Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Compliance/Finanse

nowosć

Specjalistyczny certyfikat w zakresie zarządzania transakcjami w instytucjach finansowych

.

11-12.04.2018
Warszawa

Korzyści:

Szanowni Państwo!

W chwili obecnej trwają prace nad ustawą implementującą do polskiego porządku prawnego zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV Dyrektywa AML). Pilotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zawiera również elementy tzw. V Dyrektywy AML, będącej obecnie na etapie europejskiego procesu legislacyjnego.
Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu prezentuje podejście oparte na analizie i zarządzaniu ryzykiem. Nowe wytyczne mają na celu ograniczenie ryzyka instytucji obowiązanych, związanego z wykorzystaniem ich w procederze prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i przestępstw finansowych.
Mając na uwadze przepisy IV Dyrektywy AML instytucje finansowe będą zobligowane do aktualizacji dotychczas stosowanych mechanizmów w zakresie analizy i monitorowania transakcji klientów oraz raportowania informacji o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Kluczowym wyzwaniem staje się również zapewnienie właściwej jakości informacji towarzyszących transakcjom, zgodnie z nowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2015/847 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (obowiązuje od 26 czerwca 2017r.). Ponadto sektor finansowy musi przygotować się do zmian w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku oraz kontroli przestrzegania przepisów ustawy przez GIIF oraz KNF. Mając na uwadze konieczność dostosowania się instytucji finansowych do nowych przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, proponujemy Państwu dedykowane szkolenie "Specjalistyczny Certyfikat w zakresie zarządzania transakcjami w instytucjach finansowych".

Program szkolenia został przygotowany przez ekspertów - praktyków współpracujących ze Stowarzyszeniem Compliance Polska.

W trakcie szkolenia omówione zostaną:

 • nowe podejście w zakresie monitorowania transakcji,
 • zmiana procedury raportowania informacji o transakcjach podejrzanych i ponadprogowych,
 • sposoby prowadzenia analizy przepływów pieniężnych z uwzględnieniem ryzyka klienta,
 • symptomy na jakie należy zwrócić uwagę przy identyfikacji transakcji podejrzanych,
 • kontrola przepływów pieniężnych,
 • zarządzanie informacją o nadużyciach w instytucjach finansowych,
 • proces przekazywania informacji wewnątrz grupy kapitałowej,
 • systemy wspomagające zarządzanie informacją o transakcjach i nadużyciach.

Jesteśmy przekonani, że udział w szkoleniu "Specjalistyczny Certyfikat w zakresie zarządzania transakcjami w instytucjach finansowych" pozwoli Państwu poznać kierunki zmian wynikające z nowych przepisów, poszerzy wiedzę w zakresie zarządzania transakcjami oraz ułatwi przeniesienie wiedzy na przygotowanie praktycznych rozwiązań w Państwa instytucjach.

Zapraszam do udziału,
Agnieszka Tworzyńska

Kierownik Projektu
tel.: 22 696 80 22
e-mail: a.tworzynska@langas.pl

Program:

9.30-10.00 POWITALNA KAWA, REJESTRACJA
10.00 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ O TRANSAKCJACH POD REŻIMEM NOWEJ USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Prowadzący: Tomasz Wojtaszczyk

 • Monitorowanie transakcji elementem podejścia opartego na ryzyku
 • Zmiany w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku
 • Raportowanie transakcji do GIIF w świetle nowych przepisów
 • Kontrola transakcji w ramach zarządzania ryzykiem
 • Odpowiedzialność instytucji finansowych za szkody wyrządzone blokadą rachunku przedsiębiorcy
 • Proces przekazywania informacji wewnątrz grupy zgodnie z wymogami projektu ustawy

ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH– PODEJŚCIE OPARTE NA RYZYKU INSTYTUCJI OBOWIĄZANEJ

Prowadząca: Elwira Patsiotos

 • Monitorowanie transakcji elementem podejścia opartego na ryzyku
 • Zmiany w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku
 • Raportowanie transakcji do GIIF w świetle nowych przepisów

16.00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

9.90-09.30 POWITALNA KAWA, REJESTRACJA
09.30 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI DANYCH, MONITORING TRANSAKCJI ORAZ OKRESOWE KONTROLE

Prowadząca:  Paula Kopka

 • Zapewnienie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych w kontekście Rozporządzenia UE 2015/847 i krajowej ustawy:
  - zakres stosowania Rozporządzenia 2015/847
  - wymogi dotyczące informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych
  - wykrywanie brakujących informacji o płatniku lub odbiorcy
 • Monitorowanie transakcji w zakresie Sankcji:
  - monitorowanie stron transakcji na listach sankcyjnych
  - monitorowanie tytułów transakcji
  - weryfikacja szczegółów w przypadku akredytyw, gwarancji oraz innych transakcji związanych z ryzykiem kredytowym
 • Zasady postępowania z alertami na podstawie praktycznych przypadków
 • Kontrola jakości danych i postępowanie w przypadku wykrycia braków
 • Kontrola okresowa przestrzegania przepisów w organizacji w zakresie monitorowania transakcji

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ O NADUŻYCIACH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH

Prowadzący: Stefan Bryndza

 • Zawiadomienia o transakcjach podejrzanych z przestępstwem lub przestępstwem skarbowym innym niż przestępstwo prania
 • Zarządzanie ryzykiem nadużyć – prewencja nadużyć finansowych
 • Scenariusze typowania transakcji podejrzanych - analiza na podstawie doświadczeń praktycznych – case study
 • Systemy wspomagające zarządzanie informacją o transakcjach i nadużyciach
 • Łańcuch przepływu informacji o nadużyciach w grupie kapitałowej i pomiędzy instytucjami finansowymionitorowanie

16.00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Metody:

 Korzyści z udziału w szkoleniu

 • Zdobędą Państwo specjalistyczną wiedzę, potwierdzoną certyfikatem wydawanym przez Stowarzyszenie Compliance Polska, dzięki czemu uzyskają Państwo pewność co do własnej wiedzy oraz umocnią swoją pozycję zawodową
 • Program szkolenia został przygotowany przez najlepszych praktyków, na co dzień zajmujących się tematyką przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Zdobędą Państwo kwalifikacje uznane na rynku krajowym przez większość instytucji finansowych

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?

 • Przedstawiciele Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych, SKOK-ów, w szczególności Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści jednostek:
  - przeciwdziałania praniu pieniędzy
  - przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
  - compliance
  - prawnych
  - nadzoru i kontroli
  - bezpieczeństwa
  - oceny ryzyka,
  - analiz i audytu wewnętrznego
 • Notariusze, Biegli Rewidenci, Doradcy Podatkowi, Prawnicy, Adwokaci, Radcy Prawni, Prokurenci, Audytorzy

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie:

 • wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych,
 • case study,
 • ćwiczeń w grupach,
 • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień.

Eksperci:

Tomasz Wojtaszczyk


  • Praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych (m.in.: BZWBK S.A, AIG Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A., mBank Hipoteczny S.A.).
  • Certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance;ukończył liczne szkolenia organizowane przez: GIIF, KNF, GIODO, UOKiK oraz ZBP, Szkołę Policji w Szczytnie, Warszawski Instytut Bankowości,
  • Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu;ukończył Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu przestępczości gospodarczej (pranie pieniędzy, oszustwa), FATCA/CRS, bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych.
  • Aktywnie uczestniczy w pracach zespołów roboczych działających przy ZBP, m.in.: Forum ds. PPP, FATCA, bezpieczeństwo informacji oraz w grupie roboczej ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy działającej przy Stowarzyszeniu Compliance Polska.
  • Posiada praktyczne doświadczenie w realizacji projektów biznesowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, m.in.: odpowiadał za implementację znowelizowanej w roku 2009 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz brał udział w wielu projektach IT (uzyskałcertyfikat PRINCE 2 Foundation).
  • Posiada doświadczenie trenerskie - ukończył certyfikowane szkolenie „Train the trainer”.


    

 

Stefan Bryndza


  • Odpowiedzialny za tematykę przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w PKO BP.
  • Od 2005 r. pracownik Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA. Od 2007 r. współodpowiedzialny w Banku za tematykę przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
  • Członek Zespołu Projektowego odpowiedzialnego za implementację w Banku wymagań Dyrektywy 2005/60/WE oraz znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  • Obecnie współkoordynuje projekt modyfikacji procesu zarządzania ryzykiem nadużyć w Banku. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych SGH.


    

 

Elwira Patsiotos


  • Ekspert AML/CFT, były wieloletni pracownik w Departamencie Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów W 1997 r. rozpoczęła pracę w Głównym Urzędzie Ceł w Departamencie Składów I Agencji Celnych.
  • Od 2002 roku rozpoczęła przygodę z obszarem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Rozpoczęła pracę w Departamencie Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów jako analityk AML w Wydziale Analiz. Od 2009 r. pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Analiz, a od 2014 r. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu, następnie Dyrektora Departamentu Informacji Finansowej, którym kierowała do końca lutego 2016 r. Obecnie jest ekspertem AML/CFT w spółce powołanej w celu stworzenia banku europejskiego.
  • Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego uzyskując tytuł magistra prawa. Posiada zaświadczenia ukończonych szkoleń, warsztatów i kursów w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej, podatków i przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Posiada certyfikaty uprawniające do dostępu do dokumentów poufnych EU i NATO.
  • Od 2009 r. zaczęła prowadzić szkolenia i Konferencja dla różnych podmiotów. Odbiorcami szkoleń i warsztatów były Instytucje Finansowe, organy Ścigania w tym: Policja, CBŚ, ABW, CBA i inne. Była zapraszana jako prelegent m.in. do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, na konferencje Compliance organizowane przez Stowarzyszenie Compliance Polska, Puls Biznesu. Szkolenia i Konferencje były kierowane do różnych grup docelowych o różnych poziomach znajomości tematyki AML – od podoficerów Policji do menadżerów i dyrektorów departamentów Bezpieczeństwa i Compliance (AML) różnych instytucji finansowych.
    

 

Paula Kopka


  • Od 2000 roku  rozwijała swoja karierę  w sektorze bankowym (LG Petro Bank, Nordea). Od 2003 roku objęła stanowisko Eksperta ds. Przeciwdziałania praniu pieniędzy w Raiifeisen Bank Polska .S.A.. W swej pracy odpowiadała za wdrożenie przepisów oraz systemów informatycznych wspierających codzienną pracę pracowników z różnych obszarów Banku. Jako biznesowy leader projektu wdrożyła w RBPL system grupowy do przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.
  • Swoim doświadczeniem wspierała spółki z grupy Raiffeisen. W szczególności Raiffeisen Leasing – wsparcie w dostosowaniu jednostki do przepisów krajowych. Od 2014 do 2017 roku związana z Raiffeisen Solutions gdzie uczestniczyła w budowaniu kantoru internetowego, zaprojektowała tam zarówno procesy AML & CFT jak i procedury i wymagania systemowe. Od 2016 roku wspiera swym doświadczeniem w zakresie Aml & CFT oraz Compliance nowe międzynarodowe przedsięwzięcie.
  • Ukończyła Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania, Specjalizacja Zarządzanie Finansowe i Rachunkowość uzyskując tytuł magistra. Ukończyła także Podyplomowe Europejskie Studia Problematyki Przestępczości na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Prawa i Administracji.  Posiada również  zaświadczenia ukończonych szkoleń, warsztatów i kursów w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
  • Dodatkowo ukończyła kursy z zakresu technik prowadzenia szkoleń. Od wielu lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla pracowników z grupy Raiffeisen oraz pracowników różnych podmiotów. Odbiorcami jej szkoleń i warsztatów byli pracownicy Instytucji Finansowych, prawnicy, pracownicy kasyn, komisów samochodowych, firm rachunkowych oraz organów Ścigania w tym: Policja, CBŚ,  i in.  Paula brała udział jako prelegent m.in. do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, na wielu konferencjach organizowanych przez firmy komercyjne oraz ZBP. Jej szkolenia i warsztaty były kierowane do różnych grup docelowych o różnych poziomach znajomości tematyki AML & CFT (od pracowników obsługujących klientów poprzez pracowników jednostek wspierających dochodząc do kadry zarządzającej wraz z Zarządem.
    

 

Cena:

zgłoszenie do 15.03.2018 - 1 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 16.03.2018 - 2 270 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA REGULARNA

 • zgłoszenie do 15.03.2018 r  1970 PLN + 23% VAT    
 • Zgłoszenie od 16.03.2018 r  2270 PLN + 23% VAT    

CENA SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA COMPLIANCE

 • Zgłoszenie do 15.03.2018 r  1670 PLN + 23% VAT    
 • Zgłoszenie od 16.03.2018 r  1970 PLN + 23% VAT   

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  * cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

 

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Piękna 11/6, 00-549 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 826 85 05
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2015 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone