • Reprezentacja w ramach układów holdingowych
 • Case study: skutki błędnie udzielonych pełnomocnictw
 • Umowy z członkami zarządu
 • W jaki sposób członkowie zarządu reprezentują spółkę i jak korzystają z pełnomocnictw?
 • Co może pełnomocnik? A co może prokurent?
 • Przekroczenie granic umocowania przez pełnomocnika i prokurenta
 • Case study: w jakich przypadkach i dlaczego umowa z kontrahentem podpisana przez prokurenta spółki jest wiążąca, a w jakich nie?
 • W jaki sposób odwołać pełnomocnika oraz inne uregulowania związane z wygaśnięciem pełnomocnictw?
 • Case study: System pełnomocnictw na przykładzie spółki x

KLAUZULE  ZABEZPIECZANIA  KONTRAKTÓW - BIURO ZARZĄDU NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA UMÓW
Jak tworzyć zapisy zabezpieczające wykonanie umowy?

 • Klauzule  dotyczące zabezpieczenie  wykonania umów
 • Klauzule dotyczące zabezpieczeń: rodzaje, formułowanie, wprowadzanie zmian do umów
 • Klauzule bezpieczeństwa – ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności, wyłączność, kontrola zakładu kontrahenta
 • Klauzule poufności
 • Wprowadzanie nowych klauzul uzależnionych od celów głównych i pośrednich transakcji
 • Klauzule dotyczące nadzoru nad procesem wykonywania umowy
 • Klauzule dotyczące  wprowadzania  zmian  do  umów  wykonywanych
 • Jakie są regulacje prawne dotyczące wprowadzaniu zmian?
 • Kiedy przeprowadza się uzdrawianie umów?
 • Aneksowanie w umowach
 • Klauzule dotyczące  rozwiązywania umów i dochodzenia roszczeń

POLITYKA ZATRUDNIANIA I WYNAGRODZEŃ W SPÓŁCE
Dobre praktyki w zakresie kontraktów menedżerskich, przejrzystych zasad wynagradzania i zatrudniania.

 • Regulacje prawne w zakresie zatrudniania i wynagradzania
 • Zalecenia Komisji Europejskiej
 • Kontrakty menedżerskie
 • Wynagradzanie członków organów nadzorujących i zarządzających spółki
 • Zasady wynagradzania, jawność wynagrodzeń
 • Zrównoważony dostęp kobiet i mężczyzn w kadrze zarządzającej

STATUT SPÓŁKI/UMOWA SPÓŁKI
Narzędzia regulujące i optymalizujące zasady funkcjonowania i zakres działań uczestników wewnętrznej współpracy

 • Przepisy bezwzględnie obowiązujące, a zapisy specyficzne dla danej spółki; wymogi KSH
 • Wprowadzanie zmian do aktu założycielskiego – tryby i procedury postępowania
 • Zapisy istotne z punktu widzenia relacji wewnętrznych pomiędzy organami
 • Władze spółki – jakie regulacje są niezbędne ,a jakie ułatwiają funkcjonowanie organów: zarządu, rady nadzorczej, ZW/WZA?
 • Wprowadzanie zmian umowie/statucie – możliwości wprowadzania zmian i skutki dokonanych modyfikacji
 • Jakie zapisy w umowie spółki mogą  „zagrażać ” lub ograniczać  jej sprawne  funkcjonowanie?
 • Jakiego rodzaju zmiany warto wdrażać i w jakich sytuacjach?
  •  CASE STUDY: Analiza kluczowych zapisów w umowach/statutach spółek z o.o. i akcyjnych
  •  CASE STUDY: Wprowadzanie zmian do umowy/statutu -przykłady, analiza najważniejszych orzeczeń sądowych

REGULAMINY W SPÓŁCE 
Usprawnianie wewnętrznej organizacji spółki poprzez stosowanie funkcjonalnych zapisów w regulaminach organów spółki

 • Znaczenie regulaminów – ujęcie prawne i organizacyjne
 • Czy warto czy też  trzeba tworzyć regulaminy?
 • Czym są regulaminy i jaka jest och rola?
 • Przygotowanie i uchwalenie regulaminu
 • Jak wyglądają kwestie formalne związane z  przygotowaniem  i wdrożeniem  regulaminów?
 • Regulamin a statut/umowa spółki
 • W jaki sposób powinien być sformułowany regulamin Zarządu/Rady nadzorczej?
 • Kluczowe elementy regulaminów WZA/ZW – organizacja, przebieg, głosowanie
 • Regulaminy, a inne metody regulacji wewnętrznego funkcjonowania spółki (zarządzenia, rozporządzenia etc.)
 • Regulaminy organów, a problematyka Corporate Governance
  •  CASE STUDY:  Przykłady regulaminów, połączone z analizą błędów i poprawnych zapisów
  •  CASE STUDY:  Wprowadzanie  zmian  do regulaminów

16.00 zakończenie I dnia zajęć

Dzień II – 26 października 2017 r., (czwartek)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, UPRAWNIENIA ORGANÓW SPÓŁKI, POSIEDZENIA ZARZĄDU I RN, WALNE ZGROMADZENIA I ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

08.30 Rejestracja; powitalna kawa
09.00 Rozpoczęcie  zajęć

9.00 – 10.00 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DLA BIURA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ NA NOWYCH ZASADACH

Praktyczne aspekty RODO w Biurze Zarządu i Rady Nadzorczej

 • Zakres obowiązywania i konsekwencje wynikające z uchwalenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
 • Przyszłość ustawy o ochronie danych osobowych w kontekście uchwalenia RODO
 • Legalność przetwarzania danych osobowych – przesłanki
 • Klauzula zgody, szczegółowe regulacje dotyczące zgód
 • Zabezpieczenia organizacyjne
 • Odpowiedzialność prawna i sankcje

MARCIN SERAFIN - Partner odpowiedzialny za Zespół Kontraktów IT oraz Zespół Ochrony Danych Osobowych w Kancelarii Maruta Wachta sp. j. Specjalizuje się w prawie nowych technologii i ochronie informacji.

10.15 – 13.15 UPRAWNIENIA POSZCZEGÓLNYCH ORGANÓW SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ

Ogólna charakterystyka organów spółki (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna): zarząd / rada nadzorcza / komisja rewizyjna/ zgromadzenie wspólników / walne zgromadzenie akcjonariuszy

 • Jakie funkcje spełniają poszczególne organy?
 • Dlaczego są istotne dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa?
 • Jak kształtują się relacje pomiędzy poszczególnymi organami?
 • Który z organów posiada „realną” władzę w spółce?

Kompetencje poszczególnych organów spółki – kompetencje wyłączne oraz przepisy semi-dyspozytywne

 • Jakie kompetencje, zgodnie z regulacją KSH, przysługują poszczególnym organom?
 • Czy można dokonać podziału kompetencji w sposób odmienny?
 • Czy poszczególne organy mogą swobodnie „przekazywać” sobie kompetencje?

Przekroczenie kompetencji organu

 • Jakie są konsekwencje przekroczenia kompetencji organu?
 • Jak kształtuje się odpowiedzialność członków organów na wypadek takiego naruszenia?
 • Kto może pociągnąć członka organu do odpowiedzialności?
 • Możliwość zastosowania sądowego oświadczenia zastępczego.

MEC. KATARZYNA KARPIUK - Senior Associate w Zespole Doradztwa Korporacyjnego. Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.

13.15 – 14.00 lunch

14.00-16.00 POSIEDZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ, ORGANIZACJA WALNYCH ZGROMADZEŃ I ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW

Dobre praktyki organizacji posiedzeń, walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników

 • Wymogi związane ze zwoływaniem i prowadzeniem posiedzeń i zgromadzeń
 • Postanowienia umów spółek i statutów oraz regulaminów
 • Tryb podejmowania uchwał, kworum i zasady głosowania
 • Porządek obrad i inne działania podejmowane na posiedzeniach i zgromadzeniach
 • Posiedzenia w formie telekonferencji i videokonferencji
 • Działanie przez pełnomocników oraz udział w posiedzeniach i zgromadzeniach osób trzecich
 • Zasady sporządzania protokołów i tryb zaskarżania ich treści

MEC. EWA SZLACHETKA - partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland, kieruje zespołami fuzji i przejęć oraz bankowości i finansów w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland.
MEC. NATALIA BURCHARDT - adwokat w zespole fuzji i przejęd kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland.

16.00 zakończenie zajęć

Metody:

Szkolenie prowadzone w formie wykładów, dyskusji oraz analizy kazusów, przepisów prawa, orzecznictwa, ćwiczeń. Różnorodna forma zajęć, poparta szeroką praktyką ekspertów, w tym w zakresie obsługi władz spółek, przy wykorzystaniu najnowszych przepisów prawa ma pokazać szeroki zakres rozwiązań, których wdrożenie gwarantuje optymalizację w zakresie prowadzenia biura zarządu i rady nadzorczej.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Kierowników, Menedżerów Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Kierowników działów Organizacyjno-Prawnych
 • Kierowników Biur Nadzoru Właścicielskiego
 • Kierowników w Biurach Obsługi Organów Spółki
 • Dyrektorów departamentów prawnych
 • Członków Zarządu, Członków Rad Nadzorczych
 • Dyrektorów ds. Relacji Inwestorskich

Opinie uczestników szkoleń skierowanych do praktyków w Biurach Zarządu

„Szkolenie zorganizowane na najwyższym poziomie, bardzo dobry dobór profesjonalnej kadry, która potrafiła odpowiedzieć na nurtujące nas pytania. Elastyczne podejście do tematów uwarunkowane potrzebami uczestników”. - Lidia Brakoniecka, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ SA
„Szkolenie przeprowadzone na wysokim poziomie. Wielki "+" dla organizatorów”. - Ewelina Korczyk, Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.
„Perfekcyjna organizacja; bardzo dobra atmosfera w sferze zdobywanie wiedzy oraz kontaktów z uczestnikami i ekspertami”. - Elżbieta Piątek, Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
"Wiedza merytoryczna poparta przykładami" Izabela Mańkowska,
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
„Bardzo przydatne z punktu widzenia praktyki w działaniach organów spółek, zmian w przepisach i działalności Biura Zarządu”
Bogusław Bujak,
PGE Elektrownia Opole S.A.

„Zorganizowane na wysokim poziomie, przy zaangażowaniu bardzo dobrych ekspertów” Andrzej Pruncal, TAURON – Polska Energia S.A.

Eksperci:

Marcin Serafin

 


   • Ekspert specjalizujący się w prawie kontraktów technologicznych oraz prawie telekomunikacyjnym. Partner w Kancelarii Maruta Wachta – zwycięzcy rankingu kancelarii prawnych Rzeczpospolita za rok 2016 w kategorii Technologie Media Telekomunikacja oraz  rekomendowanej kancelarii w kategorii Prawo własności intelektualnej, przemysłowej oraz autorskie.
   • W ciągu ostatnich 10 lat zrealizował ponad 100 projektów technologicznych dla największych polskich i międzynarodowych firm ze wszystkich sektorów gospodarki. W latach 2013-2014 menedżer ds. strategicznych w Google, gdzie odpowiadał za działania regulacyjno-legislacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej. Wykładowca i trener na uczelniach wyższych (UW, SGH, UJ) oraz na szkoleniach prywatnych.

 

mec. Anna Adamczyk


  • Radca prawny, praktyk prawa gospodarczego.
  • Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w warszawskich kancelariach prawnych; Obecnie pracuje w jednej z renomowanych kancelarii prawnych w Warszawie w Departamencie korporacyjnym; Specjalizuje się w transakcjach handlowych krajowych i zagranicznych oraz w prawie spółek, transakcjach łączenia i przejęcia spółek; Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej firm; Świadczy doradztwo prawne oraz kieruje transakcjami na rynku niepublicznym (private equity);
  • Posiada rozległą wiedzę na temat tworzenia i zarządzania projektami skierowanymi na optymalizację podatkową w oparciu o struktury typu off-shore.

 

mec. Katarzyna Karpiuk


  • Senior Associate w Zespole Doradztwa Korporacyjnego w Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.
  • Doświadczenie zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych w Polsce oraz Stanach Zjednoczonych oraz jako in-house lawyer, zajmując się bieżącą obsługą prawną i korporacyjną podmiotów z branży lotnictwa cywilnego oraz branży paliwowej i energetycznej, doradzając, między innymi, przy projekcie inwestycyjnym dotyczącym eksploatacji złóż węglowodorów na Morzu Bałtyckim.
  • Brała udział w negocjacjach wielomilionowych kontraktów z udziałem podmiotów zagranicznych,  w tym dotyczących zakupu floty samolotów pasażerskich oraz samolotów typu business jet. Ponadto, posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych oraz  koordynowaniu sporów sądowych prowadzonych poza granicami kraju.
    

 

mec. Ewa Szlachetka


  • Partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland, kieruje zespołami fuzji i przejęć oraz bankowości i finansów w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland.
  • Jest adwokatem z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w renomowanych kancelariach. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, obsłudze prawnej transakcji M&A, w tym przejęć spółek publicznych oraz w restrukturyzacji grup kapitałowych.
  • Zajmuje się również rynkami kapitałowymi. Doradza przy transakcjach prowadzonych przez fundusze typu Private Equity i Venture Capital. Jest autorką licznych publikacji oraz prelegentką na konferencjach i warsztatach poświęconych zagadnieniom prawa spółek oraz rynków kapitałowych, w tym przejęciom spółek publicznych oraz metodom obrony przed wrogim przejęciem. Międzynarodowe rankingi prawnicze od lat wyróżniają Ewę Szlachetkę jako jednego z wiodących prawników w zakresie prawa korporacyjnego oraz M&A.   


    

Natalia Burchardt


  • Specjalizuje się w doradztwie korporacyjnym oraz transakcjach międzynarodowych. Zajmuje się również umowami inwestycyjnymi i doradztwem dla startupów.
  • Doradza polskim spółkom zależnym międzynarodowych korporacji w ich bieżących sprawach handlowych – przygotowuje i negocjuje umowy, doradza przy zakładaniu i likwidacji spółek oraz oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych działających w Polsce. Uczestniczy w procesach restrukturyzacji spółek. 
  • Pracuje przy krajowych i międzynarodowych transakcjach fuzji i przejęć. Przeprowadza i koordynuje procesy due diligence. Uczestniczy w projektach obejmujących ubezpieczenie zabezpieczeń oświadczeń i zapewnień w transakcjach M&A (W&I insurance).
  • Obsługuje transakcje prowadzone przez fundusze typu private equity i venture capital. Doradza korporacyjnie spółkom akcyjnym notowanym na NewConnect


    

Cena:

zgłoszenie do 09.10.2017 - 1870 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 10.10.2017 - 2170 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w  dwudniowym szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  *Cena nie zawiera noclegów, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

 

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Piękna 11/6, 00-549 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 826 85 05
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2015 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone